• Nieuwe tarieven 2024

  Beste zorgaanbieders,

  Midden-Holland heeft de geïndexeerde tarieven voor 2024 gepubliceerd. De tarieven zijn gebaseerd op het contractuele indexpercentage. U kunt de nieuwe tarievenlijst voor 2024 downloaden via deze link: https:/www.nsdmh.nl/assets/uploads/Tarieven-2024-Jeugd-en-Wmo.pdf

  Sinds 2022 indexeren we als regio Midden-Holland onze tarieven met de OVA en PPC zoals die gecommuniceerd worden door de VNG, op https://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-jeugdhulp-en-wmo-ondersteuning. Voor ambulante zorg geldt een verhouding van 90% OVA en 10% PPC, en voor verblijfszorg 50% OVA en 50% PPC.

  De tarieven voor Jeugdbescherming en –reclassering worden later gepubliceerd. De reden hiervan is dat deze bovenregionaal worden vastgesteld. Zodra deze tarieven bekend zijn worden deze met u gedeeld.

  Met vriendelijke groet,

  Namens gemeenten regio Midden-Holland

 • Nieuwe dienst Geïntegreerde Specialistische Behandeling

  20 juli 2023

  Beste zorgaanbieders,

  In week 27 hebben de colleges in Midden-Holland besloten tot de inkoop van een nieuwe dienst voor de SGGZ per 1 april 2023; Geïntegreerde Specialistische Behandeling. Deze nieuwe dienst doet recht aan het gat dat was ontstaan tussen de dienst voor de reguliere SGGZ (Behandeling; 54002) en de dienst voor de hoog-specialistische GGZ (Behandeling Hoog-Specialistisch; 5003). Voor een uitgebreide beschrijving van de dienst en de specifieke aanvullende eisen verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde dienstomschrijving.

  Partijen kunnen interesse voor inschrijving voor deze dienst kenbaar maken via een mail aan nsdmh@gouda.nl. De periode voor intekenen en contractering is vastgesteld van 24 juli t/m 24 augustus.

  Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom, u kunt deze richten aan nsdmh@gouda.nl

  Met vriendelijke groet,

  Namens Regio Midden-Holland

 • Tarieven Jeugdzorg Plus per 1 januari 2023

  Beste zorgaanbieders,

  Eerder hebben wij u geïnformeerd over de tarieven die per 1 januari 2023 gelden voor Jeugdhulp, JB/JR, WMO en Beschermd Wonen in de regio Midden-Holland. De tarieven voor Jeugdzorg Plus waren op dat moment nog niet bekend.  Inmiddels zijn ook de tarieven voor Jeugdzorg Plus vastgesteld. Middels dit bericht informeren wij u over deze tarieven voor 2023. Via deze link kunt u de nieuwe tarieven voor 2023 downloaden.

  Met vriendelijke groet,

  Namens gemeenten regio Midden-Holland

 • Tarieven Jeugdbescherming en Jeugdreclassering per 1 januari 2023

  Beste zorgaanbieders,

  Recentelijk hebben wij u geïnformeerd over de tarieven die per 1 januari 2023 gelden voor Jeugdhulp, WMO en Beschermd Wonen in de regio Midden-Holland. In ditzelfde bericht hebben wij u ook medegedeeld dat de tarieven voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering op een later moment zouden worden gepubliceerd. De achterliggende reden hiervoor was het feit dat de tarieven voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering bovenregionaal worden vastgesteld. Deze tarieven waren op dat moment nog niet bekend.

  Inmiddels zijn de tarieven voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vastgesteld. Middels dit bericht informeren wij u over deze tarieven voor 2023. Via deze link kunt u de nieuwe tarieven voor 2023 downloaden.

  De tarieven voor Jeugdzorg Plus worden later gepubliceerd. Deze tarieven zijn nog niet vastgesteld. Zodra de tarieven bekend zijn, zullen wij u hier uiteraard over informeren.

  Met vriendelijke groet,

  Namens gemeenten regio Midden-Holland

 • Tarieven Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen per 1 januari 2023

  21 december 2022

  Beste zorgaanbieders,

  Recentelijk hebben wij u geïnformeerd over de tarieven die per 1 januari 2023 gelden voor Jeugdhulp, WMO en Beschermd Wonen in de regio Midden-Holland. In ons eerdere schrijven hebben wij u laten weten dat wij voor de berekening van de indexatie gebruik maken van de indexatiecijfers voor de OVA en PPC, zoals gepubliceerd door de VNG.

  Begin deze week heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gecommuniceerd over de hoogte van de percentages van deze indices (https://vng.nl/nieuws/hoe-om-te-gaan-met-indexering-jeugdwet-en-wmo). In deze communicatie wordt geadviseerd om de percentages voor de OVA en PPC te hanteren, zoals gepubliceerd door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza). Deze percentages wijken af van de percentages die eerder zijn gecommuniceerd door de VNG. De regio volgt hierin het voorstel van de VNG en heeft voor de nieuwe berekening van de tarieven voor 2023 gebruik gemaakt van de percentages, zoals gepubliceerd door de Nza. Dit heeft geleidt tot een licht bijstelling van de tarieven voor de meeste producten.

  Via deze link kunt u de nieuwe tarieven voor 2023 downloaden. De communicatie die wij eerder hebben gedaan, inclusief de oude tarieven, kunt u als niet verzonden beschouwen.

  De tarieven voor Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Jeugdzorg Plus worden later gepubliceerd. De reden hiervan is dat deze bovenregionaal worden vastgesteld. Zodra de tarieven bekend zijn, worden deze met u gedeeld.

  Met vriendelijke groet,

  Namens gemeenten regio Midden-Holland

  Afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS)