GEEN BERICHTENVERKEER 1 april 2019 landelijke migratie van iWmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Beste lezer,

Inleiding

Bijgaand document beschrijft de stappen die ketenpartijen (gemeenten en zorgaanbieders) moeten nemen tijdens de landelijke migratie van iWmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3. Per 1 april 2019 wordt versie 2.3 van de berichtenstandaard iWmo en iJw in gebruik genomen.

Big bang-scenario

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland hebben gezamenlijk gekozen voor een implementatie met een big bang: alle partijen nemen gelijktijdig de nieuwe versie in gebruik. Tot donderdag 28 maart 2019 13.00 uur worden berichten uitgewisseld in de iWmo 2.2- en iJw 2.2-standaard. Vanaf 1 april 2019 doen alle gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer dat met de nieuwe versies van de standaarden: iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Tijdschema

• Zondag 17 maart 2019 23.00 uur alle beschikbare declaratie- en facturatieberichten zijn verzonden door zorgaanbieders. Vanaf dit moment worden er geen 303-berichten meer verstuurd door aanbieders.

• Dinsdag 26 maart 2019 17.00 uur alle beschikbare berichten (heen) zijn verzonden door aanbieders (315, 305 en 307). Vanaf dit moment kunnen er geen heen berichten meer worden verstuurd door partijen.

• Dinsdag 26 maart 2019 17.00 uur alle beschikbare rechtmatigheidsberichten (heen) zijn verzonden door gemeenten (301). Vanaf dit moment kunnen er geen heen berichten meer worden verstuurd door partijen.

• Donderdag 28 maart 2019 13.00 uur alle retourberichten op de ontvangen rechtmatigheidsberichten zijn aangemaakt en verzonden door aanbieder (302). Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.

• Donderdag 28 maart 2019 13.00 uur alle retourberichten op de ontvangen berichten zijn aangemaakt en verzonden door gemeenten (316,304,306,308). Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.

• Donderdag 28 maart 2019 14.00 uur-23.00 uur alle berichten die op het Inlichtingenbureau staan, zijn ingelezen in de systemen. Let op: berichten verzonden op 28 maart 2019 staan vanaf 16.00 uur op de portaalomgeving.

• Donderdag 28 maart 2019 14.00 uur-23.00 uur alle berichten die op het portaal van VECOZO staan, zijn ingelezen in de systemen.

• Maandag 1 april 2019 13.00 uur Vanaf dit moment is het volledige berichtenverkeer weer mogelijk.

Heeft u een vraag gedurende het proces, dan adviseer ik u contact op te nemen met de lokale gemeente waar uw vraag betrekking op heeft.

Met vriendelijke groet,

Namens de Werkgroep Administratieprotocol regio Midden – Holland

Anja Nobel Voorzitter ( 06 – 43 38 55 37)

Accountantsverklaring 2018

Geachte zorgaanbieders,

De controllers van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2018. De RDS zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2018’ ). De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

  • Per zorgaanbieder wordt een financiële productieverantwoording aangeleverd per domein (Wmo en Jeugd) op totaalniveau met een controleverklaring van de accountant per domein;
    • Per gemeente wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau;
    • Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen;
  • De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2018 vóór 1 maart 2019 moet zijn ingeleverd bij de RDS (nsdmh@gouda.nl) en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2019.

In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal €50.000 kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2019 de documenten in te leveren bij de RDS via nsdmh@gouda.nl.

Als bijlagen zijn de verantwoordingsdocumenten van de Wmo en Jeugd toegevoegd.

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wolter van Dam
Data-analist sociaal domein

Afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS), gemeente Gouda

Landelijk controleprotocol jaarrekening 2017

Geachte zorgaanbieders,

De colleges van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2017.

Daarbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie document “algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2017” ) voor de 2 domeinen Wmo en Jeugd met de volgende uitgangspunten:

• Per zorgaanbieder wordt een financiële productieverantwoording aangeleverd per domein (Wmo en Jeugd) op totaalniveau met een controleverklaring van de accountant per domein.
• Per gemeente wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau.
• Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen.

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2017 vóór 1 maart 2018 moet zijn ingeleverd bij het NSDMH en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2018.

Let op bij dat de DBC-systematiek voor de jeugdwet per 31 december 2017 eindigt, dat houdt dus in dat er geen onderhanden werken meer inzake sGGZ zijn per 31 december 2017. Gezien de stuksprijs voor BGGZ is hier nog wel sprake van onderhanden werken positie.

In 2016 is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal €50.000 kunnen volstaan met een bestuursverklaring. We zullen deze beleidsregel ook toepassen voor de jaarrekening 2017. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2018 de documenten in te leveren bij het NSDMH.

Als bijlagen zijn de verantwoordingsdocumenten van de Wmo en Jeugd gevoegd.

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Michel Bakelaar
Controller NSDMH

Landelijke freeze berichtenverkeer

Het berichtenverkeer migreert op 12 juni 2017 van versie 2.0 naar versie 2.1. Landelijk vindt er vanaf 28 mei 2017 een freeze plaats voor het gebruik van het berichtenverkeer. Dit om knelpunten en onnodige administratieve lasten te voorkomen. Meer informatie hierover kunt u lezen in het artikel migratie berichtenverkeer.

2e werksessie Inkoop 2018 Jeugdhulp & Wmo Midden-Holland

12 april 2017: uitnodiging en concept notulen (incl. presentatie en toelichting Bestuurlijk Aanbesteden in de bijlage).