Uitwerking randvoorwaarden eventuele budgetophoging 2019

16 april 2019

Uitwerking randvoorwaarden eventuele budgetophoging 2019
Op 5 november 2018 is de procedure voor het vaststellen van de budgetplafonds 2019 gepubliceerd op www.nsdmh.nl. Hierbij zijn randvoorwaarden voor eventuele budgetophoging in 2019 benoemd, waarbij is aangegeven dat deze in 2019 verder zouden worden uitgewerkt. Via dit bericht willen wij u informeren over deze uitwerking.

Randvoorwaarden:

 • Er vindt tijdige declaratie plaats van de geleverde zorg door de dienstverlener.
  Uitwerking: Op basis van de Deelovereenkomst zijn aanbieders verplicht om uiterlijk binnen drie weken na het einde van de maand waarin de zorg is geleverd te declareren. Op het moment dat er sprake is van een declaratieachterstand van meer dan 2 maanden, voldoet de zorgaanbieder niet aan de randvoorwaarde voor eventuele ophoging van het budgetplafond.

 • De dienstverlener draagt zorg voor het frequent doorgeven van beschikbaarheidsinformatie via de Zorgkeuze Midden-Holland (www.zorgkeuzemiddenholland.nl).
  Uitwerking: Aanbieders worden gevraagd om hun beschikbaarheidsinformatie minimaal 1 maal per 3 weken te actualiseren. Op het moment dat de beschikbaarheidsinformatie 13 weken lang niet is geactualiseerd, voldoet de zorgaanbieder niet aan de randvoorwaarde voor eventuele ophoging van het budgetplafond. In dat geval is er minimaal 4 keer een verzoek tot actualisatie (d.m.v. een herinneringsmail) genegeerd.

Indien u vragen hebt over dit bericht, kunt u contact opnemen met uw contractmanager of via nsdmh@gouda.nl
NB: Voor EED gelden aanvullende criteria voor eventuele budgetophoging in 2019. Zie hiervoor het bericht hieronder.

Uitwerking criteria eventuele budgetophoging 2019

16 april 2019

Uitwerking criteria eventuele budgetophoging 2019 voor EED
Op 5 november 2018 is de procedure voor het vaststellen van de budgetplafonds 2019 gepubliceerd op www.nsdmh.nl. Hierbij zijn, naast randvoorwaarden, ook criteria voor eventuele budgetophoging in 2019 benoemd. Voor EED zijn deze criteria verder uitgewerkt. Via dit bericht willen wij u informeren over deze uitwerking.

Criteria EED:

 • Ureninzet zorgtraject
  In de veldnorm dyslexiezorg (versie 1 januari 2014) is vastgelegd dat 90% van de kinderen behandeld kan worden binnen 69 uur (directe en indirecte tijd). Als gevolg daarvan komen aanbieders die bij meer dan 10% van de behandeltrajecten meer dan 69 uur inzetten niet in aanmerking voor eventuele budgetophoging.

 • Aanlevering gegevens
  Aanbieders kunnen worden gevraagd om relevante spiegelinformatie aan te leveren, zoals monitorgegevens en de spiegelrapportages van het CBS. Aanbieders die de gevraagde informatie niet binnen de daarvoor gestelde termijn aanleveren komen niet in aanmerking voor eventuele budgetophoging.

Indien u vragen hebt over dit bericht, kun u contact opnemen met uw contractmanager of via nsdmh@gouda.nl

GEEN BERICHTENVERKEER 1 april 2019 landelijke migratie van iWmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Beste lezer,

Inleiding

Bijgaand document beschrijft de stappen die ketenpartijen (gemeenten en zorgaanbieders) moeten nemen tijdens de landelijke migratie van iWmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3. Per 1 april 2019 wordt versie 2.3 van de berichtenstandaard iWmo en iJw in gebruik genomen.

Big bang-scenario

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland hebben gezamenlijk gekozen voor een implementatie met een big bang: alle partijen nemen gelijktijdig de nieuwe versie in gebruik. Tot donderdag 28 maart 2019 13.00 uur worden berichten uitgewisseld in de iWmo 2.2- en iJw 2.2-standaard. Vanaf 1 april 2019 doen alle gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer dat met de nieuwe versies van de standaarden: iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Tijdschema

• Zondag 17 maart 2019 23.00 uur alle beschikbare declaratie- en facturatieberichten zijn verzonden door zorgaanbieders. Vanaf dit moment worden er geen 303-berichten meer verstuurd door aanbieders.

• Dinsdag 26 maart 2019 17.00 uur alle beschikbare berichten (heen) zijn verzonden door aanbieders (315, 305 en 307). Vanaf dit moment kunnen er geen heen berichten meer worden verstuurd door partijen.

• Dinsdag 26 maart 2019 17.00 uur alle beschikbare rechtmatigheidsberichten (heen) zijn verzonden door gemeenten (301). Vanaf dit moment kunnen er geen heen berichten meer worden verstuurd door partijen.

• Donderdag 28 maart 2019 13.00 uur alle retourberichten op de ontvangen rechtmatigheidsberichten zijn aangemaakt en verzonden door aanbieder (302). Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.

• Donderdag 28 maart 2019 13.00 uur alle retourberichten op de ontvangen berichten zijn aangemaakt en verzonden door gemeenten (316,304,306,308). Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.

• Donderdag 28 maart 2019 14.00 uur-23.00 uur alle berichten die op het Inlichtingenbureau staan, zijn ingelezen in de systemen. Let op: berichten verzonden op 28 maart 2019 staan vanaf 16.00 uur op de portaalomgeving.

• Donderdag 28 maart 2019 14.00 uur-23.00 uur alle berichten die op het portaal van VECOZO staan, zijn ingelezen in de systemen.

• Maandag 1 april 2019 13.00 uur Vanaf dit moment is het volledige berichtenverkeer weer mogelijk.

Heeft u een vraag gedurende het proces, dan adviseer ik u contact op te nemen met de lokale gemeente waar uw vraag betrekking op heeft.

Met vriendelijke groet,

Namens de Werkgroep Administratieprotocol regio Midden – Holland

Anja Nobel Voorzitter ( 06 – 43 38 55 37)

Werkgroep Administratieprotocol Regio Midden-Holland

(zorgadministratiemiddenholland@gouda.nl)

Administratieprotocol Regio Midden-Holland (versie 1 januari 2019)
Dit Administratieprotocol beschrijft het administratieve proces voor zorgaanbieders en gemeenten over de afhandeling van alle administratieve taken, vanaf de melding/aanvraag/verzoek om toewijzing tot en met de afhandeling van de declaratie rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) vanaf 1 januari 2018 in de regio Midden-Holland.
• Pdf Administratieprotocol Midden-Holland (zie bijlage)
Indien nodig wordt het administratieprotocol aangepast. Dit wordt, indien nodig met u gecommuniceerd en tevens gemeld via deze pagina.
Bovendien vindt er jaarlijks een evaluatie plaats.

In dit protocol staan een aantal werkwijzen nader uitgewerkt:
• Pdf Werkwijze EED (zie bijlage)
• Pdf Curatieve GGZ zorg (zie bijlage)
• Pdf Werkwijze toewijzing SGGZ / HSGGZ (zie bijlage)

Als u als aanbieder van jeugdhulp wordt ingezet via een gecertificeerde instelling, geldt de volgende administratieve werkwijze zoals hieronder beschreven (zie tevens de geldende Deelovereenkomst jeugdhulp:
• Administratief proces bepalingen jeugdhulp (bijlage zie kader al geplaatst)
• Format bepaling jeugdhulp (bijlage zie kader al geplaatst)

Contactgegevens gemeenten voor vragen op cliënt inhoudelijk niveau
• (pdf zie bijlage)