Procedure voor vaststellen budgetplafonds 2020

 

Voor het vaststellen van de individuele budgetplafonds per zorgaanbieder wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de werkwijze voor 2019. Dit leidt tot de onderstaande uitgangspunten:

Vaststellen initiële budgetplafonds 2020

 • Budgetplafonds 2020 EED en Verblijfsvormen –> 90% budgetplafonds 2019
  Binnen het beschikbare budget per zorgsoort worden de initiële budgetplafonds voor 2020 vastgesteld op 90% van de uiteindelijke budgetplafonds 2019 + indexatie. Indien blijkt dat de uitnutting van het budgetplafond 2019 zeer laag is, of dat er bepaalde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden waardoor aanpassing wenselijk is, kan het budgetplafond voor 2020 hierop worden bijgesteld.
 • Budgetplafonds 2020 JGGZ –> budgetplafonds 2019
  Binnen het beschikbare budget per zorgsoort worden de initiële budgetplafonds voor 2020 vastgesteld op de budgetplafonds 2019 + indexatie. Indien blijkt dat de uitnutting van het budgetplafond 2019 zeer laag is, of dat er bepaalde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden waardoor aanpassing wenselijk is, kan het budgetplafond voor 2020 hierop worden bijgesteld.

Reservering voor instroom nieuwe partijen en herverdeling extra budget derde kwartaal
Eventueel resterend budget per zorgsoort wordt gereserveerd. Dit budget kan worden ingezet voor nieuwe dienstverleners die in 2020 instromen. Het is ook mogelijk om dit budget op een later moment extra toe te kennen aan het reeds beschikte budget per zorgsoort (zie voor de werkwijze punt 3), conform de werkwijze voor 2019.
Toekennen extra budgetruimte in Q3 2020
In de loop van het derde kwartaal van 2020 kan het resterende budget worden verdeeld onder de actieve dienstverleners. De verdeling van het resterende budget gebeurt net als in 2019 op basis van de onderstaande criteria. Deze criteria kunnen in het eerste kwartaal van 2020 per CMT verder worden uitgewerkt:

 • De mate waarin voor de dienstverlener extra budgetruimte nodig is (marktwerking)
 • De mate waarin de dienstverlener positieve ontwikkelingen laat zien in termen van efficiency van de dienstverlening, cliënttevredenheid en toegevoegde waarde aan het zorglandschap in Midden-Holland. Zo kan bij JGGZ bijvoorbeeld worden gekeken naar het belonen van zorgaanbieders die actief gebruik maken van de BGGZ producten (zoals de dienst BGGZ Intensief Plus) om instroom in de SGGZ te voorkomen.

Naast bovenstaande criteria gelden er ook twee randvoorwaarden voor eventuele budgetophoging:

 • Er vindt tijdige declaratie plaats van de geleverde zorg door de dienstverlener.
  Uitwerking: Op basis van de Deelovereenkomst zijn aanbieders verplicht om uiterlijk binnen drie weken na het einde van de maand waarin de zorg is geleverd te declareren. Op het moment dat er sprake is van een declaratieachterstand van meer dan 2 maanden, voldoet de zorgaanbieder niet aan de randvoorwaarde voor eventuele ophoging van het budgetplafond.
  De dienstverlener draagt zorg voor het frequent doorgeven van beschikbaarheidsinformatie via Zorgkeuze Midden-Holland (www.zorgkeuzemiddenholland.nl).
  Uitwerking: Aanbieders worden gevraagd om hun beschikbaarheidsinformatie minimaal 1 maal per 3 weken te actualiseren. Op het moment dat de beschikbaarheidsinformatie 13 weken lang niet is geactualiseerd, voldoet de zorgaanbieder niet aan de randvoorwaarde voor eventuele ophoging van het budgetplafond. In dat geval is er minimaal 4 keer een verzoek tot actualisatie (d.m.v. een herinneringsmail) genegeerd.

Stopzetting toetreding begeleidingsdiensten
In lijn met de besluitvorming aan de Fysieke Overlegtafels Wmo en Jeugd in maart 2020, is de toetreding voor het bieden van begeleidingsdiensten van 1 mei tot en met 31 december 2020 stopgezet in de regio Midden-Holland. Specifiek betreft de stopzetting de volgende diensten:
o          45A48 Begeleiding Jeugd
o          45A53 Begeleiding specialistisch Jeugd
o          45X48 Begeleiding Intensief Jeugd
o          02A03 Begeleiding Wmo
o          02A05 Begeleiding specialistisch Wmo
o          45X48 Begeleiding Intensief Wmo.
Met deze stopzetting behouden cliënten hun keuzevrijheid met ruime keuze uit een divers zorgaanbod.

• [De mutatie voeren we niet door in het document Specifieke Voorwaarden:

Bestuurs- en accountantsverklaringen

Geachte zorgaanbieders,

De controllers van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2019. De RDS zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2019’ ). De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

• Per zorgaanbieder wordt een financiële productieverantwoording aangeleverd per domein (Wmo en Jeugd) op totaalniveau met een controleverklaring van de accountant per domein;
• Per gemeente wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau;
• Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen;
• De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2019 vóór 1 maart 2020 moet zijn ingeleverd bij de RDS en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2020.

In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal €50.000 kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2020 de documenten in te leveren bij de RDS.

Als bijlagen zijn de verantwoordingsdocumenten van de Wmo en Jeugd toegevoegd. De documenten kunnen bij de RDS aangeleverd worden via nsdmh@gouda.nl

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Wolter van Dam
Business-analist RDS gemeente Gouda

Uitnodiging informatiebijeenkomst GGZ 2020 Zorgkantoor VGZ

Beste zorgaanbieder,

Uw gemeente stuurt u namens Zorgkantoren Coöperatie VGZ deze uitnodiging door. In verband met wet- en regelgeving (AVG) beschikken wij niet over uw contactgegevens. Wij hopen u te verwelkomen op de informatiebijeenkomst. Bij uw aanmelding kunt u ook uw e-mailadres doorgeven. Zo kunnen wij u in de toekomst rechtstreeks informeren.

In 2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) ook toegankelijk voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben. Het CIZ geeft vanaf 2020 Wlz-indicaties af. We vertellen u graag meer over wat de Wlz voor u betekent.

Wat u kunt verwachten van Zorgkantoren Coöperatie VGZ
Er zijn veranderingen voor uw cliënten, maar ook voor zorgaanbieders.
Wij beantwoorden de volgende vragen tijdens de bijeenkomst:
– Hoe verloopt het inkoopproces?
– Wat zijn de inkoopeisen en de kwaliteitsuitgangspunten?
– Hoe werkt declareren en budgetformulieren?
– Wie helpt mijn cliënt en mij als er vragen zijn?
– Wat is iWlz en hoe werkt het?
– Welke controles voert het zorgkantoor uit?
– Hoe werkt pgb?

Meld u aan
Komt u ook naar de informatiebijeenkomst GGZ 2020? Geef u op voor 29 november. Neem een collega mee.
Aanmelden

Datum en locatie

VGZ Eindhoven3 december 201914.00 – 17.00 uur
Cultureel centrum de Strandwal Heiloo10 december 201915.00 – 18.00 uur
VGZ Arnhem11 december 201914.00 – 17.00 uur
Van der Valk Ridderkerk12 december 201914.30 – 17.00 uur

Vragen en informatie
Kunt u niet komen naar de informatiebijeenkomst? En wilt u wel graag kennismaken met Zorgkantoren Coöperatie VGZ en de Wlz? Stuur dan een e-mail naar inkoopwlz@vgz.nl. Wij nemen contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Uitnodiging voor het leveren van JeugdzorgPlus voor de periode 2020 e.v.

De Nota van Inlichtingen vindt u in bijlage 7 van de hieronder gepubliceerde inkoopstukken.

Hieronder vindt u de uitnodiging en bijlagen waarmee de betrokken gemeenten van de regio Midden-Holland dienstverleners uitnodigen om in te tekenen voor dienstverlening op het gebied van JeugdzorgPlus. Middels intekening maakt de dienstverlener aan de regio Midden-Holland bekend in aanmerking te willen komen voor overeenkomsten ten behoeve van deze dienstverlening. De uitnodiging is zowel gericht aan bestaande dienstverleners als aan dienstverleners die voor het eerst in aanmerking willen komen voor overeenkomsten ten behoeve van JeugdzorgPlus.

Planning inkoop JeugdzorgPlus 2020 e.v. regio Midden-Holland

1 juli 2019: Publicatie van de inkoopstukken op de website van NSDMH
26 juli 2019: Sluitingsdatum inlichtingenronde
9 augustus 2019: Uiterlijke publicatiedatum Nota van Inlichtingen
30 augustus 2019: Sluitingsdatum intekening dienstverleners
2 september t/m 13 september 2019: Beoordelingsperiode
16 september 2019: Gunning
6 oktober t/m 31 oktober 2019: Dienstverlener ontvangt (Basis- en) deelovereenkomst en bijlage 2 ter ondertekening
4 november t/m 8 november 2019: (Basis- en) deelovereenkomst en bijlage 2 worden ter ondertekening aan wethouder aangeboden
vanaf 11 november: (Basis- en) deelovereenkomst en bijlage 2 worden verstuurd naar dienstverleners

Uitwerking randvoorwaarden eventuele budgetophoging 2019

16 april 2019

Uitwerking randvoorwaarden eventuele budgetophoging 2019
Op 5 november 2018 is de procedure voor het vaststellen van de budgetplafonds 2019 gepubliceerd op www.nsdmh.nl. Hierbij zijn randvoorwaarden voor eventuele budgetophoging in 2019 benoemd, waarbij is aangegeven dat deze in 2019 verder zouden worden uitgewerkt. Via dit bericht willen wij u informeren over deze uitwerking.

Randvoorwaarden:

 • Er vindt tijdige declaratie plaats van de geleverde zorg door de dienstverlener.
  Uitwerking: Op basis van de Deelovereenkomst zijn aanbieders verplicht om uiterlijk binnen drie weken na het einde van de maand waarin de zorg is geleverd te declareren. Op het moment dat er sprake is van een declaratieachterstand van meer dan 2 maanden, voldoet de zorgaanbieder niet aan de randvoorwaarde voor eventuele ophoging van het budgetplafond.

 • De dienstverlener draagt zorg voor het frequent doorgeven van beschikbaarheidsinformatie via de Zorgkeuze Midden-Holland (www.zorgkeuzemiddenholland.nl).
  Uitwerking: Aanbieders worden gevraagd om hun beschikbaarheidsinformatie minimaal 1 maal per 3 weken te actualiseren. Op het moment dat de beschikbaarheidsinformatie 13 weken lang niet is geactualiseerd, voldoet de zorgaanbieder niet aan de randvoorwaarde voor eventuele ophoging van het budgetplafond. In dat geval is er minimaal 4 keer een verzoek tot actualisatie (d.m.v. een herinneringsmail) genegeerd.

Indien u vragen hebt over dit bericht, kunt u contact opnemen met uw contractmanager of via nsdmh@gouda.nl
NB: Voor EED gelden aanvullende criteria voor eventuele budgetophoging in 2019. Zie hiervoor het bericht hieronder.

Uitwerking criteria eventuele budgetophoging 2019

16 april 2019

Uitwerking criteria eventuele budgetophoging 2019 voor EED
Op 5 november 2018 is de procedure voor het vaststellen van de budgetplafonds 2019 gepubliceerd op www.nsdmh.nl. Hierbij zijn, naast randvoorwaarden, ook criteria voor eventuele budgetophoging in 2019 benoemd. Voor EED zijn deze criteria verder uitgewerkt. Via dit bericht willen wij u informeren over deze uitwerking.

Criteria EED:

 • Ureninzet zorgtraject
  In de veldnorm dyslexiezorg (versie 1 januari 2014) is vastgelegd dat 90% van de kinderen behandeld kan worden binnen 69 uur (directe en indirecte tijd). Als gevolg daarvan komen aanbieders die bij meer dan 10% van de behandeltrajecten meer dan 69 uur inzetten niet in aanmerking voor eventuele budgetophoging.

 • Aanlevering gegevens
  Aanbieders kunnen worden gevraagd om relevante spiegelinformatie aan te leveren, zoals monitorgegevens en de spiegelrapportages van het CBS. Aanbieders die de gevraagde informatie niet binnen de daarvoor gestelde termijn aanleveren komen niet in aanmerking voor eventuele budgetophoging.

Indien u vragen hebt over dit bericht, kun u contact opnemen met uw contractmanager of via nsdmh@gouda.nl

Accountantsverklaring 2018

Geachte zorgaanbieders,

De controllers van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2018. De RDS zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2018’ ). De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

 • Per zorgaanbieder wordt een financiële productieverantwoording aangeleverd per domein (Wmo en Jeugd) op totaalniveau met een controleverklaring van de accountant per domein;
  • Per gemeente wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau;
  • Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen;
 • De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2018 vóór 1 maart 2019 moet zijn ingeleverd bij de RDS (nsdmh@gouda.nl) en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2019.

In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal €50.000 kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2019 de documenten in te leveren bij de RDS via nsdmh@gouda.nl.

Als bijlagen zijn de verantwoordingsdocumenten van de Wmo en Jeugd toegevoegd.

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wolter van Dam
Data-analist sociaal domein

Afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS), gemeente Gouda

Toekennen extra budgetruimte in Q3 2018

Voor de diensten EED (dyslexie), specialistische GGZ en verblijf met behandeling is per dienstverlener een initieel budgetplafond voor 2018 vastgesteld, op basis van de productie 2016 en 2017. Daarnaast is per dienst een reservering gemaakt voor de instroom van nieuwe partijen en voor het toekennen van extra budget in het derde kwartaal van 2018. Dit gereserveerde budget kan in de loop van het derde kwartaal 2018 worden verdeeld onder de actieve dienstverleners. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de procedure de ‘Uitnodiging Intekenen Diensten Sociaal Domein’ bij de inkoopprocedure 2018-2020.

De verdeling van het resterende budget gebeurt op basis van twee criteria. Allereerst wordt gekeken naar de mate waarin voor de dienstverlener extra budgetruimte nodig is (marktwerking), gebaseerd op signalen van de dienstverlener (wanneer de dienstverlener voorziet dat zijn productie het budgetplafond dreigt te overschrijden, is hij verplicht dit te melden bij de gemeente) en de ingediende declaraties door de dienstverlener. Daarnaast wordt gekeken naar signalen met betrekking tot efficiency en cliënttevredenheid; negatieve signalen kunnen gebruikt worden als ‘contra-indicatie’ voor het ophogen van het budgetplafond.

Het RDS zal de bovenstaande criteria voor de verdeling van het resterende budget beoordelen voor 1 oktober. De dienstverleners die op basis hiervan in aanmerking komen voor ophoging van hun budgetplafond voor 2018 zullen tussen 7 en 14 oktober bericht ontvangen van hun contractmanager.

Wijziging Deelovereenkomst Jeugdhulp verwijzing GI

In de fysieke Overlegtafel van Mei jl. is een wijziging voor de Deelovereenkomst Jeugdhulp vastgesteld voor de verwijzing van een GI naar een aanbieder van Jeugdhulp.
Deze bepaling houdt in dat de  jeugdhulpaanbieder de bepaling jeugdhulp samen met het iJw315 bericht naar de Backoffice van de betreffende gemeente(n) stuurt.
De toelichting is te vinden in de FO-stukken van mei onder https://www.nsdmh.nl/jeugd/

De hierop geactualiseerde Deelovereenkomst Jeugdhulp (versie mei 2018) vindt u hier: https://www.nsdmh.nl/assets/uploads/180510-Deelovereenkomst-Jeugdhulp-2018.pdf

Afwikkeling Facturatie (Jeugd) 2017

Geachte zorgaanbieder,

Met ingang van 2018 lopen de declaraties van Jeugdhulp niet meer via het NSDMH, maar loopt het gehele proces van melding/aanvraag/verzoek om toewijzing tot en met de afhandeling van de declaraties voor zowel de JW als Wmo via de individuele gemeenten van de regio Midden-Holland.

Graag willen we op korte termijn het jaar 2017 (evt. 2015/2016) volledig afwikkelen, hiervoor hebben de verantwoordelijke gemeenten (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) akkoord gegeven om dit te doen aan de hand van de bestuurs- en/of (goedkeurende) accountantsverklaringen. Mocht u geen bestuurs- en of (goedkeurende) accountantsverklaring hebben, dan wordt de afrekening op declaratieregelniveau afgestemd aan de hand van de door u verstrekte productiegegevens over 2017.

Graag willen wij daarover met u in contact, zodat we de afwikkeling zo snel mogelijk kunnen realiseren. Nadat wij uw bestuurs- en/of accountantsverklaring hebben ontvangen, nemen wij contact met u op.

Let op:
• Deze manier van afwikkelen enkel betrekking op het jaar 2017 en zal niet worden doorgetrokken naar komende jaren.
• De gemeente Krimpenerwaard handelt haar declaraties wel op regelniveau af.
• In 2018 wordt er in de regio Midden-Holland gewerkt volgens het geautomatiseerde berichtenverkeer (GGK/Vecozo) en wordt hier het boekjaar op afgewikkeld.
• Declaraties met prestatiedatum in 2017 worden bij ingediende iJW berichten in 2018 afgekeurd, derhalve verzoeken wij u niet meer te declareren over 2017 voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.
• Mochten, hetgeen wij niet verwachten, door u declaraties ingediend worden met daarin prestatiedatum in 2017 en 2018 dan zijn wij genoodzaakt deze ook in z’n geheel af te keuren. U zult van de betreffende gemeente via de mail een verzoek ontvangen om akkoord te gaan met verwijdering van het gehele bericht en tevens het verzoek om de declaratie met alleen prestatiedatum 2018 opnieuw in te dienen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen en/of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer en e-mailadres.

Namens gemeenten regio Midden-Holland
Afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS), gemeente Gouda

Bezoekadres: Burgemeester Jamesplein 1,  2803 PG  Gouda
Correspondentieadres: Postbus 1086, 2800 BB Gouda
Algemene E-mailadres: nsdmh@gouda.nl
Afdeling Business Analyse RDS,
Telefoon afdeling: 0182 588642
E-mailadres Afdeling: ba.nsdmh@gouda.nl

Michel Bakelaar
Controller