Voorstel Addendum en format omzetverlies en meerkosten

1 mei 2020

Wij willen de deelnemers van de Fysieke overleg tafels hartelijk bedanken voor hun reacties, zeker gezien de korte reactietermijn  die wij moesten hanteren. Een aantal van u had om uitstel van de reactietermijn gevraagd maar dat kunnen we helaas niet honoreren, gezien het feit dat een aantal aanbieders spoedig een beroep willen doen op de compensatie voor het omzetverlies. Echter,  gezien de hoeveelheid van vragen die wij hebben ontvangen zou het zo maar kunnen dat uw vraag al door een andere aanbieder is gesteld.

Bij deze treft u het definitieve addendum, het definitieve format omzetverlies (in Excel klikken op ‘inhoud inschakelen’) en meerkosten en een overzicht van de ontvangen reacties en onze antwoorden daarop.

1e werksessie Inkoop 2018 Jeugdhulp & Wmo Midden-Holland

20 februari 2017: uitnodiging en presentatie.

Overige presentaties 1e werksessie:
* Zorgbelang;
* Analyse Verblijf Jeugd en Wmo;
* Begeleiding en dagbesteding Jeugd en Wmo.

Notulen 1e werksessie (deelsessies):
* Verblijf en bouwstenen Verblijf;
* Ambulante Ondersteuning Begeleiding;
* Ambulante Behandeling.

Beoordelingskader transformatie Beschermd Wonen

Zoals in het Inkoopdocument ten behoeve van Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen voor het jaar 2016 is vermeld, beoogt de gemeente samen met leveranciers te werken aan transformatie, passend binnen de financiële kaders van beschermd wonen. Uitgangspunt daarbij is, dat de beweging “de trap af” wordt gemaakt, van intensieve, dure specialistische zorg en ondersteuning, naar het versterken van de eigen kracht van inwoners. Binnen dit perspectief, biedt de gemeente aan leveranciers de mogelijkheid om een deel van de extra korting van 5% terug te verdienen. Deze middelen worden niet toegevoegd aan het innovatiebudget, maar worden uitgekeerd aan de leverancier op het moment dat wordt voldaan aan de door de fysieke overlegtafel vastgestelde prestatie indicatoren. Op deze manier beoogt de gemeente de inzet op transformatie te belonen. Dit betekent dus dat leveranciers die geen inzet plegen om de beoogde transformatie te bewerkstelligen, geen (gedeeltelijke) compensatie voor de extra tariefkorting ontvangen.

In bijgevoegde documenten vind u het beoordelingskader en de bijbehorende beoordelingssystematiek ten behoeve van het beoordelen van de inzet op het gebied van de transformatie in het beschermd wonen.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>