Privacyverklaring

Het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland en de gemeenten die deel uitmaken van dit netwerk[1] (hierna NSDMH) vinden het beschermen van uw gegevens belangrijk. U heeft er recht op dat de NSDMH veilig, op een juiste manier, open, terughoudend en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere speciale wetgeving. Voor de NSDMH is deze wetgeving leidend.

De NSDMH kan in voorkomende gevallen persoonsgegevens verwerken. Dit vindt plaats in het kader van de uitvoering van toezicht voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet en bij de contractering van eenmanszaken. Denk hierbij aan naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer et cetera. Bij de uitvoering van toezicht kan het voorkomen dat ook bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt van hulpvragers en medewerkers van zorgaanbieders die geen eenmanszaak zijn.

Register van Verwerkingen

De NSDMH heeft een Register van Verwerkingen. In dit wettelijk verplichte register beschrijft de NSDMH in welke werkprocessen persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Wilt u dit register inzien, stuur ons dan een e-mail via privacy@gouda.nl of bel ons via telefoonnummer 14 0182.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

De NSDMH bewaart persoonsgegevens niet langer dan precies nodig is. In een aantal gevallen worden gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet of een andere bijzondere wet, zoals de Jeugdwet, waarbij gegevens 20 jaar worden bewaard.

Delen met anderen

De NSDMH verstrekt gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke of publieke taak. Denk bij toezicht bijvoorbeeld aan het Informatie Knooppunt Zorgfraude. Dit is een samenwerking van negen partners die gezamenlijk fraude in de zorg bestrijden.

Beveiliging

De NSDMH neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en doet al het mogelijke om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of vermoedt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, stuur ons dan een e-mail via privacy@gouda.nl of bel ons via telefoonnummer 14 0182.

Grip op uw persoonsgegevens

De AVG geeft u een aantal rechten waarmee u grip kunt houden op uw eigen persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten:

U kunt de NSDMH vragen u te laten zien welke persoonsgegevens de NSDMH van u heeft.

U kunt de NSDMH vragen uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Bijvoorbeeld als de gegevens niet kloppen of niet compleet zijn.

U kunt de NSDMH vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.

U kunt de NSDMH vragen uw gegevens minder vaak te gebruiken of er tijdelijk mee te stoppen.

U kunt de NSDMH vragen uw persoonsgegevens (digitaal) naar u te sturen of door te sturen naar een andere organisatie die uw gegevens nodig heeft.

Heeft de NSDMH automatisch met de computer een besluit genomen dat over u gaat en voor u gevolgen heeft? U kunt de gemeente vragen uw besluit opnieuw door een mens te laten bekijken.

Als u de NSDMH eerder toestemming heeft gegeven voor het opslaan van uw persoonsgegevens kunt u dat annuleren.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de NSDMH kunt u contact opnemen met de privacy@gouda.nl of via telefoonnummer 14 0182. Wij helpen u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de door ons aangewezen Functionaris Gegevensbescherming via fg@gouda.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u ook meer informatie over privacy.

[1] Dit zijn de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>