• Tarieven Jeugdzorg Plus per 1 januari 2023

  Beste zorgaanbieders,

  Eerder hebben wij u geïnformeerd over de tarieven die per 1 januari 2023 gelden voor Jeugdhulp, JB/JR, WMO en Beschermd Wonen in de regio Midden-Holland. De tarieven voor Jeugdzorg Plus waren op dat moment nog niet bekend.  Inmiddels zijn ook de tarieven voor Jeugdzorg Plus vastgesteld. Middels dit bericht informeren wij u over deze tarieven voor 2023. Via deze link kunt u de nieuwe tarieven voor 2023 downloaden.

  Met vriendelijke groet,

  Namens gemeenten regio Midden-Holland

 • Tarieven Jeugdbescherming en Jeugdreclassering per 1 januari 2023

  Beste zorgaanbieders,

  Recentelijk hebben wij u geïnformeerd over de tarieven die per 1 januari 2023 gelden voor Jeugdhulp, WMO en Beschermd Wonen in de regio Midden-Holland. In ditzelfde bericht hebben wij u ook medegedeeld dat de tarieven voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering op een later moment zouden worden gepubliceerd. De achterliggende reden hiervoor was het feit dat de tarieven voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering bovenregionaal worden vastgesteld. Deze tarieven waren op dat moment nog niet bekend.

  Inmiddels zijn de tarieven voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vastgesteld. Middels dit bericht informeren wij u over deze tarieven voor 2023. Via deze link kunt u de nieuwe tarieven voor 2023 downloaden.

  De tarieven voor Jeugdzorg Plus worden later gepubliceerd. Deze tarieven zijn nog niet vastgesteld. Zodra de tarieven bekend zijn, zullen wij u hier uiteraard over informeren.

  Met vriendelijke groet,

  Namens gemeenten regio Midden-Holland

 • Tarieven Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen per 1 januari 2023

  21 december 2022

  Beste zorgaanbieders,

  Recentelijk hebben wij u geïnformeerd over de tarieven die per 1 januari 2023 gelden voor Jeugdhulp, WMO en Beschermd Wonen in de regio Midden-Holland. In ons eerdere schrijven hebben wij u laten weten dat wij voor de berekening van de indexatie gebruik maken van de indexatiecijfers voor de OVA en PPC, zoals gepubliceerd door de VNG.

  Begin deze week heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gecommuniceerd over de hoogte van de percentages van deze indices (https://vng.nl/nieuws/hoe-om-te-gaan-met-indexering-jeugdwet-en-wmo). In deze communicatie wordt geadviseerd om de percentages voor de OVA en PPC te hanteren, zoals gepubliceerd door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza). Deze percentages wijken af van de percentages die eerder zijn gecommuniceerd door de VNG. De regio volgt hierin het voorstel van de VNG en heeft voor de nieuwe berekening van de tarieven voor 2023 gebruik gemaakt van de percentages, zoals gepubliceerd door de Nza. Dit heeft geleidt tot een licht bijstelling van de tarieven voor de meeste producten.

  Via deze link kunt u de nieuwe tarieven voor 2023 downloaden. De communicatie die wij eerder hebben gedaan, inclusief de oude tarieven, kunt u als niet verzonden beschouwen.

  De tarieven voor Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Jeugdzorg Plus worden later gepubliceerd. De reden hiervan is dat deze bovenregionaal worden vastgesteld. Zodra de tarieven bekend zijn, worden deze met u gedeeld.

  Met vriendelijke groet,

  Namens gemeenten regio Midden-Holland

  Afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS)

 • Nieuwe tarieven Jeugd en Wmo per 1 januari 2023

  28 november 2022

  Beste zorgaanbieders,

  De RDS heeft de tarieven voor 2023 berekend. De tarieven zijn gebaseerd op de contractuele indexpercentages en gepubliceerd op deze website. U kunt deze downloaden via deze link.

  Met ingang van 1 januari  2022 indexeren we als regio Midden-Holland onze tarieven met de OVA en PPC zoals die gecommuniceerd worden door de VNG. Voor ambulante zorg geldt een verhouding van 90% OVA en 10% PPC, en voor verblijfszorg 50% OVA en 50% PPC. Door vanuit de VNG uitgestelde communicatie zijn deze tarieven dit jaar later dan voorgaande jaren gepubliceerd.

  De tarieven voor Jeugdbescherming en –reclassering worden later gepubliceerd. De reden hiervan is dat deze bovenregionaal worden vastgesteld. Zodra deze tarieven bekend zijn worden deze met u gedeeld.

  Met vriendelijke groet,

  Namens gemeenten regio Midden-Holland

  Afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS)

   

 • Herijking tarieven 2022 n.a.v. oproep VNG

  10 februari 2022

  Geachte zorgaanbieders,

  Het rijk wil een verbetering van de salarissen in de zorg en heeft besloten dat de middenlonen met 1,5% moeten stijgen. Dit is landelijk in overleg tussen rijk en werkgevers praktisch vertaald naar een stijging van de OVA met 1,13%. De OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en gebruikt voor diverse indexaties. Het kabinet heeft € 675 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Gemeenten ontvangen hiervan € 94 miljoen structureel.

  Hiernaast speelt dat de onderhandelingen over de cao-jeugdzorg zijn vastgelopen. Werkgevers vrezen een faillissement als ze op de looneis in gaan, maar vervolgens geen hogere tarieven van gemeenten ontvangen. De impasse die hierdoor ontstaat is gezien de krapte op de arbeidsmarkt niet wenselijk. In dit kader hebben de VNG, rijk en werkgevers twee oproepen gedaan. Reeds in 2021 hebben de colleges uitgesproken gehoor te geven aan deze oproepen en deze voor de NSDMH-regio te implementeren. Het betreft de twee onderstaande oproepen:

  Oproep VNG

  • Oproep 1: verhoog de indexatie van de looncomponent met 1,13%
  • Oproep 2: indexeer conform de OVA van 2,74% en de PPC van 1,83%

  Resultaat van beide oproepen is dat VNG oproept tot een indexatie van de looncomponent met 3,87% (2,74 + 1,13). Waarbij de VNG uitgaat van een indexatie van de prijscomponent met 1,83%.

  Tariefaanpassing

  Het voorstel is de oproep van de VNG te hanteren door aan te sluiten bij de genoemde percentages. Hiervoor is een correctie op de gehanteerde indexatiepercentages in Midden-Holland nodig.

  Bij de indexatie van tarieven wordt onderscheid gemaakt naar de loon- en de prijscomponent, daarnaast werden tot op heden andere indices gebruikt voor de bepaling van de tarief indexatie. Een stijging van de looncomponent van 1,13% vertaalt zich dus niet in een zelfde stijging van het tarief. In MH hanteren we voor de ambulante diensten een indexatie van 90/10 (respectievelijk loon/prijs) en voor diensten op locatie van de aanbieder 50/50. Hieraan verandert niets.

  Zowel de index voor de loon- als de prijscomponent wordt aangepast conform de oproep van de VNG. Voor de prijscomponent betekent dit een daling van de indexatie en voor de looncomponent een stijging. Deels heffen deze effecten zich dus op, per saldo resulteert dit wel in een stijging van het percentage voor indexatie en daarmee dus de tarieven. Zie tabel 1 voor de berekening.

   

  Tabel 1.                       Indexatiepercentages

    Huidige indexatie 2022 Voorgestelde indexatie 2022
  Index looncomponent 2,9% 2,74 (OVA) + 1,13 = 3,87%
  Index prijscomponent 2,7% 1,83% (PPC)
  Index ambulante diensten (90/10) 2,88% 3,7% (+0,79)
  Index locatie-gebonden diensten (50/50) 2,80% 2,85% (+0,05)

  Diensten met een uurtarief worden in de praktijk per minuut gedeclareerd. Om dit mogelijk te maken worden deze tarieven afgerond, zodat ze deelbaar zijn door 60 (minuten). In bijlage 1 is de nieuwe tarieftabel opgenomen.

  Ingangsdatum

  Na bespreking aan de tussentijdse (gecombineerde) FO Wmo en Jeugd (28 januari 2022), zijn de herijkte tarieven ter besluitvorming voorgelegd aan de vijf colleges van de NSDMH-regio. De colleges hebben begin februari conform besloten. Hiermee is uitsluitsel over de wijziging in tarieven nog tijdig om te worden doorgevoerd per 1 februari 2022. Declaratie hiervan vindt immers plaats vanaf maart 2022. De herijkte tarieven gelden met ingang van 1 februari 2022.

  Met vriendelijke groet,

  Team RDS