Nieuws

Informatie voor cliëntvertegenwoordigers en zorgaanbieders Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen. Kijk voor meer nieuws en informatie op de pagina’s van de verschillende domeinen.

Afwikkeling Facturatie (Jeugd) 2017

Geachte zorgaanbieder,

Met ingang van 2018 lopen de declaraties van Jeugdhulp niet meer via het NSDMH, maar loopt het gehele proces van melding/aanvraag/verzoek om toewijzing tot en met de afhandeling van de declaraties voor zowel de JW als Wmo via de individuele gemeenten van de regio Midden-Holland.

Graag willen we op korte termijn het jaar 2017 (evt. 2015/2016) volledig afwikkelen, hiervoor hebben de verantwoordelijke gemeenten (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) akkoord gegeven om dit te doen aan de hand van de bestuurs- en/of (goedkeurende) accountantsverklaringen. Mocht u geen bestuurs- en of (goedkeurende) accountantsverklaring hebben, dan wordt de afrekening op declaratieregelniveau afgestemd aan de hand van de door u verstrekte productiegegevens over 2017.

Graag willen wij daarover met u in contact, zodat we de afwikkeling zo snel mogelijk kunnen realiseren. Nadat wij uw bestuurs- en/of accountantsverklaring hebben ontvangen, nemen wij contact met u op.

Let op:
• Deze manier van afwikkelen enkel betrekking op het jaar 2017 en zal niet worden doorgetrokken naar komende jaren.
• De gemeente Krimpenerwaard handelt haar declaraties wel op regelniveau af.
• In 2018 wordt er in de regio Midden-Holland gewerkt volgens het geautomatiseerde berichtenverkeer (GGK/Vecozo) en wordt hier het boekjaar op afgewikkeld.
• Declaraties met prestatiedatum in 2017 worden bij ingediende iJW berichten in 2018 afgekeurd, derhalve verzoeken wij u niet meer te declareren over 2017 voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.
• Mochten, hetgeen wij niet verwachten, door u declaraties ingediend worden met daarin prestatiedatum in 2017 en 2018 dan zijn wij genoodzaakt deze ook in z’n geheel af te keuren. U zult van de betreffende gemeente via de mail een verzoek ontvangen om akkoord te gaan met verwijdering van het gehele bericht en tevens het verzoek om de declaratie met alleen prestatiedatum 2018 opnieuw in te dienen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen en/of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer en e-mailadres.

Namens gemeenten regio Midden-Holland
Afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS), gemeente Gouda

Bezoekadres: Burgemeester Jamesplein 1,  2803 PG  Gouda
Correspondentieadres: Postbus 1086, 2800 BB Gouda
Algemene E-mailadres: nsdmh@gouda.nl
Afdeling Business Analyse RDS,
Telefoon afdeling: 0182 588642
E-mailadres Afdeling: ba.nsdmh@gouda.nl

Michel Bakelaar
Controller

Landelijk controleprotocol jaarrekening 2017

Geachte zorgaanbieders,

De colleges van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2017.

Daarbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie document “algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2017” ) voor de 2 domeinen Wmo en Jeugd met de volgende uitgangspunten:

• Per zorgaanbieder wordt een financiële productieverantwoording aangeleverd per domein (Wmo en Jeugd) op totaalniveau met een controleverklaring van de accountant per domein.
• Per gemeente wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau.
• Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen.

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2017 vóór 1 maart 2018 moet zijn ingeleverd bij het NSDMH en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2018.

Let op bij dat de DBC-systematiek voor de jeugdwet per 31 december 2017 eindig, dat houdt dus in dat er geen onderhanden werken meer inzake sGGZ zijn per 31 december 2017. Gezien de stuksprijs voor BGGZ is hier nog wel sprake van onderhanden werken positie.

In 2016 is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal €50.000 kunnen volstaan met een bestuursverklaring. We zullen deze beleidsregel ook toepassen voor de jaarrekening 2017. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2018 de documenten in te leveren bij het NSDMH.

Als bijlagen zijn de verantwoordingsdocumenten van de Wmo en Jeugd gevoegd.

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Michel Bakelaar
Controller NSDMH

Presentatie Informatiebijeenkomst Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland en aankondiging bijeenkomst administratieprotocol

Op 18 november is een informatiebijeenkomst geweest over de voorbereidingen tot implementatie van de inkoop jeugd en WMO  voor 2018.
De gehouden presentaties die avond vind u in dit document.

Ter info willen wij u nog wijzen op de bijeenkomst op 14 december:

Wat:                      Informatie bijeenkomst administratieprotocol
Doel:                     Informeren administratie protocol
Locatie:               Stadhuis Gemeente Gouda
Voor wie:           Administratief medewerkers en toegang zorgaanbieders die zich bezig houden met de Wmo & Jeugdwet (berichtenverkeer, facturatie, aanvragen, etc.)
Datum:                Donderdag 14 dec
Tijden:                 Van 14:00 tot 17:00
Aanmelden:      Meld u (of uw collega) nu alvast aan via               anton.vandergaag@gouda.nl

Een officiële uitnodiging zal nog volgen.