• Consultatie zorgaanbieders over de wijze van indexeren van de tarieven Jeugd en Wmo Regio Midden-Holland

  26 januari 2021

  Inleiding

  Het projectteam Tarief heeft zich naast de herijking van de tarieven ook gebogen over de huidige wijze van indexeren. Aanbieders geven aan dat de huidige indexatie niet aansluit op de ontwikkeling van de kostprijzen. De huidige wijze van indexeren zou geen recht doen aan de forse loonstijgingen binnen diverse cao’s. Jurisprudentie in een HbH casus heeft in 2020 aangescherpt waar gemeenten rekening mee moeten houden bij het indexeren; nl met de stijging van de CAO die betrekking heeft op HbH.

  Hoe doen we het nu?

  In de overeenkomsten Jeugdhulp en Wmo is afgesproken dat we voor de indexatie uitgaan van de loonontwikkeling in ‘sector Q’ en voor de prijsontwikkeling van de cpi. Voor ambulante diensten worden deze indexen in de verhouding 90% – 10% toegepast en voor diensten die op locatie van de aanbieder plaats vinden in de verhouding 50% – 50%.

  Bij de inkoop van jeugd en Wmo in 2017 zijn de tarieven bepaald, daarna is conform bovengenoemde systematiek geïndexeerd. Eind 2020 zijn de tarieven 2021 voor een groot aantal diensten herijkt. Het overige deel van de diensten is geïndexeerd conform de huidige systematiek.

  Aanpassing nodig? 

  Kijkend naar de Amvb en jurisprudentie is het van belang om aan te sluiten bij kostenontwikkelingen in lonen en prijzen. Voor de loonontwikkeling zouden we dan aan moeten sluiten op van toepassing zijnde cao’s in plaats van het gebruik van de CBS index sector Q.

  De CPI voldoet ons inziens nog steeds aan de wettelijke vereisten en wordt behouden.

  Dit geldt naar onze mening ook voor de verhouding tussen de loon- en prijsontwikkeling 90-10 (ambulante diensten) en 50-50 (locatiegebonden diensten).

  Berekening 

  We waren benieuwd wat het effect zou zijn als we de afgelopen jaren op basis van cao stijging zouden hebben geïndexeerd in plaats van de CBS index sector Q.

  We zien in onderstaande tabellen dat het gemiddelde CBS indexcijfer sector Q 2,34 % is, terwijl het gemiddelde van de cao ontwikkelingen tussen de 2,13% en 2,66% ligt.

  Tabel 1             Historische ontwikkeling index CBS sector Q

  2018 2019 2020 Gemiddeld per jaar 2018 – 2020
  Sector Q 1,50% 2,50% 3,03% 2,34%

  Tabel 2             Cao-ontwikkelingen in de van toepassing zijnde cao’s regio Midden-Holland

  2019 2020 2021 Gemiddeld per jaar 2019 – 2021
  VVT 0% 3,5% 2,9% 2,13%
  GGZ 3% 2,9% 2,1% 2,66%
  Jeugdzorg 0% 4% NNB 2,00%
  Gehandicaptenzorg 0,5% 3,4% 3,1% 2,33%
  Sociaal Werk 3,25% 3,25% 0% 2,17%

  Constatering

  Het projectteam constateert dat de ontwikkeling van de CBS index sector Q en de cao ontwikkelingen elkaar niet veel ontlopen, gemiddeld genomen over een periode van 3 jaar. Dit is op basis van de nu bekende informatie bij ons, de uitkomsten van een nieuwe cao jeugdzorg zijn nog niet bekend.

  Het roept bij ons de vraag op waarom we onze huidige wijze van indexeren zouden aanpassen. Ook in het licht van het feit dat aanpassing op basis van cao’s allerlei uitvoeringsissues met zich mee brengen terwijl de uitkomst niet leidt tot grote verschillen. 

  Hoe nu verder?

  Wij willen graag de reactie van zorgaanbieders horen op bovenstaande. U wordt verzocht te reageren  voor maandag 8 februari a.s. op nsdmh@gouda.nl. Latere reacties worden niet meer meegenomen in de beoordeling.

  Op basis van de ontvangen reacties zullen wij de vervolgstappen bepalen. Een sessie met een groep geselecteerde zorgaanbieders in de week van 15 februari behoort tot de mogelijkheden.

  Met vriendelijke groet,

  Het projectteam Tarief namens de RDS

 • Herijking tarieven 2021

  10 december 2020

  Beste zorgaanbieders,

  Hierbij publiceren wij de door de 5 colleges goedgekeurde tarieven voor 2021. De tarieven zijn deels herijkt en deels geïndexeerd. In het tarieven overzicht ziet u per dienst de gevolgde methodiek.

  De herijkte tarieven zijn onderwerp van gesprek geweest tijdens de zoomsessies met zorgaanbieders op 2 en 3 november. Een aantal zaken zijn aangepast naar aanleiding van deze sessies en dit levert aangepaste rekenmodellen op voor:

  1. Dagbesteding: in verband met het terugbrengen van de groepsgrootte conform de bestaande situatie en de aanpassing van het Wmo tarief op een eenmalige uitkering
  2. Begeleiding regulier en specialistisch in verband met de aanpassing van het Wmo tarief op een eenmalige uitkering.

  Wijze van indexatie

  De indexatie heeft plaatsgevonden op basis van onze huidige contractuele afspraken. De wijze van indexeren voor 2022 gaan wij opnieuw bezien in het eerste kwartaal van 2021 en zullen dan een voorstel met u delen.

  Diensten waar nog een vervolgonderzoek plaatsvindt
  Er lopen nog onderzoeken naar de verblijfsproducten, SGGZ, begeleiding intensief, groepsbehandeling, KDC en EED. Onze voorstellen daarover delen we met u in het eerste kwartaal van 2021.

  Dienstenomschrijving Begeleiding en Dagbesteding
  De vakbekwaamheidseisen zijn aangepast voor begeleiding regulier en specialistisch. De dienstenomschrijving is bijgevoegd. De aanpassing voor begeleiding intensief volgt nog, deze wordt nader onderzocht in relatie tot gewoon thuis. We verwachten met een voorstel te komen in het eerste kwartaal van 2021.

  Indien nodig kunt u aangeven of u een overgangsperiode nodig acht voor uw organisatie ten aanzien van de aangepaste vakbekwaamheidseisen. Wij verzoeken u dit kenbaar te maken voor 15 januari 2021 aan nsdmh@gouda.nl.
  In overleg met de RDS wordt met u een redelijke overgangsperiode bepaald.
  Indien u dit niet kenbaar maakt, gaan wij ervanuit dat u per 2021 voldoet aan de vakbekwaamheidseisen.

  Overige documenten

  Het eerder gepubliceerde toelichtend memo is op sommige onderdelen aangepast; op het voorblad ziet u de aanpassingen.

  Ook publiceren wij een vraag & Antwoord waarin zowel vragen vanuit de zoomsessies met zorgaanbieders staan opgenomen als vragen die wij schriftelijk hebben ontvangen.

  Nieuwe aanpassingen

  Wij hebben bij de vaststelling van de tarieven alle informatie meegenomen die beschikbaar was eind oktober en de van u ontvangen informatie via schriftelijke vragen of via de zoomsessies met zorgaanbieders op 2 en 3 november.

  Vervolgens zijn wij een bestuurlijk traject ingegaan ter goedkeuring van de tarieven. Het was niet mogelijk om wijzigingen in loonkosten of werkgeverslasten van latere datum alsnog in dit bestuurlijk proces mee te nemen.

  Afgezien daarvan is het de vraag of redelijkerwijze van gemeenten gevraagd kan worden iedere wijziging direct te verwerken. Dat is niet echt werkbaar. En ook niet gebruikelijk in onze contractstructuur waarbij we niet werken met tussentijdse aanpassingen maar  jaarlijks de tarieven vaststellen en werken met een jaarlijkse indexering.

  Met vriendelijke groet, het team RDS

 • Voortgang project herijking tarief

  26 november 2020

  Beste zorgaanbieders,

  Hierbij informeren wij u over de voortgang van het project herijking tarief.

  2 en 3 november j.l. hebben wij sessies georganiseerd met zorgaanbieders over de tariefvoorstellen voor begeleiding en dagbesteding, HbH en Jeugd en Opvoedhulp. De regio kijkt terug op goede bijeenkomsten waarin naast het tarief ook constructief werd gesproken over volume beheersing. Hierbij treft u het verslag van de bijeenkomsten  met de zorgaanbieders van Begeleiding, Dagbesteding, J&O en HbH aan.

  Een aantal opmerkingen in  de bijeenkomsten hebben geleid tot een aangepast voorstel of nader onderzoek. Dit voorstel is 25 november besproken in het bestuurlijk overleg van de wethouders van de 5 gemeenten. Dit voorstel gaat nu ter besluitvorming naar de colleges. Wij zijn voornemens de tarieven en onderbouwing te publiceren na goedkeuring van de colleges. Ook de beantwoording van de vragen, die zowel schriftelijk zijn gesteld als tijdens de bijeenkomsten,  wordt dan gepubliceerd. Streefdatum van behandeling in de colleges is 8 december a.s.

  Op 15 december wordt een Fysieke overlegtafel gepland om het voorstel te delen.

  Voor een aantal diensten lopen nog onderzoeken (onder andere SGGZ en verblijfsproducten). Wij streven er naar deze in het eerste kwartaal van 2021 af te ronden.

 • Herijking Tarieven Jeugd en Wmo

  20 oktober 2020

  Beste zorgaanbieder,

  Hierbij de voorlopige uitkomsten van het project herijking tarieven Jeugd en Wmo.  U wordt verzocht uw eventuele vragen uiterlijk 29 oktober a.s. in te dienen bij nsdmh@gouda.nl

  N.B. Definitieve vaststelling van de tarieven is afhankelijk van de goedkeuring door de 5 colleges van de gemeenten van Midden-Holland.

  Hierbij alle documenten op een rijtje:
  Memo met toelichting op de herijking van tarieven
  Bijlage advies HHM
  Bijlage Dienstenomschrijving BL en DB met wijziging zichtbaar
  Bijlage Dienstenomschrijving BL en DB wijzigingen onzichtbaar
  Rekenmodel HbH
  Rekenmodel Begeleiding
  Rekenmodel Dagbesteding
  Rekenmodel individuele behandeling
  Rekenmodel Groepsbehandeling
  Rekenmodel BGGZ
  Rekenmodel Curatieve GGZ

  Met vriendelijke groet, het team RDS

 • Uitnodiging Zoomsessies

  14 oktober 2020

  Beste zorgaanbieder,

  Net zoals in de rest van ons land, zijn ook in de regio Midden Holland de kosten voor Jeugdhulp en Wmo in de afgelopen jaren enorm gestegen. Een eenduidige oorzaak daarvan is moeilijk te geven. Het lijkt een combinatie van maatschappelijke factoren, het landelijke wettelijke stelsel en de inrichting van – en afspraken met – het zorglandschap. Deze trend moet doorbroken worden. Gemeenten kunnen de stijgende uitgaven niet meer betalen en verdere kostenstijging gaat direct ten koste van andere voorzieningen in de stad.. Dat is niet langer acceptabel. We zien het als een gezamenlijke opgave om ondersteuning en zorg beschikbaar te houden voor de jeugdigen en volwassenen die deze zorg echt nodig hebben. Wij hebben uw expertise daarom hard nodig om dit binnen de beschikbare schaarse middelen te kunnen blijven doen.

  Project Tarief

  Een van de onderdelen voor een goed functionerend zorglandschap zijn reële tarieven. Zoals u weet kijken we opnieuw naar de tariefstelling voor de diensten Jeugd en Wmo. Het betalen van reële tarieven vinden we een belangrijke basis voor onze samenwerking, omdat het u in staat stelt een gezonde bedrijfsvoering te hebben en kwalitatief goede ondersteuning en zorg te leveren. Naar aanleiding van onze uitvraag in de zomer hebben een 30-tal zorgaanbieders opmerkingen ingestuurd, waarvoor hartelijk dank.

  Op uiterlijk 20 oktober publiceren we de uitgangspunten en bevindingen van het ‘Project Tarief’. Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Mailt u ons dan uiterlijk 29 oktober uw vragen of opmerkingen op nsdmh@gouda.nl .

  Uitnodiging Zoomsessies

  Op 2 en 3 november organiseren wij (zoom)sessies voor een aantal aanbieders van de diensten hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en jeugd & opvoedhulp. Tijdens deze sessies gaan wij in gesprek over de tarieven. Indien de tarieven naar boven worden bijgesteld en om de totale uitgaven niet te laten stijgen, betekent dit dat de zorgzwaarte per cliënt en/of het aantal cliënten naar beneden moet. Graag gaan we samen met u in gesprek over hoe we dit kunnen realiseren.

  Daarom zetten wij, naast het onderwerp tarief, ook het onderwerp optimalisatie van de inkoop van de maatwerkvoorzieningen op de agenda. Hoe kunnen wij met elkaar afspraken maken over de omvang van de geleverde ondersteuning? Vanuit de gemeenten zijn hier inmiddels een aantal concrete ideeën over in ontwikkeling die we graag aan u voorleggen. Uw input hierop alsmede uw voorstellen zijn onmisbaar.

  Helaas is het niet mogelijk alle zorgaanbieders uit te nodigen voor de zoomsessies, daarom hebben wij een selectie gemaakt. Ook indien u niet aanwezig bent bij de sessies kunt u eventuele vragen uiterlijk 29 oktober via de mail stellen. Achteraf zorgen we voor een schriftelijke beantwoording van alle vragen.

  N.B. Voor BGGZ en de curatieve GGZ zijn vooralsnog geen sessies benodigd. Voor de SGGZ wordt eerst een vervolgonderzoek gestart. De betrokken zorgaanbieders zullen hier separaat informatie over ontvangen.  Op EED en KDC komen wij in een later stadium terug.

  Met vriendelijke groet, het team RDS