• Toekomstplan en folders 18 jaar

  22 maart 2024

  Om de overgang van 18-min naar 18-plus bij jongeren zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft de regio Midden Holland een aantal materialen gemaakt. U kunt deze materialen ook op uw eigen website plaatsen voor uw netwerk of cliënten.

  Toekomstplan

  Via contracten is afgesproken dat vanuit jeugdhulp gewerkt wordt met het toekomstplan. Dat plan benoemt alle leefgebieden en helpt de jongere en de professional om gaandeweg de overgang te maken naar volwassenheid. De jongere kan op die manier met steeds een beetje meer eigen regie en verantwoordelijkheid zijn eigen toekomst organiseren.

  Toekomstplan

  Folders

  Er zijn drie digitale folders: voor de jongere zelf, voor ouders/verzorgers en voor professionals. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen om te bespreken en te regelen.

  Folder ‘Mijn cliënt wordt 18′

  Folder ‘Ik word 18’

  Folder ‘Mijn kind wordt 18’

  Meer informatie

  Heeft u vragen over de folders of het toekomstplan? Neem dan contact op met de afdeling jeugdbeleid van uw gemeente.

  Regionaal aanspreekpunt op het onderwerp 18-min en 18-plus is Marco van der Zwam (Marco.vanderzwam@gouda.nl)

 • Richtlijnen voor ondersteuningsplannen en evaluatieverslagen

  27 februari 2024

  Beste zorgaanbieders,

  Op de Fysieke Overlegtafels van december 2022 is ingestemd met de regionale richtlijnen voor ondersteuningsplannen en evaluatieverslagen voor begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen (jeugd & Wmo). In februari 2024 is er in afstemming met deze tafels een aanpassing gedaan in het termijn om zorgplannen te delen met de toegang. Deze is verlengd naar 6 weken.

  Hiermee willen we duidelijkheid bieden aan zowel verwijzers als zorgaanbieders, de kwaliteit van de plannen en verslagen verbeteren als ook de processen rondom herindicatie beter stroomlijnen. De ondersteuningsplannen en evaluatieverslagen zijn vormvrij, maar dienen wel aan een aantal zaken te voldoen volgens de regionale richtlijnen. Via deze link zijn de regionale richtlijnen voor ondersteuningsplannen en evaluatieverslagen terug te vinden. Als u vragen heeft over deze richtlijnen, verwijzen wij u naar uw contractmanager.

  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Namens Regio Midden-Holland

 • Handboek inzet ondersteuning en behandeling

  08-02-2024

  Beste zorgaanbieders,

  Dit handboek is samengesteld om consulenten/medewerkers van de lokale toegang en directe verwijzers te ondersteunen in hun zoektocht (samen met de cliënt) naar de best passende zorg (dienst), die aansluit op de hulpvra(a)g(en).

  Daarnaast kan het handboek als naslagwerk dienen en/of als onderbouwing voor de keuze van een specifieke dienst met bijbehorende eenheden.

  Bij een cliëntgerichte vraag kunt u contact opnemen met de lokale toegang van de betreffende gemeente (contactgegevens zie document “Regionaal administratieprotocol Jeugd en Wmo Midden-Holland“) te raadplegen via https://www.nsdmh.nl/home/beleid/

  De wijzigingen worden in een apart document bijgehouden i.p.v. een bijlage in het handboek.

  Vragen en/of opmerkingen over het handboek kunt u mailen viazorgadministratiemiddenholland@gouda.nl

 • Regionale samenwerking in de uitvoering voor Jeugd, Wmo (incl. BW)

  Toevoeging 09-07-2024: dit bericht bevat verouderde informatie.

  In het regionaal afstemmingsoverleg uitvoering vindt afstemming plaats over de afhandeling van alle administratieve taken.

  In de regio M-H wordt gewerkt met het berichtenverkeer; in het SAP zijn afspraken over het gebruik hiervan vastgelegd. Alle (werk) afspraken vanaf melding/aanvraag/verzoek om toewijzing tot en met de afhandeling van de declaratie zijn vastgelegd in het document “Samenwerking in de uitvoering voor Jeugd en Wmo in regio M-H(toevoeging 09-0-2024: dit document heet inmiddels het Regionaal Administratieprotocol). In dit regionale document wordt ook op een aantal punten uit het SAP nader ingegaan. De reden hiervoor is dat soms een toelichting of een aanvulling noodzakelijk is en soms wordt afgeweken van het SAP.
  Daarnaast zijn in dit document de voor de administratieve afhandeling relevante onderwerpen uit het inkoopkader opgenomen, zoals:

  • Contactpersonen
  • Declaratiekalender Jeugd en Wmo (maandelijks) 
  • Pilot Ambulante Specialistische Jeugdhulp Thuis (PAST)
  • Flexibiliteit voor diensten Jeugd en Wmo
  • GGZ (alleen voor Jeugd) BGGZ, SGGZ, curatieve GGZ Zorg en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
  • Administratieve processen rondom bepalingen Jeugdhulp GI in regio M-H
  • Crisis Interventie Team (CIT)
  • Start onderzoek Raad voor de kinderbescherming
  • Jeugdhulp Niet Langer Vrijblijvende Hulpverlening (NLHV)

 • Samen scherper aan de wind: Regiovisie jeugd & Wmo Midden-Holland 2021 – 2024

  19 oktober 2021

  In oktober is de regiovisie jeugd & Wmo door alle gemeenteraden in Midden-Holland vastgesteld. Het voortzetten van de ingezette koers vormt de basis in deze visie.

  De uitgangspunten in Midden-Holland zijn:

  1. De inwoner (in zijn sociale context) en de eigen regie staan centraal.
  2. Inwoners wonen zo zelfstandig mogelijk, hebben passende ondersteuning en kunnen participeren naar vermogen, daar waar nodig met hulp uit het eigen netwerk.
  3. De ondersteuningsvraag wordt integraal benaderd.
  4. De juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment.
  5. Het verdelen van de schaarste aan ondersteuning en zorg vraagt om keuzes gegeven de beperkte financiële middelen bij gemeenten.
  6. Aanbieders zijn meer dan een ingekochte dienstverlener: samenwerking en eigen verantwoordelijkheid zijn cruciaal.
  7. Het concept van positieve gezondheid biedt een gemeenschappelijke taal voor samenwerking met aanbieders en maatschappelijke partners.

  Geen grote stelselveranderingen, wel het beter benutten van de sturingsmogelijkheden binnen het huidige inkoopmodel, doorontwikkeling van het contractmanagement en samenwerking met aanbieders en werken aan een heldere afbakening van de jeugdhulp en Wmo. De huidige transformatieprogramma’s worden voortgezet.

  Met vriendelijke groet,

  Team RDS

 • Overgangsbeleid en conversie

  Overgangsbeleid (M. van der Meulen, Waddinxveen – M.vanderMeulen@waddinxveen.nl). In deze leidraad wordt beschreven hoe de gemeenten omgaan met de diensten van dienstverleners Jeugd en/of Wmo die niet of niet tijdig intekenen voor zorg in natura in de regio Midden-Holland.
  Overgangsbeleid
  Conversietabel (bijlage bij Overgangsbeleid)
  Productcodetool
 • Visie Sociaal Domein

  Dit visiedocument bevat de visie van de gemeenten in Midden-Holland op het sociale domein. Aanleiding is de decentralisatie van taken naar gemeenten. Deze transitie betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, de uitvoering van de Participatiewet en voor de oorspronkelijke AWBZ functies ondersteuning, begeleiding & verzorging. De aangesloten gemeenten willen deze ontwikkelingen aangrijpen om het sociale domein fundamenteel te veranderen en te verbeteren.
  Doelstellingen:

  • inwoners blijven meedoen in de samenleving;
  • organisaties werken optimaal samen;
  • we houden de kosten in de hand.

  De visie is visueel weergegeven in de afbeelding op de voorpagina van het document.

 • Kadernota Gebundelde Krachten

  Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor uitvoering van taken op het terrein van jeugd, zorg en werk. Dat betekent veranderingen op vele beleidsterreinen. Ze gaan gepaard met forse bezuinigingen. De gemeenten in Midden-Holland werken daarom samen om praktisch invulling te geven aan bovenlokale vraagstukken. Samenwerken is niet alleen op sommige onderdelen wettelijk verplicht, het kan ook kosten beperken. Deze beleidsnota van december 2013 schetst de regionale kaders van de nieuwe sociale infrastructuur. U leest hierin wat we regionaal en lokaal organiseren en uitvoeren in Midden-Holland. De inhoud is gebaseerd op de regionale visie en vormt het fundament voor lokale uitwerkingsplannen. Deze kadernota Gebundelde Krachten is het resultaat van de reacties op het bespreekstuk Gebundelde Krachten. Dit bespreekstuk werd in de toenmalige negen Midden-Holland-gemeenten voor consultatie aangeboden. Reacties van zorginstellingen, schoolbesturen, cliëntenraden en burgers zijn zo goed als mogelijk in de kadernota verwerkt. Dit geldt ook voor koerswijzigingen.
 • Samenvatting Gebundelde Krachten

  Lees in vijf pagina’s de kern van de kadernota Gebundelde Krachten.
  Thema’s die aan bod komen in deel I:

  • Sociaal Team
  • Expertteam
  • Jeugd- en gezinswerker
  • Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)
  • Bureau Jeugdzorg
  • Vervoer.

  Deel II gaat over sturing, financien en inkoop. Deel III beschrijft de impact op de verschillende beleidsterreinen per 1 januari 2015. Deel IV sluit af met financien en risico’s.

 • Regionaal Transitiearrangement Midden-Holland

  Het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) is een verplichte overgangsregeling in het kader van de Jeugdwet. Er is voor Midden Holland één RTA opgesteld. De inhoud vloeit voort uit de visie op het sociaal domein (integrale zorg) en de daaraan ontleende visie op jeugdhulp. Het vormt een bestuurlijk uitvoeringskader voor de overeenkomst met de betrokken zorgaanbieders van jeugdhulp. Zowel gemeenten als zorgaanbieders spannen zich in om de gemaakte afspraken te realiseren. Het RTA is een dynamisch document. Een gezamenlijke werkagenda ziet toe op tijdige agendering van zaken die vragen om nadere uitwerking. Daarbij maken partijen afspraken over het geleidelijk invoeren van de veranderingen vanaf 1 januari 2015.