Liesbeth Zaat regionaal toezichthouder Wmo/Jeugdwet

“Erop toezien dat in de regio goede zorg wordt geboden aan inwoners die dat nodig hebben”, zo vat Liesbeth Zaat haar nieuwe taken samen die zij met ingang van zomer 2020 vervult. Ze licht toe: “In de regio Midden-Holland maken veel kinderen/jongeren gebruik van jeugdzorg en ook het gebruik van andere vormen van zorg en ondersteuning is hoog. Het is belangrijk dat deze zorg en ondersteuning aansluit bij de behoeften van (jonge) mensen en dat het geld dat hiermee gemoeid is op de juiste manier wordt besteed.”

Liesbeth Zaat
Liesbeth Zaat (fotograaf: Astrid den Haan)

Tegelijk met de aanwijzing van de regionaal toezichthouder gaat het regionale meldpunt (vermoedelijke) zorgfraude van start. Iedereen die een vermoeden heeft van verkeerd gebruik van zorggeld kan dit melden. Hierbij gaat het zowel om het persoonsgebonden budget als over zorg in natura.

Zaat voert haar toezichthoudende taken uit  in samenwerking met diverse ketenpartners (zorgkantoor, SVB, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en in nauw overleg met medewerkers van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Sinds de start in 2014 werkt Liesbeth Zaat bij de zorginkoop Wmo/Jeugd van Midden-Holland. Eerst als programmasecretaris, later als inkoper en contractmanager bij de Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS). Momenteel is zij naast toezichthouder Wmo/Jeugdwet ook programmamanager rechtmatigheid en kwaliteit bij de RDS.

Zaat was eerder onder andere beleidsmedewerker re-integratie en inburgering bij de gemeente Gouda en actief als trainer en mediator. “Met veel energie en enthousiasme lever ik mijn bijdrage aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Ik houd van duidelijkheid, dialoog en werk graag oplossingsgericht. In mijn werk voor het sociaal domein zoek ik de balans tussen een zakelijke insteek en de menselijke maat”, aldus Zaat.

17 juli 2020

Beste deelnemer aan de Fysieke Overlegtafel,

Op 1 juli 2020 heeft de regio Midden-Holland, n.a.v. de ontvangen opmerkingen tijdens de Fysieke Overlegtafels in juni,  een nieuw tekstvoorstel gepubliceerd voor de kwaliteitseisen in de overeenkomsten en dienstomschrijvingen Begeleiding en Dagbesteding (Bijlage 2B van de Bijlage 2 Jeugdhulp en van Bijlage 2 Maatwerkvoorziening begeleiding). Tot 13 juli 2020 bent u in de gelegenheid gesteld om te reageren op dit voorstel. Een aantal van u heeft hierop gereageerd. Naar aanleiding van reacties heeft de regio besloten het voorstel nog niet aan te merken als een uitgewerkt voorstel – en dus nog niet over te gaan tot vaststelling van het document. Dit omdat de regio meer onderzoekstijd wil nemen. Op korte termijn zal de regio contact opnemen met de aanbieders die gereageerd hebben op het eerdere voorlopige voorstel om de door hen gegeven adviezen te bespreken. We houden u via deze website op de hoogte.

 Met vriendelijke groet, het team van de RDS

24 april 2020 Voorlopig voorstel addendum en format omzetverlies en meerkosten

24 april 2020

Voorlopig voorstel addendum en format omzetverlies en meerkosten

Graag leggen wij aan de deelnemers van de  Fysieke Overlegtafel een concept addendum voor waarin wij met onze zorgaanbieders aanvullende afspraken willen maken, mochten zij aanspraak maken op omzetverlies of meerkosten.
Tevens voegen wij een concept format toe wat een zorgaanbieder in moet vullen als hierop aanspraak wordt gemaakt.

Wij ontvangen graag uw reactie hierop voor donderdag 30 april a.s.
Bij geen reacties wordt het voorlopig voorstel definitief. In geval van reacties zullen wij beoordelen of deze tot wijzigingen zullen leiden.
Indien u iets wilt wijzigen/aanvullen wordt u verzocht een concreet tekstvoorstel indienen.

24 april 2020 Voorlopig voorstel addendum en format omzetverlies en meerkosten

24 april 2020

Voorlopig voorstel addendum en format omzetverlies en meerkosten

Graag leggen wij aan de deelnemers van de  Fysieke Overlegtafel een concept addendum voor waarin wij met onze zorgaanbieders aanvullende afspraken willen maken, mochten zij aanspraak maken op omzetverlies of meerkosten.
Tevens voegen wij een concept format toe wat een zorgaanbieder in moet vullen als hierop aanspraak wordt gemaakt.

Wij ontvangen graag uw reactie hierop voor donderdag 30 april a.s.
Bij geen reacties wordt het voorlopig voorstel definitief. In geval van reacties zullen wij beoordelen of deze tot wijzigingen zullen leiden.
Indien u iets wilt wijzigen/aanvullen wordt u verzocht een concreet tekstvoorstel indienen.

24 april – voorlopig voorstel addendum en format omzetverlies en meerkosten

24 april 2020

Voorlopig voorstel addendum en format omzetverlies en meerkosten

Graag leggen wij aan de deelnemers van de  Fysieke Overlegtafel een concept addendum voor waarin wij met onze zorgaanbieders aanvullende afspraken willen maken, mochten zij aanspraak maken op omzetverlies of meerkosten.
Tevens voegen wij een concept format toe wat een zorgaanbieder in moet vullen als hierop aanspraak wordt gemaakt.

Wij ontvangen graag uw reactie hierop voor donderdag 30 april a.s.
Bij geen reacties wordt het voorlopig voorstel definitief. In geval van reacties zullen wij beoordelen of deze tot wijzigingen zullen leiden.
Indien u iets wilt wijzigen/aanvullen wordt u verzocht een concreet tekstvoorstel indienen.

Bestuurs- en accountantsverklaringen

Geachte zorgaanbieders,

De controllers van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2019. De RDS zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2019’ ). De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

• Per zorgaanbieder wordt een financiële productieverantwoording aangeleverd per domein (Wmo en Jeugd) op totaalniveau met een controleverklaring van de accountant per domein;
• Per gemeente wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau;
• Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen;
• De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2019 vóór 1 maart 2020 moet zijn ingeleverd bij de RDS en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2020.

In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal €50.000 kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2020 de documenten in te leveren bij de RDS.

Als bijlagen zijn de verantwoordingsdocumenten van de Wmo en Jeugd toegevoegd. De documenten kunnen bij de RDS aangeleverd worden via nsdmh@gouda.nl

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Wolter van Dam
Business-analist RDS gemeente Gouda

Uitnodiging informatiebijeenkomst GGZ 2020 Zorgkantoor VGZ

Beste zorgaanbieder,

Uw gemeente stuurt u namens Zorgkantoren Coöperatie VGZ deze uitnodiging door. In verband met wet- en regelgeving (AVG) beschikken wij niet over uw contactgegevens. Wij hopen u te verwelkomen op de informatiebijeenkomst. Bij uw aanmelding kunt u ook uw e-mailadres doorgeven. Zo kunnen wij u in de toekomst rechtstreeks informeren.

In 2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) ook toegankelijk voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben. Het CIZ geeft vanaf 2020 Wlz-indicaties af. We vertellen u graag meer over wat de Wlz voor u betekent.

Wat u kunt verwachten van Zorgkantoren Coöperatie VGZ
Er zijn veranderingen voor uw cliënten, maar ook voor zorgaanbieders.
Wij beantwoorden de volgende vragen tijdens de bijeenkomst:
– Hoe verloopt het inkoopproces?
– Wat zijn de inkoopeisen en de kwaliteitsuitgangspunten?
– Hoe werkt declareren en budgetformulieren?
– Wie helpt mijn cliënt en mij als er vragen zijn?
– Wat is iWlz en hoe werkt het?
– Welke controles voert het zorgkantoor uit?
– Hoe werkt pgb?

Meld u aan
Komt u ook naar de informatiebijeenkomst GGZ 2020? Geef u op voor 29 november. Neem een collega mee.
Aanmelden

Datum en locatie

VGZ Eindhoven 3 december 2019 14.00 – 17.00 uur
Cultureel centrum de Strandwal Heiloo 10 december 2019 15.00 – 18.00 uur
VGZ Arnhem 11 december 2019 14.00 – 17.00 uur
Van der Valk Ridderkerk 12 december 2019 14.30 – 17.00 uur

Vragen en informatie
Kunt u niet komen naar de informatiebijeenkomst? En wilt u wel graag kennismaken met Zorgkantoren Coöperatie VGZ en de Wlz? Stuur dan een e-mail naar inkoopwlz@vgz.nl. Wij nemen contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Dekkend zorglandschap regio MH: oproep Dagbesteding Jeugd en Logeeropvang Jeugd

Beste zorgaanbieder,

Graag vragen wij uw aandacht voor een belangrijk vraagstuk dat speelt in de regio Midden-Holland.
Op basis van casuïstiek dan wel signalen uit de uitvoering hebben wij geconstateerd dat het zorglandschap op dit moment onvoldoende dekkend is. Er bestaat in onze regio behoefte aan meer beschikbare plekken voor Dagbesteding Jeugd en Logeeropvang Jeugd. Voor laatstgenoemde dienst zijn met name voldoende plaatsingsmogelijkheden voor de weekenden van belang.

Wij verzoeken u vriendelijk om met ons in contact te treden als uw organisatie kans ziet een (grotere) bijdrage te leveren aan het voorzien in de geschetste behoefte. U kunt hiertoe contact opnemen met contractmanager Liesbeth Zaat via e-mailadres liesbeth.zaat@gouda.nl of telefonisch via 06 4813 5593.
Misschien wilt u extra intekenen voor het verlenen van deze diensten als u hiervoor nog niet bent gecontracteerd? Mogelijk heeft u plannen voor uitbreiding van uw huidige capaciteit? Laat het ons s.v.p. weten. Wij stellen uw medewerking op prijs! Voor alle duidelijkheid: deze oproep vindt plaats binnen de huidige contractvoorwaarden.

Mochten er al gesprekken lopen met uw organisatie over dit thema, dan praten wij hier graag met u over verder.