Diensten en Tarieven

De diensten waar u zich voor aan kunt melden, vindt u samen met de voorwaarden in het document Omschrijving Diensten.
Hier vindt u het meest actuele tarievenoverzicht:

Tarieven 2020.

26 november 2020

Beste zorgaanbieders, hierbij informeren wij u over de voortgang van het project herijking tarief.

2 en 3 november j.l. hebben wij sessies georganiseerd met zorgaanbieders over de tariefvoorstellen voor begeleiding en dagbesteding, HbH en Jeugd en Opvoedhulp. De regio kijkt terug op goede bijeenkomsten waarin naast het tarief ook constructief werd gesproken over volume beheersing. Hierbij treft u het verslag van de bijeenkomsten  met de zorgaanbieders van Begeleiding, Dagbesteding, J&O en HbH aan.

Een aantal opmerkingen in  de bijeenkomsten hebben geleid tot een aangepast voorstel of nader onderzoek. Dit voorstel is 25 november besproken in het bestuurlijk overleg van de wethouders van de 5 gemeenten. Dit voorstel gaat nu ter besluitvorming naar de colleges. Wij zijn voornemens de tarieven en onderbouwing te publiceren na goedkeuring van de colleges. Ook de beantwoording van de vragen, die zowel schriftelijk zijn gesteld als tijdens de bijeenkomsten,  wordt dan gepubliceerd. Streefdatum van behandeling in de colleges is 8 december a.s.

Op 15 december wordt een Fysieke overlegtafel gepland om het voorstel te delen.

Voor een aantal diensten lopen nog onderzoeken (onder andere SGGZ en verblijfsproducten). Wij streven er naar deze in het eerste kwartaal van 2021 af te ronden.

Met vriendelijke groet, het team RDS.

 

20 oktober 2020

Beste zorgaanbieder,

Hierbij de voorlopige uitkomsten van het project herijking tarieven Jeugd en Wmo.  U wordt verzocht uw eventuele vragen uiterlijk 29 oktober a.s. in te dienen bij nsdmh@gouda.nl

N.B. Definitieve vaststelling van de tarieven is afhankelijk van de goedkeuring door de 5 colleges van de gemeenten van Midden-Holland.

Hierbij alle documenten op een rijtje:
Memo met toelichting op de herijking van tarieven
Bijlage advies HHM
Bijlage Dienstenomschrijving BL en DB met wijziging zichtbaar
Bijlage Dienstenomschrijving BL en DB wijzigingen onzichtbaar
Rekenmodel HbH
Rekenmodel Begeleiding
Rekenmodel Dagbesteding
Rekenmodel individuele behandeling
Rekenmodel Groepsbehandeling
Rekenmodel BGGZ
Rekenmodel Curatieve GGZ

Met vriendelijke groet, het team RDS

 

14 oktober 2020

Beste zorgaanbieder,

Net zoals in de rest van ons land, zijn ook in de regio Midden Holland de kosten voor Jeugdhulp en Wmo in de afgelopen jaren enorm gestegen. Een eenduidige oorzaak daarvan is moeilijk te geven. Het lijkt een combinatie van maatschappelijke factoren, het landelijke wettelijke stelsel en de inrichting van – en afspraken met – het zorglandschap. Deze trend moet doorbroken worden. Gemeenten kunnen de stijgende uitgaven niet meer betalen en verdere kostenstijging gaat direct ten koste van andere voorzieningen in de stad.. Dat is niet langer acceptabel. We zien het als een gezamenlijke opgave om ondersteuning en zorg beschikbaar te houden voor de jeugdigen en volwassenen die deze zorg echt nodig hebben. Wij hebben uw expertise daarom hard nodig om dit binnen de beschikbare schaarse middelen te kunnen blijven doen.

Project Tarief

Een van de onderdelen voor een goed functionerend zorglandschap zijn reële tarieven. Zoals u weet kijken we opnieuw naar de tariefstelling voor de diensten Jeugd en Wmo. Het betalen van reële tarieven vinden we een belangrijke basis voor onze samenwerking, omdat het u in staat stelt een gezonde bedrijfsvoering te hebben en kwalitatief goede ondersteuning en zorg te leveren. Naar aanleiding van onze uitvraag in de zomer hebben een 30-tal zorgaanbieders opmerkingen ingestuurd, waarvoor hartelijk dank.

Op uiterlijk 20 oktober publiceren we de uitgangspunten en bevindingen van het ‘Project Tarief’. Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Mailt u ons dan uiterlijk 29 oktober uw vragen of opmerkingen op nsdmh@gouda.nl .

Uitnodiging Zoomsessies

Op 2 en 3 november organiseren wij (zoom)sessies voor een aantal aanbieders van de diensten hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en jeugd & opvoedhulp. Tijdens deze sessies gaan wij in gesprek over de tarieven. Indien de tarieven naar boven worden bijgesteld en om de totale uitgaven niet te laten stijgen, betekent dit dat de zorgzwaarte per cliënt en/of het aantal cliënten naar beneden moet. Graag gaan we samen met u in gesprek over hoe we dit kunnen realiseren.

Daarom zetten wij, naast het onderwerp tarief, ook het onderwerp optimalisatie van de inkoop van de maatwerkvoorzieningen op de agenda. Hoe kunnen wij met elkaar afspraken maken over de omvang van de geleverde ondersteuning? Vanuit de gemeenten zijn hier inmiddels een aantal concrete ideeën over in ontwikkeling die we graag aan u voorleggen. Uw input hierop alsmede uw voorstellen zijn onmisbaar.

Helaas is het niet mogelijk alle zorgaanbieders uit te nodigen voor de zoomsessies, daarom hebben wij een selectie gemaakt. Ook indien u niet aanwezig bent bij de sessies kunt u eventuele vragen uiterlijk 29 oktober via de mail stellen. Achteraf zorgen we voor een schriftelijke beantwoording van alle vragen.  

N.B. Voor BGGZ en de curatieve GGZ zijn vooralsnog geen sessies benodigd. Voor de SGGZ wordt eerst een vervolgonderzoek gestart. De betrokken zorgaanbieders zullen hier separaat informatie over ontvangen.  Op EED en KDC komen wij in een later stadium terug.

Met vriendelijke groet, het team RDS

 

Datum 1 juli 2020.

Beste zorgaanbieder Midden-Holland,
Zorgaanbieders hebben aangegeven dat de tarieven voor een aantal diensten niet langer reëel zijn. Daarom heeft een aantal zorgaanbieders een open gesprek aangevraagd. De regio Midden-Holland heeft bij de fysieke overlegtafels in juni 2020 aangegeven dit open gesprek aan te willen gaan. Tegelijkertijd hebben we met de aanwezige zorgaanbieders op de fysieke overlegtafels de zorgen van de regio Midden-Holland gedeeld over de kostenstijging in Jeugd en Wmo.  In de begrotingen voor 2021 is slechts rekening gehouden met de verwachtte indexering. Hogere stijgingen zijn onderworpen aan positieve collegebesluiten door de 5 gemeenten. Laat ons allen bewust zijn van het feit dat we ons bewegen in een spanningsveld tussen almaar oplopende kosten, een dekkend zorglandschap met kwalitatief goede dienstverlening voor de inwoners van Midden-Holland en een reëel tarief voor de zorgaanbieders.

De basis voor het open gesprek is de bij de inkoop 2018 gehanteerde uitgangspunten en rekenmodellen. Dit omdat het niet de bedoeling is een nieuw inkooptraject te starten.
Het definitieve proces om te komen tot tarieven geldend vanaf 1 januari 2021 staat nog niet geheel vast. In de eerste fase wordt geïnventariseerd wat er volgens zorgaanbieders niet (langer) reëel is in de door Midden-Holland gehanteerde rekenmodellen en uitgangspunten. Afhankelijk van wat hier uitkomt, zal het proces nader worden vastgesteld. Uit onderstaande planning blijkt dat wij uiterlijk 1 augustus uw opmerkingen willen ontvangen. Wij ontvangen graag de opmerkingen per dienst, waarbij u concreet moet aangeven welke componenten of uitgangspunten niet reëel zijn, inclusief onderbouwing met bronvermelding. Concrete voorstellen voor aanpassingen zijn toegestaan, waarbij u het gehanteerde rekenmodel dient te gebruiken. U kunt deze zenden aan nsdmh@gouda.nl. Hier vindt u de planning.

De zorgaanbieders hebben gevraagd de rekenmodellen en uitgangspunten opnieuw te publiceren. Bij deze treft u voor de diensten waar vragen over zijn gesteld de rekenmodellen en de bijbehorende memo’s. Tevens is er 1 algemeen memo met uitgangspunten. Deze memo’s zijn allen in 2017 gepubliceerd bij de vaststelling van de tarieven voor 2018. Daarnaast publiceren we opnieuw het rapport van HHM uit 2017, omdat in de begeleidende memo’s bij de afzonderlijke diensten soms hierop wordt ingegaan.

1. Begeleiding en dagbesteding 2. Behandeling JenO 3. Logeeropvang 4. JGGZ 5. HbH 6. EED

Met vriendelijke groet, het team van de RDS