Ervaringen van mensen met autisme, ouders en zorgverleners met ABA-behandelingen in Nederland – Nederlands Autisme Register

27 mei 2024

Beste zorgaanbieders,

De NSDMH heeft kennis genomen van het onlangs verschenen rapport met betrekking tot de ABA-behandeling aan mensen met autisme. Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd, naar aanleiding van de (toenemende) kritiek op deze methode en het aantal klachten dat is binnengekomen bij de LBVSO (Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs).
Het onderzoek geeft geen inhoudelijke conclusies en/of aanbevelingen omtrent de ABA-methodiek. Wel zijn er zorgen ontstaan over de behandelmethode in de regio. Daarom kunnen (ouders/verzorgers van) cliënten die deze zorg krijgen, door de gemeenten uit de regio Midden-Holland worden benaderd én gevraagd worden naar hun ervaringen met deze behandelmethode. Deze input wordt meegenomen in het al dan niet overnemen van de aanbevelingen die gedaan zullen worden vanuit het Ministerie van VWS. Zij komen nog met een inhoudelijke reactie op het rapport.

Zorgaanbieder de Driestroom en Op Weg Jeugdhulp hebben zelf een reactie gegeven op het onderzoek. De reactie van de Driestroom kunt u vinden op de website van de Driestroom en de reactie van Op Weg Jeugdhulp vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Namens Regio Midden-Holland

Update Planning Open House trajecten Jeugd & Wmo 2025

24 mei 2024

Beste zorgaanbieders,

Naar aanleiding van vragen In de Nota van Inlichtingen is besloten om de inkooptrajecten Open House Jeugd & Wmo 2025 enkele weken te pauzeren.
De aard van de vragen en potentiële antwoorden ligt dermate complex en met elkaar verbonden, dat wij dit zorgvuldig willen onderzoeken om een reëel en gedegen antwoord te geven op de vragen. Dit vraagt meer tijd dan wij hadden voorzien, mede omdat we verwachten dat hiervoor bestuurlijk afstemming nodig is.
Om deze reden is besloten de inkooptrajecten Open House enkele weken te pauzeren in afwachting van bestuurlijke besluitvorming.

De inschrijfdatum is voor nu uitgesteld naar 12 september 2024. Wij houden u via Mercell op de hoogte van ontwikkelingen. Op dit moment doen wij geen verdere mededelingen.

De aanbestedingen Hoog specialistisch en Wonen Wmo volgen de normale planning.

Met vriendelijke groet,
Inkoopteam Jeugd & Wmo 2025

Toekomstplan en folders 18 jaar

22 maart 2024

Om de overgang van 18-min naar 18-plus bij jongeren zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft de regio Midden Holland een aantal materialen gemaakt. U kunt deze materialen ook op uw eigen website plaatsen voor uw netwerk of cliënten.

Toekomstplan

Via contracten is afgesproken dat vanuit jeugdhulp gewerkt wordt met het toekomstplan. Dat plan benoemt alle leefgebieden en helpt de jongere en de professional om gaandeweg de overgang te maken naar volwassenheid. De jongere kan op die manier met steeds een beetje meer eigen regie en verantwoordelijkheid zijn eigen toekomst organiseren.

Toekomstplan

Folders

Er zijn drie digitale folders: voor de jongere zelf, voor ouders/verzorgers en voor professionals. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen om te bespreken en te regelen.

Folder ‘Mijn cliënt wordt 18′

Folder ‘Ik word 18’

Folder ‘Mijn kind wordt 18’

Meer informatie

Heeft u vragen over de folders of het toekomstplan? Neem dan contact op met de afdeling jeugdbeleid van uw gemeente.

Regionaal aanspreekpunt op het onderwerp 18-min en 18-plus is Marco van der Zwam (Marco.vanderzwam@gouda.nl)

Start inkooptrajecten

16 februari 2024

Beste zorgaanbieder,

De inkooptrajecten Jeugd en Wmo voor de Regio Midden-Holland zijn gestart! U kunt in de tabel de betreffende trajecten vinden.

U kunt zich nog inschrijven voor de startbijeenkomsten. Zie hiervoor het vorige bericht.

Het aanmaken van een account bij Mercell kan gratis.

Jeugd:
Hoog Specialistisch https://s2c.mercell.com/today/71217
Ambulant https://s2c.mercell.com/today/69013
Wonen Jeugd & jongvolwassenen https://s2c.mercell.com/today/72072
Dagbesteding https://s2c.mercell.com/today/71933
Wmo:
Ambulant https://s2c.mercell.com/today/71404
Wonen https://s2c.mercell.com/today/72252
Dagbesteding & logeren https://s2c.mercell.com/today/72056
Hulp bij huishouden https://s2c.mercell.com/today/72070

Vragen over de inkooptrajecten kunt u via de vragenmodule in Mercell stellen.

Wij wensen u veel succes!

Project Inkoop Jeugd & Wmo 2025

Regio Midden-Holland

Update Inkoop Jeugd en Wmo 2025

7 februari 2024

Beste aanbieder,

De inkooptrajecten 2025 voor de Jeugd en Wmo regio Midden-Holland worden 15 februari 2024 gepubliceerd. Dit is onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de colleges van burgemeester en wethouders. Dit doen wij via www.mercell.com. De links naar de inkooptrajecten publiceren wij ook op www.nsdmh.nl.

Wanneer u interesse heeft in deelname aan één of meerdere van deze inkooptrajecten, nodigen wij u uit voor de betreffende (digitale) startbijeenkomst(en).

In de startbijeenkomst lichten wij de procedure toe, de belangrijkste veranderingen, wat er van u verwacht wordt en geven wij nuttige tips om de aanmelding zo goed mogelijk te laten verlopen. Via Mercell kunt u vóór de bijeenkomst al de contracten, productomschrijvingen, tarieven en andere nuttige documenten inzien.

Tijdens de startbijeenkomst mogen wij niet ingaan op inhoudelijke vragen over deze documenten: deze kunt u stellen via Mercell.

Open House: donderdag 22 februari 2024 van 15:30-16:30 uur.

Webinar

Dit betreft de contracten

 • Ambulant Jeugd
 • Ambulant Wmo
 • Dagbesteding Jeugd
 • Dagbesteding Wmo
 • Wonen Jeugd en jongvolwassenen
 • Hulp bij huishouding

Inschrijven kan via de link: Inschrijving Startbijeenkomst Webinar Open House

Aanbesteding Hoog Specialistisch: dinsdag 20 februari 2024 van 10:00 – 12:00 uur

Locatie: Huis van de Stad, Gouda

Maximaal twee deelnemers per aanbieder.

Dit betreft de producten

 • Jeugd-ggz Crisis Behandeling
 • Jeugd-ggz Crisis Behandeling bij Verblijf
 • Ambulante Crisishulp
 • Behandelgroep verblijf Crisis
 • marathon/ ambulant team jeugdzorgplus
 • Behandeling verblijf
 • Behandeling verblijf 3 milieuvoorziening
 • Hoog-specialistische GGZ
 • Jeugd-ggz verblijf licht
 • Jeugd-ggz verblijf zwaar
 • Jeugd-ggz Verblijf zonder Overnachting (VZO)
 • Geïntegreerde specialistische GGZ
 • Groepsbehandeling Plus
 • complexe casusregie
 • Trajectprijs inVerbinding
 • consultatie

Inschrijven kan via deze link: Inschrijving Startbijeenkomst Aanbesteding Hoog Specialistisch

Aanbesteding Wonen Wmo: dinsdag 20 februari van 13:30 – 15:30 uur

Locatie: Huis van de Stad, Gouda

Maximaal twee deelnemers per aanbieder.

Dit betreft de producten

 • Overbruggingszorg BW bij crisis
 • Tijdelijk Verblijf Gewoon Thuis
 • Beschermd Wonen met 24-uurs toezicht regulier
 • Beschermd Wonen met 24-uurs toezicht Intensief
 • Beschut Wonen
 • Gewoon thuis
 • Gewoon thuis intensief

Inschrijven kan via deze link: Inschrijving Startbijeenkomst Aanbesteding Wonen Wmo

Wij hopen u te zien tijdens de startbijeenkomst en wensen u vast veel succes met uw inschrijving!

Heeft u vragen over deze bijeenkomsten of andere algemene vragen met betrekking tot deze inkoop? U kunt ons bereiken op inkoopjeugdwmo@gouda.nl.

Namens het projectteam Inkoop Jeugd en Wmo 2025

Niek Blonk

Inkoper

Marktconsultatie parameters tarief inkoop Jeugd & Wmo 2025 (Mercell)

24 november 2023

Beste zorgaanbieders,

Afgelopen dinsdag 21 november 2023 is de marktconsultatie Productenboek Jeugd & Wmo 2025 gesloten.
Dank aan alle aanbieders die de marktconsultatie hebben ingevuld, dit helpt de RWO met de voorbereiding van de inkoopprocedures.

Graag willen wij u ook meenemen in de, in concept opgestelde, parameters tarief per contract – per product.
RWO biedt u middels een marktconsultatie de mogelijkheid mee te lezen en mee te denken. En hoort graag wat volgens u aandachtspunten zijn.

Deze Marktconsultatie “Parameters inkoop Jeugd & Wmo 2025” is op 22 november gepubliceerd op Mercell.
Via onderstaande link kunt u de marktconsultatie vinden op het Platform van Mercell.
https://s2c.mercell.com/today/60515

RWO benadrukt dat zij zich nog in de oriënterende fase bevindt en deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van een inkoop. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWO (waar relevant) ter voorbereiding van inkoopprocedure Aan de in dit marktconsultatiedocument gegeven uitgangs- en aandachtspunten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het kan zijn dat RWO deze uitgangs- of aandachtspunten, of de in de marktconsultatie verkregen inzichten niet (volledig) gebruikt in de inkoopprocedures.

U heeft tot 5 december 12.00 uur de tijd om uw input via Mercell in te leveren.

Met vriendelijke groet,

Projectteam inkoop Jeugd & Wmo 2025
Voor vragen kunt u mailen naar inkoopjeugdwmo@gouda.nl

Update Marktconsultatie Jeugd en Wmo 2025

14 november 2023

Beste zorgaanbieders,

De Marktconsultatie Jeugd & Wmo 2025 is gepubliceerd op Mercell. Via onderstaande link kunt u de marktconsultatie Jeugd & Wmo vinden op het Platform van Mercell. Bij de vragen zijn ook de bijlages toegevoegd. U kunt het antwoordformulier productenboek uploaden bij de betreffende vraag en de antwoorden op de algemene vragen in de antwoordblokken zetten.

U heeft tot 21 november 12.00 uur de tijd om uw input via Mercell in te leveren.

https://s2c.mercell.com/today/59325

Met vriendelijke groet,

Projectteam inkoop Jeugd & Wmo 2025

Terugkijken webinar voorgenomen Inkoop Jeugd en Wmo 2025

9 november 2023

Op 26 oktober heeft RWO een webinar gehouden om zorgaanbieders en andere geïnteresseerden te informeren over de – voorgenomen – inkoop Jeugdzorg en Wmo 2025.

U kunt deze webinar en de presentatie hier terugzien.  De Vraag& Antwoorden zijn tevens als bijlage toegevoegd.

Alle informatie in deze sessie is onder voorbehoud van besluitvorming. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Met vriendelijke groet,

Charlotte van Aken

Projectleider Inkoop Jeugd & Wmo 2025

Nieuwe tarieven 2024

Beste zorgaanbieders,

Midden-Holland heeft de geïndexeerde tarieven voor 2024 gepubliceerd. De tarieven zijn gebaseerd op het contractuele indexpercentage. U kunt de nieuwe tarievenlijst voor 2024 downloaden via deze link: https:/www.nsdmh.nl/assets/uploads/Tarieven-2024-Jeugd-en-Wmo.pdf

Sinds 2022 indexeren we als regio Midden-Holland onze tarieven met de OVA en PPC zoals die gecommuniceerd worden door de VNG, op https://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-jeugdhulp-en-wmo-ondersteuning. Voor ambulante zorg geldt een verhouding van 90% OVA en 10% PPC, en voor verblijfszorg 50% OVA en 50% PPC.

De tarieven voor Jeugdbescherming en –reclassering worden later gepubliceerd. De reden hiervan is dat deze bovenregionaal worden vastgesteld. Zodra deze tarieven bekend zijn worden deze met u gedeeld.

Met vriendelijke groet,

Namens gemeenten regio Midden-Holland


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>