• Jaarverantwoording jeugdwet & wmo 2021 regio Midden-Holland

  17 januari 2022

  Geachte zorgaanbieders,

  De controllers van de deelnemende gemeenten binnen de regio Midden-Holland hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2021. De RDS zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2021’ ). De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

  • Elke zorgaanbieder levert een productieverantwoording aan per domein (Wmo en/ of Jeugd) gebruik hiervoor de formats productieverantwoording 2021 jeugdwet/ wmo;
   • Er wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau;
   • Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen;
  • De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking

  We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2021 vóór 1 maart 2022 moet zijn ingeleverd bij de RDS en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2022.

  In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal €50.000 kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2022 de documenten in te leveren bij de RDS. Gebruik hiervoor het Format bestuursverklaring 2021 jeugdwet & wmo. De gevraagde stukken kunt u aanleveren door deze te mailen naar ba.nsdmh@gouda.nl.

  Als bijlagen zijn de verantwoordingsdocumenten van de Wmo en Jeugd toegevoegd.

  Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  Team RDS

 • Budgetplafonds 2022 + FAQ

  December 2021

  Geachte zorgaanbieders,

  De regio Midden-Holland wordt geconfronteerd met doorlopende stijgingen van de uitgaven op het sociaal domein. Ook steeds meer aanbieders geven aan dat de schaarste aan personeel een knelpunt is. Met elkaar staan we ook in 2022 voor de opgave de schaarste in het sociaal domein zo goed mogelijk te verdelen over de inwoners in de regio. We willen immers dat zij, die de hulp het meeste nodig hebben, daar ook gebruik van kunnen blijven maken. En daar hebben we elkaar voor nodig!

  Sturingsinstrument

  De regio Midden-Holland kiest ervoor om in 2022 voor een deel van de jeugdproducten budgetplafonds in te zetten. Dit sturingsinstrument is gericht op het vergroten van grip, kwaliteit en partnerschap. De Fysieke Overlegtafel Jeugd heeft met de uitgangspunten voor 2022 ingestemd; het afgeven van nieuwe budgetplafonds aan (middel)grote zorgaanbieders en het stabiliseren van de budgetten in 2022 los van tariefontwikkeling. Voor de overige producten geldt als uitgangspunt de verwachte jaaromzet.

  Budgetplafonds op deel van jeugddiensten

  Op 15 november 2021 zijn alle zorgaanbieders met een inkoopcontract in de regio Midden-Holland via een brief geïnformeerd over het wel of niet ontvangen van één of meerdere budgetplafonds 2022. Daarin is aangegeven voor welke diensten het budgetplafond geldt en de hoogte van het budget. Voor de duidelijkheid; er worden vooralsnog alleen budgetplafonds gehanteerd op de volgende diensten, in dit geval alleen gericht op jeugd:

  • SGGZ
  • EED
  • J&O-verblijf
  • J&O-ambulant (middel/grote aanbieders)
  • Begeleiding (jeugd) (middel/grote aanbieders)

  Het kan voorkomen dat een zorgaanbieder naast deze diensten ook producten levert waar geen budgetplafond voor geldt of alleen diensten biedt waar geen budgetplafond bij gehanteerd wordt (Wmo-aanbieders).

  Partnerschap en intensiveren van de samenwerking

  De regio hecht waarde aan het vormgeven van het partnerschap en het intensiveren van de samenwerking met haar zorgaanbieders. We roepen alle zorgaanbieders dan ook op om verantwoordelijkheid te nemen in het verdelen van de schaarste. We vertrouwen erop dat u er alles aan doet om binnen het budgetplafond of verwachte jaaromzet te blijven. Mocht u desondanks gaandeweg het jaar constateren dat de realisatie hoger uit dreigt te vallen dan uw verwachte jaaromzet, dan vragen we u dit te bespreken met uw contractmanager. Met elkaar staan we voor de uitdagende opgave de hulp en ondersteuning te blijven bieden aan hen die het nodig hebben.

  FAQ budgetplafonds 2022

  Met vriendelijke groet,

  Team RDS

 • Informatie m.b.t. budgetplafond/productieverwachting

  11 oktober 2021

  Beste zorgaanbieders,

  Bijgevoegd documenten m.b.t. budgetplafond en de productieverwachting.

  Met vriendelijke groet,

  Team RDS

 • Uitkomst besluitvorming budgetplafond

  6 juli 2021

  Geachte Zorgaanbieder,

  Met onze vorige mail hebben we u onder voorbehoud van de besluitvorming door de colleges geïnformeerd over de hoogte van het budgetplafond die voor u voor 2021 van toepassing zou zijn.

  Met deze mail wil ik u infomeren over de uitkomst van de besluitvorming.

  Overgangsperiode

  Om het werken met de nieuwe systematiek duurzaam te kunnen borgen bij zowel de lokale toegang, het contractmanagement als de aanbieders, heeft het college besloten om een overgangsperiode in te lassen. Dit houdt in dat we het komende half jaar ervaring op gaan doen met de nieuwe systematiek, waarin de dialoog over instroom, uitstroom en doorstroom centraal komt te staan. Dit betekent eveneens dat er geen sprake is van een budgetplafond, maar we in 2021 gaan werken op basis van niet-vrijblijvende productieverwachtingen (bedragen blijven hetzelfde tenzij met argumenten in gesprek met uw contractmanager aangepast).

  Kern van de implementatie werkwijze budgetplafonds jeugd en Wmo

  • We handhaven de bestaande budgetplafonds voor SGGZ, EED en J&O-verblijf.
  • We hanteren voor de overige zorgdomeinen een overgangsperiode: 1-7-2021 tot 31-12-2021. In deze periode worden ondersteunende tools ontwikkeld en de werkwijze geborgd.
  • We hanteren in de overgangsperiode niet-vrijblijvende productieverwachtingen in plaats van budgetplafonds voor de onderstaande producten (bedragen blijven hetzelfde):

  –    voor de ambulante diensten (J&O: productcodes 45A69, 45A65, 45G65 en 45A06).

  –    voor begeleiding jeugd: intensief en specialistisch (BGL: productcodes 45A53 en 45X48).

  • Voor de overige diensten voor begeleiding, dagbesteding en logeren (Jeugd en Wmo) zijn de productieverwachtingen met aanbieders gedeeld, hier verandert niets in.
  • Vanaf 1 januari 2022 hanteren we de ‘slimme’ budgetplafonds voor nog nader te bepalen producten.

  Wat vragen we nu van u als aanbieder?

  • Werken volgens de ongewijzigde budgetplafonds SGGZ, EED en J&O verblijf.
  • Binnen de productieverwachting te blijven door te sturen op o.a. kwaliteit, doorstroom en uitstroom.
  • Tijdig te declareren zodat het uitnuttingsbudget zo accuraat mogelijk is.
  • Tijdig in contact te treden met de RDS te treden om indien er een overschrijding dreigt aan te komen van de productieverwachting/budgetplafond.
  • Oplossingsrichtingen aan te geven om binnen de productieverwachting te blijven, middels een eindejaarplan (uw contractmanager kan een format doen toekomen).

  Inzet aanbieder en RDS

  Dit betekent dat we er nog steeds van uitgaan dat u als aanbieder er alles aan doet om binnen het budget van de productieverwachting te blijven, ondanks dat een mogelijke overschrijding geen juridische consequenties met zich meebrengt. Door de RDS zal worden bijgehouden hoe de realisatie verloopt ten opzichte van de ingestelde productieverwachtingen. Tevens houdt de RDS de realisatie bij aan de hand van onder meer het berichtenverkeer. We verzoeken u daarom met klem om alle afspraken met betrekking tot het berichtenverkeer na te komen, alsmede het tijdig indienen van de declaraties voor een accurate monitoring van de realisatie. We vragen u als zorgaanbieder om de meest actuele uitnutting van uw productie-verwachting te monitoren.

  Dankzij de productieverwachtingen wordt u als deskundige zelf medeverantwoordelijk voor het goed verdelen van de schaarste. Mocht gaandeweg het jaar blijken, dat de realisatie hoger uit dreigt te vallen dan de prognoses, dan vragen we u twee dingen:

  1. U wordt gevraagd zelf te kijken naar oplossingsrichtingen. Denk aan het bevorderen van uitstroom, het gefaseerd opstarten, het effectiever kunnen inzetten van de hulp, het hanteren van wachtlijsten etc. Met de zorgaanbieders, die een ontwikkelplan hebben opgesteld, wordt periodiek in het CM-gesprek de voortgang besproken, aan de hand van de KPI’s uit de stoplicht-rapportage van de RDS. De best practices uit de ontwikkelplannen zullen onherleidbaar naar aanbieder gedeeld worden met alle aanbieders in Midden Holland.
  2. Ook vragen we u zich te melden bij de RDS als u een uitnutting van 60% van de productieverwachting behaald heeft. Op die manier is er nog voldoende tijd om keuzes te kunnen maken en enige sturing aan te brengen. De RDS monitort ook op de uitnutting van de productieverwachtingen en zullen de aanbieders attenderen wanneer de 60% behaald is. Echter deze cijfers zijn minder accuraat dan die van uw administratie waardoor de mate van uitnutting later bekend is. De zorgaanbieder wordt uitgenodigd tot het opstellen van een bondig eindejaar-plan, waarin wordt beschreven hoe de nieuwe casussen kunnen worden geplaatst binnen de eigen organisatie zonder overschrijding van de productieverwachting (of dat plaatsing bij een andere zorgaanbieder hiervoor nodig is).

  Indien het onmogelijk is om binnen de productieverwachting te blijven kunt u een ophoging aanvragen bij uw contractmanager. Voorwaarde voor een ophoging zijn concrete toezeggingen in het eindejaarsplan. Het betreffende contractmanagementteam zal een besluit nemen en weegt daarin ook bestaande cijfers, signalen en het eventuele ontwikkelplan mee (voor top-50 aanbieders). Formeel gezien kunt u ervoor kiezen om geen ophoging te vragen en toch de productieverwachting te overschrijden. We beschouwen dit echter als een onwenselijke vorm van samenwerken en dit kan gevolgen hebben voor uw budget in 2022.

  Conform de vastgestelde systematiek, wordt medio oktober 2021 bepaald voor welke domeinen in 2022 een budgetplafond gewenst is. Tevens worden dan op basis van de ontwikkeling van de uitgaven tot dan bekend (periode augustus 2020 t/m augustus 2021) de nieuwe plafonds berekend. Die zorgaanbieders, die goed blijken mee te bewegen (waarbij bijvoorbeeld de uitstroom, bij behoud van kwaliteit is gestegen) krijgen een stabieler aandeel bij de regio Midden Holland.

  Ik vertrouw op een goede samenwerking tussen  uw organisatie, team RDS en de gemeenten, waarin we met elkaar kwaliteit willen kunnen blijven bieden voor diegene die dat nodig heeft!

  Met vriendelijke groet,

  Team RDS

 • Indienen meerkosten coronacrisis 2021

  23 februari 2021

  Beste zorgaanbieder,

  In 2021 kunt u evenals in 2020 een claim indienen betreffende meerkosten (conform de richtlijnen vanuit de VNG) ten gevolge van de coronacrisis bij de regio Midden-Holland.

  Indien u vooraf akkoord heeft gevraagd voor het maken van opgevoerde meerkosten bij uw contractmanager dan kunt u met behulp van bijgevoegd format, uw facturen indienen en mailen naar nsdmh@gouda.nl.

  Tevens verzoeken wij u om desbetreffende mail van uw contractmanager bij te sluiten waarin wordt aangegeven dat hij/zij akkoord heeft gegeven.

  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Team RDS