Het NSDMH

11 januari 2021

Geachte zorgaanbieders,

De controllers van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2020. De RDS zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2020’ ). De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

  • Per zorgaanbieder wordt een financiële productieverantwoording aangeleverd per domein (Wmo en Jeugd) op totaalniveau met een controleverklaring van de accountant per domein;
    • Per gemeente wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau;
    • Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen;
  • De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2020 vóór 1 maart 2021 moet zijn ingeleverd bij de RDS en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2021. In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal €50.000 kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2021 de documenten in te leveren bij de RDS.

Voorgaande jaren is ons opgevallen dat een aantal aanbieders niet tijdig of helemaal geen verantwoording hebben ingediend en er slecht op mails / rappels vanuit de regio wordt gereageerd. Momenteel inventariseren we als regio Midden-Holland of we in zulke gevallen artikel 13 ‘ontbinding en sanctie’ toe willen passen. Op grond van artikel 13 ‘Ontbinding en sanctie’, van de met zorgaanbieders met een regulier contract afgesloten basisovereenkomst, heeft de gemeente de bevoegdheid om deelname van een dienstverlener aan de overeenkomst op te schorten, als blijkt dat de dienstverlener niet aan de voorwaarden van deze overeenkomst en/of onderliggende Deelovereenkomst(en) voldoet;

Als bijlagen zijn de verantwoordingsdocumenten van de Wmo en Jeugd toegevoegd.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, het team RDS

17 december 2020

Beste zorgaanbieder,

Vanaf 15 december 2020 bevinden we ons in een strenge lockdown.
We kunnen ons voorstellen dat de impact van deze lockdown, net als in het voorjaar, invloed heeft op uw dienstverlening.
Wij hebben het vertrouwen dat u ook nu zich inspant om de ondersteuning, al dan niet in gepaste alternatieve vorm, te bieden waarvoor de cliënt een beschikking heeft ontvangen.

Wij willen nogmaals benadrukken dat wij het graag van u horen als deze nieuwe maatregelen, of het aantal coronabesmettingen van cliënten of medewerkers, van invloed zijn op uw dienstverlening. Neem in dat geval altijd contact op met uw contractmanager. *

Wij volgen de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid, uiteraard houden wij ook de berichtgeving over het coronavirus nauwlettend in de gaten. Mocht dit leiden tot wijzigingen in de huidige berichtgeving, dan zullen we u hierover informeren.

Wij willen u sterkte wensen in deze hectische tijden. En danken u voor alle inspanning die u in dat kader heeft gedaan.

* Indien het u niet bekend is wie de contactmanager is, kunt u mailen naar contractbeheer@gouda.nl

Met vriendelijke groet, het team RDS

 

1 december 2020

Tussenbericht over voorlopig toetsingskader

Tijdens de Fysieke Overlegtafels Jeugd/ Wmo/ Beschermd Wonen van oktober 2020 is gemeld: “In de aanloop naar een vast te stellen definitief toetsingskader, gaat de regio Midden-Holland werken met een voorlopig toetsingskader rechtmatigheid en kwaliteit;

dit is onderdeel van het programma R&K dat in FO juni 2020 is gepresenteerd¨. Afstemming van het voorlopig toetsingskader met wet- en regelgeving vraagt echter meer tijd dan was voorzien.
Wij melden u hierbij dan ook dat de publicatie van het voorlopig toetsingskader op https://www.nsdmh.nl/toezicht is uitgesteld. Wij houden u via deze website op de hoogte.¨

Met vriendelijke groet, het team RDS

 

23 oktober 2020

Beste zorgaanbieder,

Hierbij treft u een update van de handleiding Corona. Deze is aangepast naar aanleiding van de gepubliceerde deadlines voor de omzetderving op 6 oktober jl.

Met vriendelijke groet, het team RDS

 

06 oktober 2020: deadlines omzetderving

Beste zorgaanbieders,

Indien u voor zover van toepassing reeds alle formats voor omzetderving ingediend heeft en deze goedgekeurd zijn, kunt u deze e-mail als niet verzonden beschouwen.
De initiële deadlines voor het indienen van de formats omzetderving zijn reeds verstreken. Tot nu toe is uitstel van deadlines mogelijk geweest. Hieronder de verschillende uitgestelde deadlines voor de verdere afwikkeling van het proces met betrekking tot omzetderving.

• Aanbieders hebben tot en met 31 oktober 2020 om het format omzetderving ingediend te hebben met betrekking tot alle periodes waarover zij nodig achten het format in te dienen. Indien u al een format ingediend heeft waarbij aangegeven is dat dit niet in behandeling is genomen en/of is afgekeurd, dan geldt dezelfde deadline van 31 oktober voor het opnieuw indienen indien van toepassing. Formats die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
• RDS heeft tot en met 20 november 2020 om de ingediende formats te beoordelen en aanbieders te informeren over eventueel afgekeurde formats.
• Aanbieders hebben tot en met 4 december 2020 om afgekeurde formats opnieuw in te dienen. Herziene formats die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
• RDS heeft tot en met 18 december 2020 om de her ingediende formats opnieuw te beoordelen en de facturen met de aanbieders gedeeld te hebben. Formats die nogmaals afgekeurd zijn, worden niet meer in behandeling genomen.
• Aanbieders hebben tot en met 15 januari 2021 om de facturen omzetderving in te dienen. Facturen die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Met vriendelijke groet, het team van de RDS


26 augustus 2020: update over het project Tarief

Beste zorgaanbieders,

Hierbij geven wij u graag een update over het proces Tarief. Op 1 augustus hebben wij 29 reacties ontvangen van zorgaanbieders op onze uitvraag in juli. Wij hadden gevraagd om aan te geven welke onderdelen in ons rekenmodel u niet langer reëel acht, en met een onderbouwd voorstel te komen. Heel weinig aanbieders hebben dat laatste gedaan. De meeste zorgaanbieders gaan in op hun eigen bedrijfsvoering en bijna iedereen geeft aan hierover met ons in gesprek te willen.
Ik reken op uw begrip dat het voor ons onmogelijk is met ieder individueel in gesprek te gaan en rekening te houden met individuele bedrijfsvoering. De regio kent immers uniforme tarieven en we houden vast aan de uitgangspunten van de inkoop 2018.
We gaan geen kostprijsonderzoek uitvoeren. Er zijn zoveel kostprijsonderzoeken in het land gedaan, dat er genoeg informatie is om uit te putten.

Naar aanleiding van de reacties zullen we een aantal parameters in het rekenmodel herijken en daarbij ook aandacht geven aan de benodigde onderbouwing. Deze parameters hebben betrekking op de functiemix, de productiviteit en de overhead. Daarnaast zullen we de wijze van indexering her-beoordelen.
Komende maand september hebben wij ook nog nodig om de herijking uit te voeren, het resultaat daarvan willen we met zorgaanbieders in oktober bespreken.

Met vriendelijke groet, het team van de RDS

9 juli 2020

Update Coronacrisis aangepast format meerkosten. Het format is aangepast omdat de compensatie voor omzetverlies per 1 juli is gestopt.

15 juli 2020: toevoeging voorwaarde in format. Per abuis was in de versie van 9 juli  een voorwaarde weggevallen nl. dat vergoeding van meerkosten door de gemeenten afhankelijk is van vergoeding door het Rijk.

Met vriendelijke groet, het team RDS

3 juli 2020

Update Corona crisis handleiding Jeugd en Wmo na 1 juli.

Met vriendelijke groet, het team RDS

27 mei 2020

Voortzetting financiering sociaal domein

Op 25 maart 2020 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het kabinet afgesproken dat de omzet van zorgaanbieders tot 1 juni wordt vergoed. Deze afspraken zijn in april verder uitgewerkt. Vervolgens is in overleg met het kabinet besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd van 1 juni tot 1 juli en daarna stopt. Deze verlenging is in lijn met de afspraken in de overige zorgdomeinen.

1.1 Dagbesteding en vervoer

De afspraken met betrekking tot vervoer en dagbesteding voor volwassenen worden ook verlengd tot 1 juli. In overleg met betrokken partijen in de vervoersector en met aanbieders die dagbesteding voor volwassenen bieden, wordt gekeken of en in welke vorm verlenging hiervan na 1 juli nodig is.

1.2 Routekaart

Het kabinet heeft een routekaart opgesteld voor de verschillende onderdelen van het sociaal domein. Dit overzicht geeft aan op welke manier en vanaf wanneer hulp of ondersteuning weer plaats kan vinden. Het kabinet en de VNG roepen nadrukkelijk op om de zorg die vanwege het coronavirus tijdelijk is gestopt weer op te starten. De routekaart is daarbij het uitgangspunt.

1.3 Niet wachten tot 1 juli

De routekaart geeft aan vanaf wanneer de zorg weer moet worden aangeboden. De omzetgarantie tot 1 juli geeft de mogelijkheid dit in de komende weken daadwerkelijk vorm te geven.

1.4 Na 1 juli

Ook na 1 juli zal de coronacrisis gevolgen hebben voor het sociaal domein. Met name de maatregel van de 1,5 meter afstand heeft grote impact. De ruimte om alternatieve vormen van zorg te bieden, wanneer dit op reguliere wijze nog niet mogelijk is, blijft bestaan.

1.5  De Q en A geldt tot 1 juni a.s. De handleiding met betrekking tot meerkosten en compensatie van omzetverlies blijft van kracht.

1.6 Overleg met zorgaanbieders van dagbestedingDe reguliere zorg moet zoveel mogelijk worden opgepakt door de zorgaanbieders. Voor dagbesteding treden wij in overleg met de gecontracteerde zorgaanbieders voor de mogelijkheden.

1.7   Zorgaanbieders met een omzet tot 50.000 euro

Naar aanleiding van het addendum zijn er vragen gekomen van zorgaanbieders of de accountantsverklaring, die genoemd wordt voor de verantwoording,  voor iedereen verplicht is.
Het antwoord is nee. Die zorgaanbieders die normaliter een bestuursverklaring mogen indienen, mogen dat ook bij de verantwoording over 2020.  Dit betreft de zorgaanbieders met een omzet tot 50.000 euro.
Bent u een dergelijke aanbieder, geldt deze eis in het addendum niet voor u.

Met vriendelijke groet, het team RDS

 

24 april 2020

Beste zorgaanbieder,

Hierbij treft u een update aan van de Q&A en de handleiding.

Met vriendelijke groet, het team RDS

 

9 april 2020

Beste aanbieder Jeugd, Wmo en/of beschermd wonen,

Zoals wij u eerder lieten weten zijn we ontzettend blij om te zien dat er naast de reguliere dienstverlening ook andere manieren zijn gevonden om ondersteuning te bieden aan de cliënten in onze regio. Met deze mail willen we u verder informeren over de financiële kant van de coronacrisis.

Financiële zekerheid
Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen, willen de gemeenten in Midden-Holland financiële duidelijkheid en ruimte bieden voor aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, inclusief beschermd wonen. Het is noodzakelijk om in deze fase van crisis continuïteit van ondersteuning te blijven garanderen en voldoende capaciteit beschikbaar te houden voor toekomstige jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Uitgangspunten voor zorgaanbieders
Vanuit Midden-Holland hanteren wij tijdens de coronacrisis de volgende uitgangspunten voor u als gecontracteerde zorgaanbieder:

1. De ondersteuning aan kwetsbare inwoners wordt zoveel mogelijk geborgd. We verwachten dat zorgaanbieders zich inzetten om hun doelgroep(en) zo goed mogelijk te ondersteunen en alle zeilen bijzetten om alternatieve vormen van dienstverlening te bieden als de reguliere dienstverlening niet geboden kan worden.
We maken ons namelijk zorgen over toename van problematiek in gezinnen en bij mensen met psychische problemen en daarmee het risico op escalatie. Wij gaan uit van de professionaliteit van de aanbieders om alternatieve dienstverlening aan te bieden, daar waar regulier niet mogelijk is.

2. We sluiten aan op de richtlijnen vanuit het Rijk en de VNG met betrekking tot de afspraken met onze zorgaanbieders, zodat we eenduidig met andere gemeenten optrekken. Op dit moment vindt nog uitwerking plaats van de afspraken tussen Rijk en VNG.

3. Een zorgaanbieder Jeugdwet of Wmo die wordt geconfronteerd met acute liquiditeits- en andere financiële problemen moet in eerste instantie in overleg treden met de gemeenten (via de RDS).  In de kabinetsbrief van 17 maart roept het kabinet aanbieders die worden geconfronteerd met liquiditeits- en andere financiële problemen op daarover in overleg te treden met hun reguliere financiers, voordat zij een beroep doen op het vangnet van Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).

4. We zetten als regio in op het voorkomen van acute liquiditeitsproblemen bij zorgaanbieders op de korte termijn ten behoeve van het in stand houden van het zorglandschap op de langere termijn. We hebben elkaar immers nu en in de toekomst hard nodig. Daarnaast wijst het Rijk ons als gemeenten ook nadrukkelijk op onze  verantwoordelijkheid: Gemeenten hebben de wettelijke opdracht om de continuïteit van zorg en ondersteuning, onder alle omstandigheden – dus nu ook ten tijde van de coronacrisis – te waarborgen.

Afspraken
Graag maken wij, op basis van bovenstaande uitgangspunten, afspraken met u over:
• De wijze waarop u de alternatieve dienstverlening kunt declareren.
• De vergoeding van meerkosten die u maakt.
• Het verlies aan omzet dat u heeft door vraaguitval of door de verminderde inzetbaarheid van personeel.
• De uitgestelde dienstverlening.
• De eindafrekening 2020.

De bovenstaande afspraken gelden voor zorgaanbieders die op 13 maart 2020 een contract hadden met de regio Midden-Holland. De afspraken gelden volgens de brief van de minister in ieder geval tot 1 juni 2020. Verlenging of aanpassing van deze afspraken is afhankelijk van ontwikkelingen die zich de komende periode voordoen

De afspraken formaliseren we in een addendum op de lopende overeenkomsten.
De lopende overeenkomsten geven de juridische en financiële structuur om via een addendum tijdelijk afwijkende afspraken te maken onder de noemer ‘onvoorziene omstandigheden’.

Vragen en antwoorden
In de bijgevoegde Q&A en handleiding worden bovenstaande punten verder toegelicht. In geval van verdere ontwikkelingen zullen we een update publiceren.

We vertrouwen erop dat wij met deze informatie uw onzekerheid over uw bedrijfsvoering weg  kunnen nemen, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de kwetsbare inwoners en gezinnen in Midden Holland.

Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard contact opnemen. U kunt ons bereiken via nsdmh@gouda.nl.

Met vriendelijke groet,
Het team van de RDS

 

3 april 2020, Update berichtgeving naar aanleiding van Corona virus.

Beste zorgaanbieder,

Vorige week publiceerde het Rijk een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de VNG over de financiële continuïteit van zorgaanbieders in deze corona tijd. In deze brief geeft de minister aan dat u als zorgaanbieder van Jeugd en Wmo terecht kunt bij uw gemeente als u financiële problemen ervaart.

Voor onze regio betekent dit, dat u terecht kunt bij de RDS. Naar aanleiding van deze brief ontvangen wij daarom ook veel vragen. Begrijpelijk! Als RDS werken wij momenteel hard aan de antwoorden op deze vragen. Wij verwachten u medio volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.

Met vriendelijke groet,
het team RDS

 

24 Maart 2020 – Ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus

Beste zorgaanbieder,

Zorgcontinuïteit
We zijn blij om te zien dat er behalve de reguliere zorgverlening, ook andere manieren zijn gevonden om zorg te verlenen aan de cliënten in onze regio. Onze hartelijke dank hiervoor. Wij vertrouwen erop dat u zich als zorgaanbieder blijft inzetten om de verschillende soorten cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen, met name de kwetsbare cliënten in onze regio. Juist in deze tijd is het belangrijk om goed met uw cliënten in contact te blijven. Zo kunt u problemen tijdig signaleren en oppakken. Het werk dat u doet wordt niet voor niets tot de cruciale beroepen gerekend. Wij hebben enorme waardering voor u en alle medewerkers die ook in deze periode klaar staan voor onze kwetsbare inwoners!

Vragen en antwoorden
Hierbij treft u een eerste versie aan van vragen en antwoorden. Mocht u nog vragen hebben? Dan kunt u die sturen naar nsdmh@gouda.nl. Wij verwerken de antwoorden erop dan in een volgende versie. Een volgende versie wordt gepubliceerd als er nieuwe informatie beschikbaar is.

Maatregelen Rijk en VNG
De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) werkt aan een plan voor gemeenten met betrekking tot de financiële continuïteit van zorgaanbieders. Zodra dit plan er is kunnen wij u meer duidelijkheid hierover geven.

Veranderingen in dienstverlening
Van veel aanbieders ontvingen wij al informatie over de wijzigingen in hun dienstverlening. Wij begrijpen echter dat de situatie blijft veranderen. Heeft u nieuwe informatie over uw inzet in de regio Midden-Holland? Laat dit dan per mail aan ons weten. U kunt ons bereiken via nsdmh@gouda.nl.

Met vriendelijke groet,
Het team van de RDS

 

19 Maart 2020

Beste Zorgaanbieder,

Door de uitbraak van het Coronavirus in Nederland is er een nieuwe situatie ontstaan in ons zorglandschap. Sommige aanbieders sluiten de deuren, anderen leveren beperkte diensten. Ook zien cliënten af van het gebruik van diensten. Wij begrijpen dat dit consequenties heeft voor u en dat u zorgen heeft over de financiële continuïteit van uw organisatie.

Maatregelen Rijk en VNG

Gisteren is er door het kabinet een pakket aan maatregelen voor ondernemers gelanceerd. Daarnaast werkt de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) aan een plan voor gemeenten met betrekking tot de financiële continuïteit van zorgaanbieders. Zodra dit plan er is kunnen wij u meer duidelijkheid hierover geven.

Inzet kwetsbare inwoners

Tegelijkertijd gaan wij er vanuit dat u zich als zorgaanbieder blijft inzetten om de verschillende soorten diensten zo goed mogelijk te ondersteunen, met name de kwetsbare cliënten in onze regio. We vertrouwen erop dat u op andere, innovatieve manieren uw dienstverlening kunt blijven voortzetten.

Verandering in dienstverlening

Van veel aanbieders ontvingen wij al informatie over de wijzigingen in hun dienstverlening. Wij begrijpen echter dat de situatie blijft veranderen. Heeft u nieuwe informatie over uw inzet in de regio Midden-Holland? Laat dit dan per mail aan ons weten. U kunt ons bereiken via nsdmh@gouda.nl

Het team van RDS

 

Het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH)

wordt gevormd door de gemeenten in de regio samen met alle zorgaanbieders met wie een overeenkomst gesloten is voor Jeugdhulp en Wmo. De gemeenten in deze regio zijn Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Door het sluiten van de basis- en deelovereenkomsten treden aanbieders toe tot het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland. In deze overeenkomsten staan de regels voor de communicatie en besluitvorming voor de partijen binnen dit netwerk. De website NSDMH.nl is de centrale plek waar de communicatie over de overeenkomsten, de contractering en het contractmanagement plaatsvindt tussen gemeenten en zorgaanbieders in het sociaal domein.

Inkoop en het contractmanagement wordt regionaal uitgevoerd

De gemeente Gouda verzorgt namens de gemeenten in Midden-Holland de inkoop en het contractmanagement. Dat doet zij voor Jeugdhulp, Wmo inclusief Beschermd Wonen. Er is dus geen gemeenschappelijke regeling of aparte rechtspersoon opgericht. De afdeling van de gemeente Gouda die dit namens de regio uitvoert is de afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS).

Wat ligt bij de gemeenten?

De gemeenten voeren zelf de regie over het beleid voor het sociale domein, de contacten met de burgers via onder andere de sociale teams (toewijzing), het berichtenverkeer en afhandeling van de facturatie vanuit de zorgaanbieders.