• Informatie m.b.t. budgetplafond/productieverwachting

  11 oktober 2021

  Beste zorgaanbieders,

  Bijgevoegd documenten m.b.t. budgetplafond en de productieverwachting.

  Met vriendelijke groet,

  Team RDS

 • Uitkomst besluitvorming budgetplafond

  6 juli 2021

  Geachte Zorgaanbieder,

  Met onze vorige mail hebben we u onder voorbehoud van de besluitvorming door de colleges geïnformeerd over de hoogte van het budgetplafond die voor u voor 2021 van toepassing zou zijn.

  Met deze mail wil ik u infomeren over de uitkomst van de besluitvorming.

  Overgangsperiode

  Om het werken met de nieuwe systematiek duurzaam te kunnen borgen bij zowel de lokale toegang, het contractmanagement als de aanbieders, heeft het college besloten om een overgangsperiode in te lassen. Dit houdt in dat we het komende half jaar ervaring op gaan doen met de nieuwe systematiek, waarin de dialoog over instroom, uitstroom en doorstroom centraal komt te staan. Dit betekent eveneens dat er geen sprake is van een budgetplafond, maar we in 2021 gaan werken op basis van niet-vrijblijvende productieverwachtingen (bedragen blijven hetzelfde tenzij met argumenten in gesprek met uw contractmanager aangepast).

  Kern van de implementatie werkwijze budgetplafonds jeugd en Wmo

  • We handhaven de bestaande budgetplafonds voor SGGZ, EED en J&O-verblijf.
  • We hanteren voor de overige zorgdomeinen een overgangsperiode: 1-7-2021 tot 31-12-2021. In deze periode worden ondersteunende tools ontwikkeld en de werkwijze geborgd.
  • We hanteren in de overgangsperiode niet-vrijblijvende productieverwachtingen in plaats van budgetplafonds voor de onderstaande producten (bedragen blijven hetzelfde):

  –    voor de ambulante diensten (J&O: productcodes 45A69, 45A65, 45G65 en 45A06).

  –    voor begeleiding jeugd: intensief en specialistisch (BGL: productcodes 45A53 en 45X48).

  • Voor de overige diensten voor begeleiding, dagbesteding en logeren (Jeugd en Wmo) zijn de productieverwachtingen met aanbieders gedeeld, hier verandert niets in.
  • Vanaf 1 januari 2022 hanteren we de ‘slimme’ budgetplafonds voor nog nader te bepalen producten.

  Wat vragen we nu van u als aanbieder?

  • Werken volgens de ongewijzigde budgetplafonds SGGZ, EED en J&O verblijf.
  • Binnen de productieverwachting te blijven door te sturen op o.a. kwaliteit, doorstroom en uitstroom.
  • Tijdig te declareren zodat het uitnuttingsbudget zo accuraat mogelijk is.
  • Tijdig in contact te treden met de RDS te treden om indien er een overschrijding dreigt aan te komen van de productieverwachting/budgetplafond.
  • Oplossingsrichtingen aan te geven om binnen de productieverwachting te blijven, middels een eindejaarplan (uw contractmanager kan een format doen toekomen).

  Inzet aanbieder en RDS

  Dit betekent dat we er nog steeds van uitgaan dat u als aanbieder er alles aan doet om binnen het budget van de productieverwachting te blijven, ondanks dat een mogelijke overschrijding geen juridische consequenties met zich meebrengt. Door de RDS zal worden bijgehouden hoe de realisatie verloopt ten opzichte van de ingestelde productieverwachtingen. Tevens houdt de RDS de realisatie bij aan de hand van onder meer het berichtenverkeer. We verzoeken u daarom met klem om alle afspraken met betrekking tot het berichtenverkeer na te komen, alsmede het tijdig indienen van de declaraties voor een accurate monitoring van de realisatie. We vragen u als zorgaanbieder om de meest actuele uitnutting van uw productie-verwachting te monitoren.

  Dankzij de productieverwachtingen wordt u als deskundige zelf medeverantwoordelijk voor het goed verdelen van de schaarste. Mocht gaandeweg het jaar blijken, dat de realisatie hoger uit dreigt te vallen dan de prognoses, dan vragen we u twee dingen:

  1. U wordt gevraagd zelf te kijken naar oplossingsrichtingen. Denk aan het bevorderen van uitstroom, het gefaseerd opstarten, het effectiever kunnen inzetten van de hulp, het hanteren van wachtlijsten etc. Met de zorgaanbieders, die een ontwikkelplan hebben opgesteld, wordt periodiek in het CM-gesprek de voortgang besproken, aan de hand van de KPI’s uit de stoplicht-rapportage van de RDS. De best practices uit de ontwikkelplannen zullen onherleidbaar naar aanbieder gedeeld worden met alle aanbieders in Midden Holland.
  2. Ook vragen we u zich te melden bij de RDS als u een uitnutting van 60% van de productieverwachting behaald heeft. Op die manier is er nog voldoende tijd om keuzes te kunnen maken en enige sturing aan te brengen. De RDS monitort ook op de uitnutting van de productieverwachtingen en zullen de aanbieders attenderen wanneer de 60% behaald is. Echter deze cijfers zijn minder accuraat dan die van uw administratie waardoor de mate van uitnutting later bekend is. De zorgaanbieder wordt uitgenodigd tot het opstellen van een bondig eindejaar-plan, waarin wordt beschreven hoe de nieuwe casussen kunnen worden geplaatst binnen de eigen organisatie zonder overschrijding van de productieverwachting (of dat plaatsing bij een andere zorgaanbieder hiervoor nodig is).

  Indien het onmogelijk is om binnen de productieverwachting te blijven kunt u een ophoging aanvragen bij uw contractmanager. Voorwaarde voor een ophoging zijn concrete toezeggingen in het eindejaarsplan. Het betreffende contractmanagementteam zal een besluit nemen en weegt daarin ook bestaande cijfers, signalen en het eventuele ontwikkelplan mee (voor top-50 aanbieders). Formeel gezien kunt u ervoor kiezen om geen ophoging te vragen en toch de productieverwachting te overschrijden. We beschouwen dit echter als een onwenselijke vorm van samenwerken en dit kan gevolgen hebben voor uw budget in 2022.

  Conform de vastgestelde systematiek, wordt medio oktober 2021 bepaald voor welke domeinen in 2022 een budgetplafond gewenst is. Tevens worden dan op basis van de ontwikkeling van de uitgaven tot dan bekend (periode augustus 2020 t/m augustus 2021) de nieuwe plafonds berekend. Die zorgaanbieders, die goed blijken mee te bewegen (waarbij bijvoorbeeld de uitstroom, bij behoud van kwaliteit is gestegen) krijgen een stabieler aandeel bij de regio Midden Holland.

  Ik vertrouw op een goede samenwerking tussen  uw organisatie, team RDS en de gemeenten, waarin we met elkaar kwaliteit willen kunnen blijven bieden voor diegene die dat nodig heeft!

  Met vriendelijke groet,

  Team RDS