• Webinar voorgenomen inkoop jeugd en Wmo 2025

  11 september 2023

  Beste zorgaanbieder,

  Inmiddels begint het ontwerp voor de inkoop Jeugd en Wmo voor de regio Midden-Holland vorm te krijgen. Zoals u wellicht weet, liggen de beleidskaders hiervoor inmiddels ter goedkeuring bij de 5 gemeenteraden. U vindt het document zoals dat is aangeboden aan de gemeenteraden op https://www.nsdmh.nl/assets/uploads/Kaderdocument-inkoop-jeugd-en-Wmo-2025-versie-mei.pdf.

  In oktober starten wij met de marktconsultatie waar wij zowel mondeling als schriftelijk uw input willen ophalen. Voor de mondelinge gesprekken worden aanbieders individueel uitgenodigd. De schriftelijke marktconsultatie zal via Mercell worden uitgezet.

  Op 26 oktober bieden wij voor alle geïnteresseerde zorgaanbieders een webinar aan, waarbij wij de inkoopplannen in grote lijnen uiteen zullen zetten. Via de website zal een link komen waar u zich in kunt schrijven maar we hopen dat u de datum vast wilt reserveren in uw agenda. U kunt zich ook aanmelden via een mail naar inkoopjeugdwmo@gouda.nl o.v.v. uw naam, mailadres en organisatie. Ook andere vragen met betrekking tot dit project kunt u daar stellen. Voor vragen over de lopende contracten, verwijs ik u naar uw contractmanager.

  Webinar voorgenomen inkoop Jeugd en Wmo 2025
  Regio Midden Holland
  donderdag 26 oktober van 13-15 uur

  Wij kijken uit naar een prettig inkooptraject en natuurlijk een goede samenwerking!

  Met vriendelijke groet,

  Namens de regio Midden-Holland

 • Vergoeding corona meerkosten over Q1 2022

  6 september 2023

  Beste zorgaanbieders,

  Regio Midden-Holland houdt vast aan haar eerdere besluit om de Corona meerkosten te vergoeden tot en met Q1 2022. De argumentatie hiervoor is dat de Corona maatregelen in maart 2022 zijn losgelaten. Ook de andere regio’s in Zuid-Holland volgen deze lijn en Midden-Holland sluit zich hierbij aan. De komende periode zullen de nog openstaande facturen over Q1 2022, na goedkeuring, verwerkt worden. U kunt hierover afstemming zoeken met uw contractmanager.

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

  Met vriendelijke groet,

  Namens Regio Midden-Holland

 • Controleplan Jeugd (Toezicht)

  Beste zorgaanbieders,

   

  Regio Midden-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet. Toezicht houden op een rechtmatige en doelmatige besteding van die middelen is onderdeel van die verantwoordelijkheid. De Regeling Jeugdwet verplicht gemeenten om een algemeen controleplan (inclusief een algemene risicoanalyse) vast te stellen om zorgaanbieders en inwoners inzicht te geven in de gemeentelijke werkwijze rondom de uitvoering van controles op (gecontracteerde) zorg Jeugdwet. Recent is bijgevoegde Algemeen controleplan Jeugdwet regio Midden-Holland vastgesteld.

   

  Dit controleplan informeert de zorgaanbieders en inwoners over:

  1.     Het (wettelijk) kader waarbinnen de gemeenten van regio Midden- Holland de rechtmatigheidscontrole van de gedeclareerde zorg uitvoert;

  2.     De verschillende controleprocessen die kunnen worden doorlopen en

  3.     Maatregelen die kunnen worden ingezet.

   

  Op basis van het plan, inclusief de daarin opgenomen algemene risicoanalyse, zijn de gemeenten van de regio Midden-Holland gerechtigd een materiële controle te starten indien nodig.

   

  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   

  Met vriendelijke groet,

  Namens Regio Midden-Holland