GEEN BERICHTENVERKEER 1 april 2019 landelijke migratie van iWmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Beste lezer,

Inleiding

Bijgaand document beschrijft de stappen die ketenpartijen (gemeenten en zorgaanbieders) moeten nemen tijdens de landelijke migratie van iWmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3. Per 1 april 2019 wordt versie 2.3 van de berichtenstandaard iWmo en iJw in gebruik genomen.

Big bang-scenario

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland hebben gezamenlijk gekozen voor een implementatie met een big bang: alle partijen nemen gelijktijdig de nieuwe versie in gebruik. Tot donderdag 28 maart 2019 13.00 uur worden berichten uitgewisseld in de iWmo 2.2- en iJw 2.2-standaard. Vanaf 1 april 2019 doen alle gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer dat met de nieuwe versies van de standaarden: iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Tijdschema

• Zondag 17 maart 2019 23.00 uur alle beschikbare declaratie- en facturatieberichten zijn verzonden door zorgaanbieders. Vanaf dit moment worden er geen 303-berichten meer verstuurd door aanbieders.

• Dinsdag 26 maart 2019 17.00 uur alle beschikbare berichten (heen) zijn verzonden door aanbieders (315, 305 en 307). Vanaf dit moment kunnen er geen heen berichten meer worden verstuurd door partijen.

• Dinsdag 26 maart 2019 17.00 uur alle beschikbare rechtmatigheidsberichten (heen) zijn verzonden door gemeenten (301). Vanaf dit moment kunnen er geen heen berichten meer worden verstuurd door partijen.

• Donderdag 28 maart 2019 13.00 uur alle retourberichten op de ontvangen rechtmatigheidsberichten zijn aangemaakt en verzonden door aanbieder (302). Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.

• Donderdag 28 maart 2019 13.00 uur alle retourberichten op de ontvangen berichten zijn aangemaakt en verzonden door gemeenten (316,304,306,308). Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.

• Donderdag 28 maart 2019 14.00 uur-23.00 uur alle berichten die op het Inlichtingenbureau staan, zijn ingelezen in de systemen. Let op: berichten verzonden op 28 maart 2019 staan vanaf 16.00 uur op de portaalomgeving.

• Donderdag 28 maart 2019 14.00 uur-23.00 uur alle berichten die op het portaal van VECOZO staan, zijn ingelezen in de systemen.

• Maandag 1 april 2019 13.00 uur Vanaf dit moment is het volledige berichtenverkeer weer mogelijk.

Heeft u een vraag gedurende het proces, dan adviseer ik u contact op te nemen met de lokale gemeente waar uw vraag betrekking op heeft.

Met vriendelijke groet,

Namens de Werkgroep Administratieprotocol regio Midden – Holland

Anja Nobel Voorzitter ( 06 – 43 38 55 37)

Accountantsverklaring 2018

Geachte zorgaanbieders,

De controllers van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2018. De RDS zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2018’ ). De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

  • Per zorgaanbieder wordt een financiële productieverantwoording aangeleverd per domein (Wmo en Jeugd) op totaalniveau met een controleverklaring van de accountant per domein;
    • Per gemeente wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau;
    • Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen;
  • De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2018 vóór 1 maart 2019 moet zijn ingeleverd bij de RDS (nsdmh@gouda.nl) en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2019.

In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal €50.000 kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2019 de documenten in te leveren bij de RDS via nsdmh@gouda.nl.

Als bijlagen zijn de verantwoordingsdocumenten van de Wmo en Jeugd toegevoegd.

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wolter van Dam
Data-analist sociaal domein

Afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS), gemeente Gouda

Procedure vaststellen budgetplafonds 2019

Eind november zullen de nieuwe budgetplafonds voor 2019 worden verstrekt aan de aanbieders van JGGZ, EED (dyslexie) en de verblijfsvormen. Bij het opstellen van de nieuwe budgetplafonds zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

1. Het beschikbare budget per zorgsoort 2019 is gebaseerd op het beschikbare budget per zorgsoort voor 2018, verhoogd met de indexatie voor 2019.

2. De initiële budgetplafonds 2019 zijn gebaseerd op 90% van de budgetplafonds 2018.
Binnen het beschikbare budget per zorgsoort worden de budgetplafonds voor 2019 vastgesteld op 90% van de uiteindelijke budgetplafonds 2018 (+ indexatie 2019). Indien blijkt dat de uitnutting van het budgetplafond 2018 zeer laag is, of dat er bepaalde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden waardoor aanpassing wenselijk is, kan het budgetplafond 2019 verder worden bijgesteld.

3. Het resterende budget per zorgsoort wordt gereserveerd voor de instroom van nieuwe partijen en het kunnen toekennen van extra budget in het derde kwartaal van 2019.
Het resterende budget per zorgsoort wordt gereserveerd. Dit budget kan worden ingezet voor nieuwe dienstverleners die in 2019 instromen. Het is ook mogelijk om dit budget op een later moment extra toe te kennen aan het reeds beschikte budget per zorgsoort (zie voor de werkwijze punt 3).

4. Er zijn twee criteria en twee randvoorwaarden opgesteld voor het toekennen van extra budgetruimte in het derde kwartaal van 2019.
In de loop van het derde kwartaal kan het resterende budget worden verdeeld onder de actieve dienstverleners. Er zijn twee criteria en twee randvoorwaarden voor eventuele budgetophoging opgesteld, die in het eerste kwartaal van 2019 verder worden uitgewerkt.

Criteria:
– de mate waarin voor de dienstverlener extra budgetruimte nodig is (marktwerking)
– de mate waarin de dienstverlener positieve ontwikkelingen laat zien in termen van efficiency van de dienstverlening, cliënttevredenheid en toegevoegde waarde aan het zorglandschap in Midden-Holland (waarbij ook gekeken kan worden naar behaalde resultaten in eerdere jaren).

Randvoorwaarden:
– er vindt tijdige declaratie plaats van de geleverde zorg door de dienstverlener
– de dienstverlener draagt zorg voor het frequent doorgeven van beschikbaarheidsinformatie via Zorgkeuze Midden-Holland (www.zorgkeuzemiddenholland.nl).

2018-11-05

Aanpassing Bijlage 2 van de Deelovereenkomst Jeugdhulp

Via dit bericht willen wij u graag informeren over een voorgenomen wijziging van Bijlage 2 van de Deelovereenkomst Jeugdhulp 2018-2020. In de huidige Bijlage 2 is op pagina 2 de volgende tekst opgenomen: “Gemeente kan een in bijlage 2A genoemd budgetplafond aanpassen tot 1 oktober 2018 als een kwartaalrapportage hiertoe aanleiding geeft.” Hier is echter sprake van een kennelijke verschrijving, aangezien bijlage 2A geldt voor de contractperiode 2018-2020 (exclusief de verlengingsopties van twee maal een periode van twee jaar). Het is voor beide partijen niet wenselijk dat er gedurende de looptijd van de overeenkomst geen mogelijkheid bestaat om het budgetplafond bij te stellen. Er zijn alleen budgetplafonds voor die diensten Verblijf (Jeugd), Specialistische J-GGZ en EED (Dyslexie).

Wij stellen daarom voor om de huidige tekst te vervangen door: “Gemeente kan een in bijlage 2A genoemd budgetplafond elk kalenderjaar aanpassen tot 1 oktober van datzelfde kalenderjaar”. Door deze aanpassing blijft het mogelijk om het budgetplafond tijdens de looptijd van de overeenkomst jaarlijks bij te stellen, conform eerdere communicatie. Het voorgenoemde voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de deelnemers van de Fysieke Overlegtafel (per mail). Zij hebben de mogelijkheid om tot 15 november hun reactie te geven op het voorstel. Afhankelijk van de reacties die binnenkomen, wordt na 15 november het voorstel als uitgewerkt aangemerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenten.

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u deze tot 15 november richten aan nsdmh@gouda.nl.

Toekennen extra budgetruimte in Q3 2018

Voor de diensten EED (dyslexie), specialistische GGZ en verblijf met behandeling is per dienstverlener een initieel budgetplafond voor 2018 vastgesteld, op basis van de productie 2016 en 2017. Daarnaast is per dienst een reservering gemaakt voor de instroom van nieuwe partijen en voor het toekennen van extra budget in het derde kwartaal van 2018. Dit gereserveerde budget kan in de loop van het derde kwartaal 2018 worden verdeeld onder de actieve dienstverleners. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de procedure de ‘Uitnodiging Intekenen Diensten Sociaal Domein’ bij de inkoopprocedure 2018-2020.

De verdeling van het resterende budget gebeurt op basis van twee criteria. Allereerst wordt gekeken naar de mate waarin voor de dienstverlener extra budgetruimte nodig is (marktwerking), gebaseerd op signalen van de dienstverlener (wanneer de dienstverlener voorziet dat zijn productie het budgetplafond dreigt te overschrijden, is hij verplicht dit te melden bij de gemeente) en de ingediende declaraties door de dienstverlener. Daarnaast wordt gekeken naar signalen met betrekking tot efficiency en cliënttevredenheid; negatieve signalen kunnen gebruikt worden als ‘contra-indicatie’ voor het ophogen van het budgetplafond.

Het RDS zal de bovenstaande criteria voor de verdeling van het resterende budget beoordelen voor 1 oktober. De dienstverleners die op basis hiervan in aanmerking komen voor ophoging van hun budgetplafond voor 2018 zullen tussen 7 en 14 oktober bericht ontvangen van hun contractmanager.