GEEN BERICHTENVERKEER 1 april 2019 landelijke migratie van iWmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Beste lezer,

Inleiding

Bijgaand document beschrijft de stappen die ketenpartijen (gemeenten en zorgaanbieders) moeten nemen tijdens de landelijke migratie van iWmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3. Per 1 april 2019 wordt versie 2.3 van de berichtenstandaard iWmo en iJw in gebruik genomen.

Big bang-scenario

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland hebben gezamenlijk gekozen voor een implementatie met een big bang: alle partijen nemen gelijktijdig de nieuwe versie in gebruik. Tot donderdag 28 maart 2019 13.00 uur worden berichten uitgewisseld in de iWmo 2.2- en iJw 2.2-standaard. Vanaf 1 april 2019 doen alle gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer dat met de nieuwe versies van de standaarden: iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Tijdschema

• Zondag 17 maart 2019 23.00 uur alle beschikbare declaratie- en facturatieberichten zijn verzonden door zorgaanbieders. Vanaf dit moment worden er geen 303-berichten meer verstuurd door aanbieders.

• Dinsdag 26 maart 2019 17.00 uur alle beschikbare berichten (heen) zijn verzonden door aanbieders (315, 305 en 307). Vanaf dit moment kunnen er geen heen berichten meer worden verstuurd door partijen.

• Dinsdag 26 maart 2019 17.00 uur alle beschikbare rechtmatigheidsberichten (heen) zijn verzonden door gemeenten (301). Vanaf dit moment kunnen er geen heen berichten meer worden verstuurd door partijen.

• Donderdag 28 maart 2019 13.00 uur alle retourberichten op de ontvangen rechtmatigheidsberichten zijn aangemaakt en verzonden door aanbieder (302). Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.

• Donderdag 28 maart 2019 13.00 uur alle retourberichten op de ontvangen berichten zijn aangemaakt en verzonden door gemeenten (316,304,306,308). Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.

• Donderdag 28 maart 2019 14.00 uur-23.00 uur alle berichten die op het Inlichtingenbureau staan, zijn ingelezen in de systemen. Let op: berichten verzonden op 28 maart 2019 staan vanaf 16.00 uur op de portaalomgeving.

• Donderdag 28 maart 2019 14.00 uur-23.00 uur alle berichten die op het portaal van VECOZO staan, zijn ingelezen in de systemen.

• Maandag 1 april 2019 13.00 uur Vanaf dit moment is het volledige berichtenverkeer weer mogelijk.

Heeft u een vraag gedurende het proces, dan adviseer ik u contact op te nemen met de lokale gemeente waar uw vraag betrekking op heeft.

Met vriendelijke groet,

Namens de Werkgroep Administratieprotocol regio Midden – Holland

Anja Nobel Voorzitter ( 06 – 43 38 55 37)

Werkgroep Administratieprotocol Regio Midden-Holland

(zorgadministratiemiddenholland@gouda.nl)

Administratieprotocol Regio Midden-Holland (versie 1 januari 2019)
Dit Administratieprotocol beschrijft het administratieve proces voor zorgaanbieders en gemeenten over de afhandeling van alle administratieve taken, vanaf de melding/aanvraag/verzoek om toewijzing tot en met de afhandeling van de declaratie rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) vanaf 1 januari 2018 in de regio Midden-Holland.
• Pdf Administratieprotocol Midden-Holland (zie bijlage)
Indien nodig wordt het administratieprotocol aangepast. Dit wordt, indien nodig met u gecommuniceerd en tevens gemeld via deze pagina.
Bovendien vindt er jaarlijks een evaluatie plaats.

In dit protocol staan een aantal werkwijzen nader uitgewerkt:
• Pdf Werkwijze EED (zie bijlage)
• Pdf Curatieve GGZ zorg (zie bijlage)
• Pdf Werkwijze toewijzing SGGZ / HSGGZ (zie bijlage)

Als u als aanbieder van jeugdhulp wordt ingezet via een gecertificeerde instelling, geldt de volgende administratieve werkwijze zoals hieronder beschreven (zie tevens de geldende Deelovereenkomst jeugdhulp:
• Administratief proces bepalingen jeugdhulp (bijlage zie kader al geplaatst)
• Format bepaling jeugdhulp (bijlage zie kader al geplaatst)

Contactgegevens gemeenten voor vragen op cliënt inhoudelijk niveau
• (pdf zie bijlage)

 

Accountantsverklaring 2018

Geachte zorgaanbieders,

De controllers van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2018. De RDS zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2018’ ). De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

  • Per zorgaanbieder wordt een financiële productieverantwoording aangeleverd per domein (Wmo en Jeugd) op totaalniveau met een controleverklaring van de accountant per domein;
    • Per gemeente wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau;
    • Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen;
  • De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2018 vóór 1 maart 2019 moet zijn ingeleverd bij de RDS (nsdmh@gouda.nl) en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2019.

In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal €50.000 kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2019 de documenten in te leveren bij de RDS via nsdmh@gouda.nl.

Als bijlagen zijn de verantwoordingsdocumenten van de Wmo en Jeugd toegevoegd.

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wolter van Dam
Data-analist sociaal domein

Afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS), gemeente Gouda