Werkgroep Administratieprotocol Regio Midden-Holland

(zorgadministratiemiddenholland@gouda.nl)

Administratieprotocol Regio Midden-Holland (versie 1 januari 2019)
Dit Administratieprotocol beschrijft het administratieve proces voor zorgaanbieders en gemeenten over de afhandeling van alle administratieve taken, vanaf de melding/aanvraag/verzoek om toewijzing tot en met de afhandeling van de declaratie rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) vanaf 1 januari 2018 in de regio Midden-Holland.
• Pdf Administratieprotocol Midden-Holland (zie bijlage)
Indien nodig wordt het administratieprotocol aangepast. Dit wordt, indien nodig met u gecommuniceerd en tevens gemeld via deze pagina.
Bovendien vindt er jaarlijks een evaluatie plaats.

In dit protocol staan een aantal werkwijzen nader uitgewerkt:
• Pdf Werkwijze EED (zie bijlage)
• Pdf Curatieve GGZ zorg (zie bijlage)
• Pdf Werkwijze toewijzing SGGZ / HSGGZ (zie bijlage)

Als u als aanbieder van jeugdhulp wordt ingezet via een gecertificeerde instelling, geldt de volgende administratieve werkwijze zoals hieronder beschreven (zie tevens de geldende Deelovereenkomst jeugdhulp:
• Administratief proces bepalingen jeugdhulp (bijlage zie kader al geplaatst)
• Format bepaling jeugdhulp (bijlage zie kader al geplaatst)

Contactgegevens gemeenten voor vragen op cliënt inhoudelijk niveau
• (pdf zie bijlage)

 

Accountantsverklaring 2018

Geachte zorgaanbieders,

De controllers van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2018. De RDS zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2018’ ). De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

  • Per zorgaanbieder wordt een financiële productieverantwoording aangeleverd per domein (Wmo en Jeugd) op totaalniveau met een controleverklaring van de accountant per domein;
    • Per gemeente wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau;
    • Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen;
  • De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking

 

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2018 vóór 1 maart 2019 moet zijn ingeleverd bij de RDS en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2019.

In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal €50.000 kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2019 de documenten in te leveren bij de RDS.

Als bijlagen zijn de verantwoordingsdocumenten van de Wmo en Jeugd toegevoegd.

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wolter van Dam
Data-analist sociaal domein

Afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS), gemeente Gouda

 

Indexering tarieven diensten 2019 regio Midden-Holland

In de overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks een indexering van de tarieven wordt toegepast.
Voor vaststelling van de tarieven 2019 is de indexatie bepaald op

1,55% voor ambulante hulp (diensten die overwegend bij cliënten thuis geleverd worden)
1,8% voor de overige diensten*.

De nieuwe tarieven van 2019 zijn hier weergegeven.

Toelichting
Conform de overeenkomst wordt voor de bepaling van de index gebruik gemaakt van
1. de CBS-index Cao-lonen cao sector particuliere bedrijven, sector Q gezondheidszorg en welzijnszorg indexcijfer cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen (CAO) en
2. de CBS-index consumentenprijzen, indexcijfer jaarmutatie consumentenprijsindex (CPI).

Tijdens de Fysieke Overlegtafels van oktober 2018 is toegelicht dat voor ambulante diensten een percentage van 90% CAO en 10% CPI wordt gehanteerd in verband met het grote aandeel personele kosten in de ambulante dienstverlening. Voor overige diensten wordt een percentage van 50% CAO en 50% CPI toegepast.

Het CBS heeft de volgende indices gepubliceerd

CAO1,49%
CPI2,1%

Bronvermelding
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?ts=1542060766316
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/zoeken?searchKeywords=cao%20sector%20Q%20gezondheids-%20en%20welzijnszorg&page=1

*
(90% x 1,49%) + (10% x 2,1%) = 1,55%
(50% x 1,49%) + (50% x 2,1%) = 1,8%