Marktconsultatie parameters tarief inkoop Jeugd & Wmo 2025 (Mercell)

24 november 2023

Beste zorgaanbieders,

Afgelopen dinsdag 21 november 2023 is de marktconsultatie Productenboek Jeugd & Wmo 2025 gesloten.
Dank aan alle aanbieders die de marktconsultatie hebben ingevuld, dit helpt de RWO met de voorbereiding van de inkoopprocedures.

Graag willen wij u ook meenemen in de, in concept opgestelde, parameters tarief per contract – per product.
RWO biedt u middels een marktconsultatie de mogelijkheid mee te lezen en mee te denken. En hoort graag wat volgens u aandachtspunten zijn.

Deze Marktconsultatie “Parameters inkoop Jeugd & Wmo 2025” is op 22 november gepubliceerd op Mercell.
Via onderstaande link kunt u de marktconsultatie vinden op het Platform van Mercell.
https://s2c.mercell.com/today/60515

RWO benadrukt dat zij zich nog in de oriënterende fase bevindt en deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van een inkoop. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWO (waar relevant) ter voorbereiding van inkoopprocedure Aan de in dit marktconsultatiedocument gegeven uitgangs- en aandachtspunten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het kan zijn dat RWO deze uitgangs- of aandachtspunten, of de in de marktconsultatie verkregen inzichten niet (volledig) gebruikt in de inkoopprocedures.

U heeft tot 5 december 12.00 uur de tijd om uw input via Mercell in te leveren.

Met vriendelijke groet,

Projectteam inkoop Jeugd & Wmo 2025
Voor vragen kunt u mailen naar inkoopjeugdwmo@gouda.nl

Update Marktconsultatie Jeugd en Wmo 2025

14 november 2023

Beste zorgaanbieders,

De Marktconsultatie Jeugd & Wmo 2025 is gepubliceerd op Mercell. Via onderstaande link kunt u de marktconsultatie Jeugd & Wmo vinden op het Platform van Mercell. Bij de vragen zijn ook de bijlages toegevoegd. U kunt het antwoordformulier productenboek uploaden bij de betreffende vraag en de antwoorden op de algemene vragen in de antwoordblokken zetten.

U heeft tot 21 november 12.00 uur de tijd om uw input via Mercell in te leveren.

https://s2c.mercell.com/today/59325

Met vriendelijke groet,

Projectteam inkoop Jeugd & Wmo 2025

Terugkijken webinar voorgenomen Inkoop Jeugd en Wmo 2025

9 november 2023

Op 26 oktober heeft RWO een webinar gehouden om zorgaanbieders en andere geïnteresseerden te informeren over de – voorgenomen – inkoop Jeugdzorg en Wmo 2025.

U kunt deze webinar en de presentatie hier terugzien.  De Vraag& Antwoorden zijn tevens als bijlage toegevoegd.

Alle informatie in deze sessie is onder voorbehoud van besluitvorming. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Met vriendelijke groet,

Charlotte van Aken

Projectleider Inkoop Jeugd & Wmo 2025

Nieuwe tarieven 2024

Beste zorgaanbieders,

Midden-Holland heeft de geïndexeerde tarieven voor 2024 gepubliceerd. De tarieven zijn gebaseerd op het contractuele indexpercentage. U kunt de nieuwe tarievenlijst voor 2024 downloaden via deze link: https:/www.nsdmh.nl/assets/uploads/Tarieven-2024-Jeugd-en-Wmo.pdf

Sinds 2022 indexeren we als regio Midden-Holland onze tarieven met de OVA en PPC zoals die gecommuniceerd worden door de VNG, op https://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-jeugdhulp-en-wmo-ondersteuning. Voor ambulante zorg geldt een verhouding van 90% OVA en 10% PPC, en voor verblijfszorg 50% OVA en 50% PPC.

De tarieven voor Jeugdbescherming en –reclassering worden later gepubliceerd. De reden hiervan is dat deze bovenregionaal worden vastgesteld. Zodra deze tarieven bekend zijn worden deze met u gedeeld.

Met vriendelijke groet,

Namens gemeenten regio Midden-Holland

Marktconsultatie Jeugd & Wmo 2025

8 november 2023

Beste zorgaanbieders,

De afgelopen maanden is door de Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein (RWO) hard gewerkt ter voorbereiding van de diverse inkooptrajecten en aan het concept productenboek Jeugd & Wmo.

Met deze Markconsultatie Jeugd & Wmo stellen we het Concept Productenboek voor zoals we die nu beschikbaar hebben en stellen we een aantal (algemene) vragen aan u als (potentiele) aanbieder.

Dit biedt een goede kans voor u om mee te lezen en mee te denken. En voor de RWO om te horen waar aandachtspunten zitten en welke veranderingen gewenst zijn.

De marktconsultatie wordt gepubliceerd op Mercell. In verband met een storing van Mercell, is het op dit moment niet mogelijk om de marktconsultatie te publiceren.

Om die reden stelt RWO onderstaande documenten alvast ter beschikking, zodat u de documenten al kunt doornemen.

De volgende documenten zijn toegevoegd:

Zodra de marktconsultatie op Mercell gepubliceerd is vragen wij u het antwoordformulier te uploaden via Mercell.

In het marktconsultatiedocument staan ook  algemene vragen. Ook hier vragen wij u om alvast over na te denken, zodat u uw antwoorden na publicatie in Mercell kunt toevoegen in de antwoordenblokken.

Let op: U dient een account te hebben bij Mercell om de Marktconsultatie in te zien en de vragen te beantwoorden.

RWO benadrukt dat zij zich nog in de oriënterende fase bevindt en deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van een inkoop. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWO (waar relevant) ter voorbereiding van inkoopprocedure.  Aan de in dit marktconsultatiedocument gegeven uitgangs- en aandachtspunten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het kan zijn dat RWO deze uitgangs- of aandachtspunten, of de in de marktconsultatie verkregen inzichten niet (volledig) gebruikt in de inkoopprocedures.

Met vriendelijke groet,

Projectteam inkoop Jeugd & Wmo 2025

Voor vragen kunt u mailen naar inkoopjeugdwmo@gouda.nl

Informatie omtrent vervanging Zorgkeuzemodule

31 oktober 2023

Beste zorgaanbieders,

Vanuit de regio Midden-Holland is er gekozen om de huidige Zorgkeuzemodule te gaan vervangen door een nieuwe applicatie. De applicatie waarvoor uiteindelijk gekozen is, is Startpunt. Sommige aanbieders zullen wellicht al bekend zijn met deze applicatie vanuit een andere regio.

Midden-Holland is dit najaar gestart met de implementatie van deze applicatie met als doel dat deze per 1 januari 2024 de huidige Zorgkeuzemodule gaat vervangen.

De website blijft wel hetzelfde; u bent voor de verwijzers straks nog steeds vindbaar via: https://zorgkeuzemiddenholland.nl/

In de loop van deze week of begin volgende week gaat u gevraagd worden om informatie aan te leveren. Zou u dit zo spoedig mogelijk willen (laten) beantwoorden? Dit om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en voor uw organisatie de juiste informatie straks wordt getoond op de website. De uitvraag zal worden gestuurd naar de e-mailadressen die nu bij ons bekend zijn als account voor de Zorgkeuzemodule.

Wij hopen u hierbij voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Regio Midden-Holland

Deadline vergoeding corona meerkosten over Q1 2022

17 oktober 2023

Beste zorgaanbieders,

Regio Midden-Holland houdt vast aan haar eerdere besluit om de Corona meerkosten te vergoeden tot en met Q1 2022. De argumentatie hiervoor is dat de Corona maatregelen in maart 2022 zijn losgelaten. Ook de andere regio’s in Zuid-Holland volgen deze lijn en Midden-Holland sluit zich hierbij aan. De komende periode zullen de nog openstaande facturen over Q1 2022, na goedkeuring, verwerkt worden. U kunt hierover afstemming zoeken met uw contractmanager. De deadline voor het indienen van facturen voor de corona meerkosten is 31 december 2023.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Namens Regio Midden-Holland

Webinar voorgenomen inkoop jeugd en Wmo 2025

11 september 2023

Beste zorgaanbieder,

Inmiddels begint het ontwerp voor de inkoop Jeugd en Wmo voor de regio Midden-Holland vorm te krijgen. Zoals u wellicht weet, liggen de beleidskaders hiervoor inmiddels ter goedkeuring bij de 5 gemeenteraden. U vindt het document zoals dat is aangeboden aan de gemeenteraden op https://www.nsdmh.nl/assets/uploads/Kaderdocument-inkoop-jeugd-en-Wmo-2025-versie-mei.pdf.

In oktober starten wij met de marktconsultatie waar wij zowel mondeling als schriftelijk uw input willen ophalen. Voor de mondelinge gesprekken worden aanbieders individueel uitgenodigd. De schriftelijke marktconsultatie zal via Mercell worden uitgezet.

Op 26 oktober bieden wij voor alle geïnteresseerde zorgaanbieders een webinar aan, waarbij wij de inkoopplannen in grote lijnen uiteen zullen zetten. Via de website zal een link komen waar u zich in kunt schrijven maar we hopen dat u de datum vast wilt reserveren in uw agenda. U kunt zich ook aanmelden via een mail naar inkoopjeugdwmo@gouda.nl o.v.v. uw naam, mailadres en organisatie. Ook andere vragen met betrekking tot dit project kunt u daar stellen. Voor vragen over de lopende contracten, verwijs ik u naar uw contractmanager.

Webinar voorgenomen inkoop Jeugd en Wmo 2025
Regio Midden Holland
donderdag 26 oktober van 13-15 uur

https://events.teams.microsoft.com/event/7510bc57-4e08-420b-9ec1-234b7de1bee1@20129e9e-7073-4933-aa41-1cc668b3b374

Wij kijken uit naar een prettig inkooptraject en natuurlijk een goede samenwerking!

Met vriendelijke groet,

Namens de regio Midden-Holland

Controleplan Jeugd (Toezicht)

Beste zorgaanbieders,

 

Regio Midden-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet. Toezicht houden op een rechtmatige en doelmatige besteding van die middelen is onderdeel van die verantwoordelijkheid. De Regeling Jeugdwet verplicht gemeenten om een algemeen controleplan (inclusief een algemene risicoanalyse) vast te stellen om zorgaanbieders en inwoners inzicht te geven in de gemeentelijke werkwijze rondom de uitvoering van controles op (gecontracteerde) zorg Jeugdwet. Recent is bijgevoegde Algemeen controleplan Jeugdwet regio Midden-Holland vastgesteld.

 

Dit controleplan informeert de zorgaanbieders en inwoners over:

1.     Het (wettelijk) kader waarbinnen de gemeenten van regio Midden- Holland de rechtmatigheidscontrole van de gedeclareerde zorg uitvoert;

2.     De verschillende controleprocessen die kunnen worden doorlopen en

3.     Maatregelen die kunnen worden ingezet.

 

Op basis van het plan, inclusief de daarin opgenomen algemene risicoanalyse, zijn de gemeenten van de regio Midden-Holland gerechtigd een materiële controle te starten indien nodig.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens Regio Midden-Holland

Nieuwe dienst Geïntegreerde Specialistische Behandeling

20 juli 2023

Beste zorgaanbieders,

In week 27 hebben de colleges in Midden-Holland besloten tot de inkoop van een nieuwe dienst voor de SGGZ per 1 april 2023; Geïntegreerde Specialistische Behandeling. Deze nieuwe dienst doet recht aan het gat dat was ontstaan tussen de dienst voor de reguliere SGGZ (Behandeling; 54002) en de dienst voor de hoog-specialistische GGZ (Behandeling Hoog-Specialistisch; 5003). Voor een uitgebreide beschrijving van de dienst en de specifieke aanvullende eisen verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde dienstomschrijving.

Partijen kunnen interesse voor inschrijving voor deze dienst kenbaar maken via een mail aan nsdmh@gouda.nl. De periode voor intekenen en contractering is vastgesteld van 24 juli t/m 24 augustus.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom, u kunt deze richten aan nsdmh@gouda.nl

Met vriendelijke groet,

Namens Regio Midden-Holland


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>