• Herijking tarieven 2022 n.a.v. oproep VNG

  10 februari 2022

  Geachte zorgaanbieders,

  Het rijk wil een verbetering van de salarissen in de zorg en heeft besloten dat de middenlonen met 1,5% moeten stijgen. Dit is landelijk in overleg tussen rijk en werkgevers praktisch vertaald naar een stijging van de OVA met 1,13%. De OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en gebruikt voor diverse indexaties. Het kabinet heeft € 675 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Gemeenten ontvangen hiervan € 94 miljoen structureel.

  Hiernaast speelt dat de onderhandelingen over de cao-jeugdzorg zijn vastgelopen. Werkgevers vrezen een faillissement als ze op de looneis in gaan, maar vervolgens geen hogere tarieven van gemeenten ontvangen. De impasse die hierdoor ontstaat is gezien de krapte op de arbeidsmarkt niet wenselijk. In dit kader hebben de VNG, rijk en werkgevers twee oproepen gedaan. Reeds in 2021 hebben de colleges uitgesproken gehoor te geven aan deze oproepen en deze voor de NSDMH-regio te implementeren. Het betreft de twee onderstaande oproepen:

  Oproep VNG

  • Oproep 1: verhoog de indexatie van de looncomponent met 1,13%
  • Oproep 2: indexeer conform de OVA van 2,74% en de PPC van 1,83%

  Resultaat van beide oproepen is dat VNG oproept tot een indexatie van de looncomponent met 3,87% (2,74 + 1,13). Waarbij de VNG uitgaat van een indexatie van de prijscomponent met 1,83%.

  Tariefaanpassing

  Het voorstel is de oproep van de VNG te hanteren door aan te sluiten bij de genoemde percentages. Hiervoor is een correctie op de gehanteerde indexatiepercentages in Midden-Holland nodig.

  Bij de indexatie van tarieven wordt onderscheid gemaakt naar de loon- en de prijscomponent, daarnaast werden tot op heden andere indices gebruikt voor de bepaling van de tarief indexatie. Een stijging van de looncomponent van 1,13% vertaalt zich dus niet in een zelfde stijging van het tarief. In MH hanteren we voor de ambulante diensten een indexatie van 90/10 (respectievelijk loon/prijs) en voor diensten op locatie van de aanbieder 50/50. Hieraan verandert niets.

  Zowel de index voor de loon- als de prijscomponent wordt aangepast conform de oproep van de VNG. Voor de prijscomponent betekent dit een daling van de indexatie en voor de looncomponent een stijging. Deels heffen deze effecten zich dus op, per saldo resulteert dit wel in een stijging van het percentage voor indexatie en daarmee dus de tarieven. Zie tabel 1 voor de berekening.

   

  Tabel 1.                       Indexatiepercentages

    Huidige indexatie 2022 Voorgestelde indexatie 2022
  Index looncomponent 2,9% 2,74 (OVA) + 1,13 = 3,87%
  Index prijscomponent 2,7% 1,83% (PPC)
  Index ambulante diensten (90/10) 2,88% 3,7% (+0,79)
  Index locatie-gebonden diensten (50/50) 2,80% 2,85% (+0,05)

  Diensten met een uurtarief worden in de praktijk per minuut gedeclareerd. Om dit mogelijk te maken worden deze tarieven afgerond, zodat ze deelbaar zijn door 60 (minuten). In bijlage 1 is de nieuwe tarieftabel opgenomen.

  Ingangsdatum

  Na bespreking aan de tussentijdse (gecombineerde) FO Wmo en Jeugd (28 januari 2022), zijn de herijkte tarieven ter besluitvorming voorgelegd aan de vijf colleges van de NSDMH-regio. De colleges hebben begin februari conform besloten. Hiermee is uitsluitsel over de wijziging in tarieven nog tijdig om te worden doorgevoerd per 1 februari 2022. Declaratie hiervan vindt immers plaats vanaf maart 2022. De herijkte tarieven gelden met ingang van 1 februari 2022.

  Met vriendelijke groet,

  Team RDS

   

 • Consultatie zorgaanbieders over de wijze van indexeren van de tarieven Jeugd en Wmo Regio Midden-Holland

  26 januari 2021

  Inleiding

  Het projectteam Tarief heeft zich naast de herijking van de tarieven ook gebogen over de huidige wijze van indexeren. Aanbieders geven aan dat de huidige indexatie niet aansluit op de ontwikkeling van de kostprijzen. De huidige wijze van indexeren zou geen recht doen aan de forse loonstijgingen binnen diverse cao’s. Jurisprudentie in een HbH casus heeft in 2020 aangescherpt waar gemeenten rekening mee moeten houden bij het indexeren; nl met de stijging van de CAO die betrekking heeft op HbH.

  Hoe doen we het nu?

  In de overeenkomsten Jeugdhulp en Wmo is afgesproken dat we voor de indexatie uitgaan van de loonontwikkeling in ‘sector Q’ en voor de prijsontwikkeling van de cpi. Voor ambulante diensten worden deze indexen in de verhouding 90% – 10% toegepast en voor diensten die op locatie van de aanbieder plaats vinden in de verhouding 50% – 50%.

  Bij de inkoop van jeugd en Wmo in 2017 zijn de tarieven bepaald, daarna is conform bovengenoemde systematiek geïndexeerd. Eind 2020 zijn de tarieven 2021 voor een groot aantal diensten herijkt. Het overige deel van de diensten is geïndexeerd conform de huidige systematiek.

  Aanpassing nodig? 

  Kijkend naar de Amvb en jurisprudentie is het van belang om aan te sluiten bij kostenontwikkelingen in lonen en prijzen. Voor de loonontwikkeling zouden we dan aan moeten sluiten op van toepassing zijnde cao’s in plaats van het gebruik van de CBS index sector Q.

  De CPI voldoet ons inziens nog steeds aan de wettelijke vereisten en wordt behouden.

  Dit geldt naar onze mening ook voor de verhouding tussen de loon- en prijsontwikkeling 90-10 (ambulante diensten) en 50-50 (locatiegebonden diensten).

  Berekening 

  We waren benieuwd wat het effect zou zijn als we de afgelopen jaren op basis van cao stijging zouden hebben geïndexeerd in plaats van de CBS index sector Q.

  We zien in onderstaande tabellen dat het gemiddelde CBS indexcijfer sector Q 2,34 % is, terwijl het gemiddelde van de cao ontwikkelingen tussen de 2,13% en 2,66% ligt.

  Tabel 1             Historische ontwikkeling index CBS sector Q

  2018 2019 2020 Gemiddeld per jaar 2018 – 2020
  Sector Q 1,50% 2,50% 3,03% 2,34%

  Tabel 2             Cao-ontwikkelingen in de van toepassing zijnde cao’s regio Midden-Holland

  2019 2020 2021 Gemiddeld per jaar 2019 – 2021
  VVT 0% 3,5% 2,9% 2,13%
  GGZ 3% 2,9% 2,1% 2,66%
  Jeugdzorg 0% 4% NNB 2,00%
  Gehandicaptenzorg 0,5% 3,4% 3,1% 2,33%
  Sociaal Werk 3,25% 3,25% 0% 2,17%

  Constatering

  Het projectteam constateert dat de ontwikkeling van de CBS index sector Q en de cao ontwikkelingen elkaar niet veel ontlopen, gemiddeld genomen over een periode van 3 jaar. Dit is op basis van de nu bekende informatie bij ons, de uitkomsten van een nieuwe cao jeugdzorg zijn nog niet bekend.

  Het roept bij ons de vraag op waarom we onze huidige wijze van indexeren zouden aanpassen. Ook in het licht van het feit dat aanpassing op basis van cao’s allerlei uitvoeringsissues met zich mee brengen terwijl de uitkomst niet leidt tot grote verschillen. 

  Hoe nu verder?

  Wij willen graag de reactie van zorgaanbieders horen op bovenstaande. U wordt verzocht te reageren  voor maandag 8 februari a.s. op nsdmh@gouda.nl. Latere reacties worden niet meer meegenomen in de beoordeling.

  Op basis van de ontvangen reacties zullen wij de vervolgstappen bepalen. Een sessie met een groep geselecteerde zorgaanbieders in de week van 15 februari behoort tot de mogelijkheden.

  Met vriendelijke groet,

  Het projectteam Tarief namens de RDS

 • Herijking tarieven 2021

  10 december 2020

  Beste zorgaanbieders,

  Hierbij publiceren wij de door de 5 colleges goedgekeurde tarieven voor 2021. De tarieven zijn deels herijkt en deels geïndexeerd. In het tarieven overzicht ziet u per dienst de gevolgde methodiek.

  De herijkte tarieven zijn onderwerp van gesprek geweest tijdens de zoomsessies met zorgaanbieders op 2 en 3 november. Een aantal zaken zijn aangepast naar aanleiding van deze sessies en dit levert aangepaste rekenmodellen op voor:

  1. Dagbesteding: in verband met het terugbrengen van de groepsgrootte conform de bestaande situatie en de aanpassing van het Wmo tarief op een eenmalige uitkering
  2. Begeleiding regulier en specialistisch in verband met de aanpassing van het Wmo tarief op een eenmalige uitkering.

  Wijze van indexatie

  De indexatie heeft plaatsgevonden op basis van onze huidige contractuele afspraken. De wijze van indexeren voor 2022 gaan wij opnieuw bezien in het eerste kwartaal van 2021 en zullen dan een voorstel met u delen.

  Diensten waar nog een vervolgonderzoek plaatsvindt
  Er lopen nog onderzoeken naar de verblijfsproducten, SGGZ, begeleiding intensief, groepsbehandeling, KDC en EED. Onze voorstellen daarover delen we met u in het eerste kwartaal van 2021.

  Dienstenomschrijving Begeleiding en Dagbesteding
  De vakbekwaamheidseisen zijn aangepast voor begeleiding regulier en specialistisch. De dienstenomschrijving is bijgevoegd. De aanpassing voor begeleiding intensief volgt nog, deze wordt nader onderzocht in relatie tot gewoon thuis. We verwachten met een voorstel te komen in het eerste kwartaal van 2021.

  Indien nodig kunt u aangeven of u een overgangsperiode nodig acht voor uw organisatie ten aanzien van de aangepaste vakbekwaamheidseisen. Wij verzoeken u dit kenbaar te maken voor 15 januari 2021 aan nsdmh@gouda.nl.
  In overleg met de RDS wordt met u een redelijke overgangsperiode bepaald.
  Indien u dit niet kenbaar maakt, gaan wij ervanuit dat u per 2021 voldoet aan de vakbekwaamheidseisen.

  Overige documenten

  Het eerder gepubliceerde toelichtend memo is op sommige onderdelen aangepast; op het voorblad ziet u de aanpassingen.

  Ook publiceren wij een vraag & Antwoord waarin zowel vragen vanuit de zoomsessies met zorgaanbieders staan opgenomen als vragen die wij schriftelijk hebben ontvangen.

  Nieuwe aanpassingen

  Wij hebben bij de vaststelling van de tarieven alle informatie meegenomen die beschikbaar was eind oktober en de van u ontvangen informatie via schriftelijke vragen of via de zoomsessies met zorgaanbieders op 2 en 3 november.

  Vervolgens zijn wij een bestuurlijk traject ingegaan ter goedkeuring van de tarieven. Het was niet mogelijk om wijzigingen in loonkosten of werkgeverslasten van latere datum alsnog in dit bestuurlijk proces mee te nemen.

  Afgezien daarvan is het de vraag of redelijkerwijze van gemeenten gevraagd kan worden iedere wijziging direct te verwerken. Dat is niet echt werkbaar. En ook niet gebruikelijk in onze contractstructuur waarbij we niet werken met tussentijdse aanpassingen maar  jaarlijks de tarieven vaststellen en werken met een jaarlijkse indexering.

  Met vriendelijke groet, het team RDS

 • Voortgang project herijking tarief

  26 november 2020

  Beste zorgaanbieders,

  Hierbij informeren wij u over de voortgang van het project herijking tarief.

  2 en 3 november j.l. hebben wij sessies georganiseerd met zorgaanbieders over de tariefvoorstellen voor begeleiding en dagbesteding, HbH en Jeugd en Opvoedhulp. De regio kijkt terug op goede bijeenkomsten waarin naast het tarief ook constructief werd gesproken over volume beheersing. Hierbij treft u het verslag van de bijeenkomsten  met de zorgaanbieders van Begeleiding, Dagbesteding, J&O en HbH aan.

  Een aantal opmerkingen in  de bijeenkomsten hebben geleid tot een aangepast voorstel of nader onderzoek. Dit voorstel is 25 november besproken in het bestuurlijk overleg van de wethouders van de 5 gemeenten. Dit voorstel gaat nu ter besluitvorming naar de colleges. Wij zijn voornemens de tarieven en onderbouwing te publiceren na goedkeuring van de colleges. Ook de beantwoording van de vragen, die zowel schriftelijk zijn gesteld als tijdens de bijeenkomsten,  wordt dan gepubliceerd. Streefdatum van behandeling in de colleges is 8 december a.s.

  Op 15 december wordt een Fysieke overlegtafel gepland om het voorstel te delen.

  Voor een aantal diensten lopen nog onderzoeken (onder andere SGGZ en verblijfsproducten). Wij streven er naar deze in het eerste kwartaal van 2021 af te ronden.

 • Herijking Tarieven Jeugd en Wmo

  20 oktober 2020

  Beste zorgaanbieder,

  Hierbij de voorlopige uitkomsten van het project herijking tarieven Jeugd en Wmo.  U wordt verzocht uw eventuele vragen uiterlijk 29 oktober a.s. in te dienen bij nsdmh@gouda.nl

  N.B. Definitieve vaststelling van de tarieven is afhankelijk van de goedkeuring door de 5 colleges van de gemeenten van Midden-Holland.

  Hierbij alle documenten op een rijtje:
  Memo met toelichting op de herijking van tarieven
  Bijlage advies HHM
  Bijlage Dienstenomschrijving BL en DB met wijziging zichtbaar
  Bijlage Dienstenomschrijving BL en DB wijzigingen onzichtbaar
  Rekenmodel HbH
  Rekenmodel Begeleiding
  Rekenmodel Dagbesteding
  Rekenmodel individuele behandeling
  Rekenmodel Groepsbehandeling
  Rekenmodel BGGZ
  Rekenmodel Curatieve GGZ

  Met vriendelijke groet, het team RDS