• Jaarverantwoording Jeugdzorg en Wmo regio Midden-Holland

  Jaarverantwoording Jeugdzorg en Wmo regio MH

  01 december 2021

  Geachte zorgaanbieders,

  De controllers van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2021. De RDS zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2020’). De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

  Wat moet ik aanleveren bij de RDS?
  Elke zorgaanbieder levert een financiële Productieverantwoording in Excel aan per domein (Wmo en Jeugd). Daarnaast vragen we een controleverklaring van de accountant. Indien uw regionale productie per domein onder de 50.000 EUR omzet blijft volstaat een bestuursverklaring.

  Wat als ik geen goedkeurende controleverklaring krijg van mijn accountant?
  Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen.

  Wanneer moet ik de gevraagde documenten aanleveren?
  We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële Productieverantwoording over het kalenderjaar 2021 vóór 1 maart 2022 moet zijn ingeleverd bij de RDS en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2022.

  Waar kan ik de benodigde formats vinden?
  De formats (het landelijk accountantsprotocol, het format Productieverantwoordingen Jeugd en Wmo en een model bestuursverklaring) worden gepubliceerd door i-sociaal domein. Helaas zijn deze voor 2021 nog niet beschikbaar. Zodra deze gepubliceerd zijn zullen we deze delen op onze website en versturen naar alle gecontracteerde zorgaanbieders.

  Het is mij nog steeds niet duidelijk wat er van mij verwacht wordt.
  Kom dan naar het online inloop vragenuur op maandag 13 december a.s. van 14:00 tot 15:00 uur.

  Kopieer en plak onderstaande hyperlink in de webbrowser om het overleg te starten.

  https://gouda-ictgouweijssel.zoom.us/j/93131245337?pwd=d2NzYStCOCt0bVJFbGZyUHBNaHVjQT09

  Of vul in de Zoom app het Meeting-ID en wachtwoord in:

  Meeting ID: 931 3124 5337

  Wachtwoord: 321325

  Artikel 13 ‘Ontbinding en sanctie’
  Voorgaande jaren is ons opgevallen dat een aantal aanbieders niet tijdig of helemaal geen verantwoording hebben ingediend en er slecht op mails / rappels vanuit de regio werd gereageerd. Momenteel inventariseren we als regio Midden-Holland of we in zulke gevallen het artikel 13 ‘ontbinding en sanctie’ toe willen passen. Op grond van artikel 13 ‘Ontbinding en sanctie’, van de met zorgaanbieders met een regulier contract afgesloten basisovereenkomst, heeft de gemeente de bevoegdheid om deelname van een dienstverlener aan de overeenkomst op te schorten, als blijkt dat de dienstverlener niet aan de voorwaarden van deze overeenkomst en/of onderliggende Deelovereenkomst(en) voldoet;

  Met vriendelijke groet,

  Team RDS

 • Toetsingskaders alle diensten Jeugd en Wmo 2015

  20 juli 2021

  Beste zorgaanbieders,

  Het ´Toetsingskader alle diensten Wmo 2015´ en ´Toetsingskader alle diensten Jeugd´ bevat een samenvatting van alle eisen die gelden over de volle breedte aan dienstsoorten verstrekt vanuit de Wmo 2015 respectievelijk de Jeugdwet in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. De kaders zijn opgedeeld in een onderdeel “kwaliteit” en “rechtmatigheid” en zijn van toepassing op de op basis van Zorg in Natura (ZIN) gefinancierde zorg. Het betreft een overzicht en bevat geen limitatieve opsomming. Naast deze eisen die gelden voor alle diensten, gelden voor specifieke diensten nog aanvullende eisen, deze zijn niet in dit kader opgenomen. Beide kaders worden periodiek geëvalueerd en indien nodig aangevuld of bijgesteld.

  Met vriendelijke groet,

  Team RDS

 • Update regiovisie Jeugd en Wmo

  14 juli 2021

  Tijdens de Fysieke Overlegtafel in maart 2021 is gesproken over de regiovisie Jeugd en Wmo. Op basis van de ontvangen reacties en adviezen zijn aanpassingen gedaan. De colleges van de vijf gemeenten hebben op 6 juli 2021 besloten de regiovisie ter besluitvorming aan de gemeenteraden aan te bieden. De verwachting is dat besluitvorming in het najaar plaats zal vinden. Zodra de regiovisie vastgesteld is delen we de definitieve versie met u.

  Met vriendelijke groet,

  Team RDS