Procedure vaststellen budgetplafonds 2019

Eind november zullen de nieuwe budgetplafonds voor 2019 worden verstrekt aan de aanbieders van JGGZ, EED (dyslexie) en de verblijfsvormen. Bij het opstellen van de nieuwe budgetplafonds zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

1. Het beschikbare budget per zorgsoort 2019 is gebaseerd op het beschikbare budget per zorgsoort voor 2018, verhoogd met de indexatie voor 2019.

2. De initiële budgetplafonds 2019 zijn gebaseerd op 90% van de budgetplafonds 2018.
Binnen het beschikbare budget per zorgsoort worden de budgetplafonds voor 2019 vastgesteld op 90% van de uiteindelijke budgetplafonds 2018 (+ indexatie 2019). Indien blijkt dat de uitnutting van het budgetplafond 2018 zeer laag is, of dat er bepaalde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden waardoor aanpassing wenselijk is, kan het budgetplafond 2019 verder worden bijgesteld.

3. Het resterende budget per zorgsoort wordt gereserveerd voor de instroom van nieuwe partijen en het kunnen toekennen van extra budget in het derde kwartaal van 2019.
Het resterende budget per zorgsoort wordt gereserveerd. Dit budget kan worden ingezet voor nieuwe dienstverleners die in 2019 instromen. Het is ook mogelijk om dit budget op een later moment extra toe te kennen aan het reeds beschikte budget per zorgsoort (zie voor de werkwijze punt 3).

4. Er zijn twee criteria en twee randvoorwaarden opgesteld voor het toekennen van extra budgetruimte in het derde kwartaal van 2019.
In de loop van het derde kwartaal kan het resterende budget worden verdeeld onder de actieve dienstverleners. Er zijn twee criteria en twee randvoorwaarden voor eventuele budgetophoging opgesteld, die in het eerste kwartaal van 2019 verder worden uitgewerkt.

Criteria:
– de mate waarin voor de dienstverlener extra budgetruimte nodig is (marktwerking)
– de mate waarin de dienstverlener positieve ontwikkelingen laat zien in termen van efficiency van de dienstverlening, cliënttevredenheid en toegevoegde waarde aan het zorglandschap in Midden-Holland (waarbij ook gekeken kan worden naar behaalde resultaten in eerdere jaren).

Randvoorwaarden:
– er vindt tijdige declaratie plaats van de geleverde zorg door de dienstverlener
– de dienstverlener draagt zorg voor het frequent doorgeven van beschikbaarheidsinformatie via Zorgkeuze Midden-Holland (www.zorgkeuzemiddenholland.nl).

2018-11-05

Aanpassing Bijlage 2 van de Deelovereenkomst Jeugdhulp

Via dit bericht willen wij u graag informeren over een voorgenomen wijziging van Bijlage 2 van de Deelovereenkomst Jeugdhulp 2018-2020. In de huidige Bijlage 2 is op pagina 2 de volgende tekst opgenomen: “Gemeente kan een in bijlage 2A genoemd budgetplafond aanpassen tot 1 oktober 2018 als een kwartaalrapportage hiertoe aanleiding geeft.” Hier is echter sprake van een kennelijke verschrijving, aangezien bijlage 2A geldt voor de contractperiode 2018-2020 (exclusief de verlengingsopties van twee maal een periode van twee jaar). Het is voor beide partijen niet wenselijk dat er gedurende de looptijd van de overeenkomst geen mogelijkheid bestaat om het budgetplafond bij te stellen. Er zijn alleen budgetplafonds voor die diensten Verblijf (Jeugd), Specialistische J-GGZ en EED (Dyslexie).

Wij stellen daarom voor om de huidige tekst te vervangen door: “Gemeente kan een in bijlage 2A genoemd budgetplafond elk kalenderjaar aanpassen tot 1 oktober van datzelfde kalenderjaar”. Door deze aanpassing blijft het mogelijk om het budgetplafond tijdens de looptijd van de overeenkomst jaarlijks bij te stellen, conform eerdere communicatie. Het voorgenoemde voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de deelnemers van de Fysieke Overlegtafel (per mail). Zij hebben de mogelijkheid om tot 15 november hun reactie te geven op het voorstel. Afhankelijk van de reacties die binnenkomen, wordt na 15 november het voorstel als uitgewerkt aangemerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenten.

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u deze tot 15 november richten aan nsdmh@gouda.nl.

Toekennen extra budgetruimte in Q3 2018

Voor de diensten EED (dyslexie), specialistische GGZ en verblijf met behandeling is per dienstverlener een initieel budgetplafond voor 2018 vastgesteld, op basis van de productie 2016 en 2017. Daarnaast is per dienst een reservering gemaakt voor de instroom van nieuwe partijen en voor het toekennen van extra budget in het derde kwartaal van 2018. Dit gereserveerde budget kan in de loop van het derde kwartaal 2018 worden verdeeld onder de actieve dienstverleners. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de procedure de ‘Uitnodiging Intekenen Diensten Sociaal Domein’ bij de inkoopprocedure 2018-2020.

De verdeling van het resterende budget gebeurt op basis van twee criteria. Allereerst wordt gekeken naar de mate waarin voor de dienstverlener extra budgetruimte nodig is (marktwerking), gebaseerd op signalen van de dienstverlener (wanneer de dienstverlener voorziet dat zijn productie het budgetplafond dreigt te overschrijden, is hij verplicht dit te melden bij de gemeente) en de ingediende declaraties door de dienstverlener. Daarnaast wordt gekeken naar signalen met betrekking tot efficiency en cliënttevredenheid; negatieve signalen kunnen gebruikt worden als ‘contra-indicatie’ voor het ophogen van het budgetplafond.

Het RDS zal de bovenstaande criteria voor de verdeling van het resterende budget beoordelen voor 1 oktober. De dienstverleners die op basis hiervan in aanmerking komen voor ophoging van hun budgetplafond voor 2018 zullen tussen 7 en 14 oktober bericht ontvangen van hun contractmanager.