Herijking tarieven 2022 n.a.v. oproep VNG

10 februari 2022

Geachte zorgaanbieders,

Het rijk wil een verbetering van de salarissen in de zorg en heeft besloten dat de middenlonen met 1,5% moeten stijgen. Dit is landelijk in overleg tussen rijk en werkgevers praktisch vertaald naar een stijging van de OVA met 1,13%. De OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en gebruikt voor diverse indexaties. Het kabinet heeft € 675 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Gemeenten ontvangen hiervan € 94 miljoen structureel.

Hiernaast speelt dat de onderhandelingen over de cao-jeugdzorg zijn vastgelopen. Werkgevers vrezen een faillissement als ze op de looneis in gaan, maar vervolgens geen hogere tarieven van gemeenten ontvangen. De impasse die hierdoor ontstaat is gezien de krapte op de arbeidsmarkt niet wenselijk. In dit kader hebben de VNG, rijk en werkgevers twee oproepen gedaan. Reeds in 2021 hebben de colleges uitgesproken gehoor te geven aan deze oproepen en deze voor de NSDMH-regio te implementeren. Het betreft de twee onderstaande oproepen:

Oproep VNG

  • Oproep 1: verhoog de indexatie van de looncomponent met 1,13%
  • Oproep 2: indexeer conform de OVA van 2,74% en de PPC van 1,83%

Resultaat van beide oproepen is dat VNG oproept tot een indexatie van de looncomponent met 3,87% (2,74 + 1,13). Waarbij de VNG uitgaat van een indexatie van de prijscomponent met 1,83%.

Tariefaanpassing

Het voorstel is de oproep van de VNG te hanteren door aan te sluiten bij de genoemde percentages. Hiervoor is een correctie op de gehanteerde indexatiepercentages in Midden-Holland nodig.

Bij de indexatie van tarieven wordt onderscheid gemaakt naar de loon- en de prijscomponent, daarnaast werden tot op heden andere indices gebruikt voor de bepaling van de tarief indexatie. Een stijging van de looncomponent van 1,13% vertaalt zich dus niet in een zelfde stijging van het tarief. In MH hanteren we voor de ambulante diensten een indexatie van 90/10 (respectievelijk loon/prijs) en voor diensten op locatie van de aanbieder 50/50. Hieraan verandert niets.

Zowel de index voor de loon- als de prijscomponent wordt aangepast conform de oproep van de VNG. Voor de prijscomponent betekent dit een daling van de indexatie en voor de looncomponent een stijging. Deels heffen deze effecten zich dus op, per saldo resulteert dit wel in een stijging van het percentage voor indexatie en daarmee dus de tarieven. Zie tabel 1 voor de berekening.

 

Tabel 1.                       Indexatiepercentages

  Huidige indexatie 2022 Voorgestelde indexatie 2022
Index looncomponent 2,9% 2,74 (OVA) + 1,13 = 3,87%
Index prijscomponent 2,7% 1,83% (PPC)
Index ambulante diensten (90/10) 2,88% 3,7% (+0,79)
Index locatie-gebonden diensten (50/50) 2,80% 2,85% (+0,05)

Diensten met een uurtarief worden in de praktijk per minuut gedeclareerd. Om dit mogelijk te maken worden deze tarieven afgerond, zodat ze deelbaar zijn door 60 (minuten). In bijlage 1 is de nieuwe tarieftabel opgenomen.

Ingangsdatum

Na bespreking aan de tussentijdse (gecombineerde) FO Wmo en Jeugd (28 januari 2022), zijn de herijkte tarieven ter besluitvorming voorgelegd aan de vijf colleges van de NSDMH-regio. De colleges hebben begin februari conform besloten. Hiermee is uitsluitsel over de wijziging in tarieven nog tijdig om te worden doorgevoerd per 1 februari 2022. Declaratie hiervan vindt immers plaats vanaf maart 2022. De herijkte tarieven gelden met ingang van 1 februari 2022.

Met vriendelijke groet,

Team RDS

 

Consultatie zorgaanbieders over de wijze van indexeren van de tarieven Jeugd en Wmo Regio Midden-Holland

26 januari 2021

Inleiding

Het projectteam Tarief heeft zich naast de herijking van de tarieven ook gebogen over de huidige wijze van indexeren. Aanbieders geven aan dat de huidige indexatie niet aansluit op de ontwikkeling van de kostprijzen. De huidige wijze van indexeren zou geen recht doen aan de forse loonstijgingen binnen diverse cao’s. Jurisprudentie in een HbH casus heeft in 2020 aangescherpt waar gemeenten rekening mee moeten houden bij het indexeren; nl met de stijging van de CAO die betrekking heeft op HbH.

Hoe doen we het nu?

In de overeenkomsten Jeugdhulp en Wmo is afgesproken dat we voor de indexatie uitgaan van de loonontwikkeling in ‘sector Q’ en voor de prijsontwikkeling van de cpi. Voor ambulante diensten worden deze indexen in de verhouding 90% – 10% toegepast en voor diensten die op locatie van de aanbieder plaats vinden in de verhouding 50% – 50%.

Bij de inkoop van jeugd en Wmo in 2017 zijn de tarieven bepaald, daarna is conform bovengenoemde systematiek geïndexeerd. Eind 2020 zijn de tarieven 2021 voor een groot aantal diensten herijkt. Het overige deel van de diensten is geïndexeerd conform de huidige systematiek.

Aanpassing nodig? 

Kijkend naar de Amvb en jurisprudentie is het van belang om aan te sluiten bij kostenontwikkelingen in lonen en prijzen. Voor de loonontwikkeling zouden we dan aan moeten sluiten op van toepassing zijnde cao’s in plaats van het gebruik van de CBS index sector Q.

De CPI voldoet ons inziens nog steeds aan de wettelijke vereisten en wordt behouden.

Dit geldt naar onze mening ook voor de verhouding tussen de loon- en prijsontwikkeling 90-10 (ambulante diensten) en 50-50 (locatiegebonden diensten).

Berekening 

We waren benieuwd wat het effect zou zijn als we de afgelopen jaren op basis van cao stijging zouden hebben geïndexeerd in plaats van de CBS index sector Q.

We zien in onderstaande tabellen dat het gemiddelde CBS indexcijfer sector Q 2,34 % is, terwijl het gemiddelde van de cao ontwikkelingen tussen de 2,13% en 2,66% ligt.

Tabel 1             Historische ontwikkeling index CBS sector Q

2018 2019 2020 Gemiddeld per jaar 2018 – 2020
Sector Q 1,50% 2,50% 3,03% 2,34%

Tabel 2             Cao-ontwikkelingen in de van toepassing zijnde cao’s regio Midden-Holland

2019 2020 2021 Gemiddeld per jaar 2019 – 2021
VVT 0% 3,5% 2,9% 2,13%
GGZ 3% 2,9% 2,1% 2,66%
Jeugdzorg 0% 4% NNB 2,00%
Gehandicaptenzorg 0,5% 3,4% 3,1% 2,33%
Sociaal Werk 3,25% 3,25% 0% 2,17%

Constatering

Het projectteam constateert dat de ontwikkeling van de CBS index sector Q en de cao ontwikkelingen elkaar niet veel ontlopen, gemiddeld genomen over een periode van 3 jaar. Dit is op basis van de nu bekende informatie bij ons, de uitkomsten van een nieuwe cao jeugdzorg zijn nog niet bekend.

Het roept bij ons de vraag op waarom we onze huidige wijze van indexeren zouden aanpassen. Ook in het licht van het feit dat aanpassing op basis van cao’s allerlei uitvoeringsissues met zich mee brengen terwijl de uitkomst niet leidt tot grote verschillen. 

Hoe nu verder?

Wij willen graag de reactie van zorgaanbieders horen op bovenstaande. U wordt verzocht te reageren  voor maandag 8 februari a.s. op nsdmh@gouda.nl. Latere reacties worden niet meer meegenomen in de beoordeling.

Op basis van de ontvangen reacties zullen wij de vervolgstappen bepalen. Een sessie met een groep geselecteerde zorgaanbieders in de week van 15 februari behoort tot de mogelijkheden.

Met vriendelijke groet,

Het projectteam Tarief namens de RDS

Herijking tarieven 2021

10 december 2020

Beste zorgaanbieders,

Hierbij publiceren wij de door de 5 colleges goedgekeurde tarieven voor 2021. De tarieven zijn deels herijkt en deels geïndexeerd. In het tarieven overzicht ziet u per dienst de gevolgde methodiek.

De herijkte tarieven zijn onderwerp van gesprek geweest tijdens de zoomsessies met zorgaanbieders op 2 en 3 november. Een aantal zaken zijn aangepast naar aanleiding van deze sessies en dit levert aangepaste rekenmodellen op voor:

  1. Dagbesteding: in verband met het terugbrengen van de groepsgrootte conform de bestaande situatie en de aanpassing van het Wmo tarief op een eenmalige uitkering
  2. Begeleiding regulier en specialistisch in verband met de aanpassing van het Wmo tarief op een eenmalige uitkering.

Wijze van indexatie

De indexatie heeft plaatsgevonden op basis van onze huidige contractuele afspraken. De wijze van indexeren voor 2022 gaan wij opnieuw bezien in het eerste kwartaal van 2021 en zullen dan een voorstel met u delen.

Diensten waar nog een vervolgonderzoek plaatsvindt
Er lopen nog onderzoeken naar de verblijfsproducten, SGGZ, begeleiding intensief, groepsbehandeling, KDC en EED. Onze voorstellen daarover delen we met u in het eerste kwartaal van 2021.

Dienstenomschrijving Begeleiding en Dagbesteding
De vakbekwaamheidseisen zijn aangepast voor begeleiding regulier en specialistisch. De dienstenomschrijving is bijgevoegd. De aanpassing voor begeleiding intensief volgt nog, deze wordt nader onderzocht in relatie tot gewoon thuis. We verwachten met een voorstel te komen in het eerste kwartaal van 2021.

Indien nodig kunt u aangeven of u een overgangsperiode nodig acht voor uw organisatie ten aanzien van de aangepaste vakbekwaamheidseisen. Wij verzoeken u dit kenbaar te maken voor 15 januari 2021 aan nsdmh@gouda.nl.
In overleg met de RDS wordt met u een redelijke overgangsperiode bepaald.
Indien u dit niet kenbaar maakt, gaan wij ervanuit dat u per 2021 voldoet aan de vakbekwaamheidseisen.

Overige documenten

Het eerder gepubliceerde toelichtend memo is op sommige onderdelen aangepast; op het voorblad ziet u de aanpassingen.

Ook publiceren wij een vraag & Antwoord waarin zowel vragen vanuit de zoomsessies met zorgaanbieders staan opgenomen als vragen die wij schriftelijk hebben ontvangen.

Nieuwe aanpassingen

Wij hebben bij de vaststelling van de tarieven alle informatie meegenomen die beschikbaar was eind oktober en de van u ontvangen informatie via schriftelijke vragen of via de zoomsessies met zorgaanbieders op 2 en 3 november.

Vervolgens zijn wij een bestuurlijk traject ingegaan ter goedkeuring van de tarieven. Het was niet mogelijk om wijzigingen in loonkosten of werkgeverslasten van latere datum alsnog in dit bestuurlijk proces mee te nemen.

Afgezien daarvan is het de vraag of redelijkerwijze van gemeenten gevraagd kan worden iedere wijziging direct te verwerken. Dat is niet echt werkbaar. En ook niet gebruikelijk in onze contractstructuur waarbij we niet werken met tussentijdse aanpassingen maar  jaarlijks de tarieven vaststellen en werken met een jaarlijkse indexering.

Met vriendelijke groet, het team RDS

Voortgang project herijking tarief

26 november 2020

Beste zorgaanbieders,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van het project herijking tarief.

2 en 3 november j.l. hebben wij sessies georganiseerd met zorgaanbieders over de tariefvoorstellen voor begeleiding en dagbesteding, HbH en Jeugd en Opvoedhulp. De regio kijkt terug op goede bijeenkomsten waarin naast het tarief ook constructief werd gesproken over volume beheersing. Hierbij treft u het verslag van de bijeenkomsten  met de zorgaanbieders van Begeleiding, Dagbesteding, J&O en HbH aan.

Een aantal opmerkingen in  de bijeenkomsten hebben geleid tot een aangepast voorstel of nader onderzoek. Dit voorstel is 25 november besproken in het bestuurlijk overleg van de wethouders van de 5 gemeenten. Dit voorstel gaat nu ter besluitvorming naar de colleges. Wij zijn voornemens de tarieven en onderbouwing te publiceren na goedkeuring van de colleges. Ook de beantwoording van de vragen, die zowel schriftelijk zijn gesteld als tijdens de bijeenkomsten,  wordt dan gepubliceerd. Streefdatum van behandeling in de colleges is 8 december a.s.

Op 15 december wordt een Fysieke overlegtafel gepland om het voorstel te delen.

Voor een aantal diensten lopen nog onderzoeken (onder andere SGGZ en verblijfsproducten). Wij streven er naar deze in het eerste kwartaal van 2021 af te ronden.

Herijking Tarieven Jeugd en Wmo

20 oktober 2020

Beste zorgaanbieder,

Hierbij de voorlopige uitkomsten van het project herijking tarieven Jeugd en Wmo.  U wordt verzocht uw eventuele vragen uiterlijk 29 oktober a.s. in te dienen bij nsdmh@gouda.nl

N.B. Definitieve vaststelling van de tarieven is afhankelijk van de goedkeuring door de 5 colleges van de gemeenten van Midden-Holland.

Hierbij alle documenten op een rijtje:
Memo met toelichting op de herijking van tarieven
Bijlage advies HHM
Bijlage Dienstenomschrijving BL en DB met wijziging zichtbaar
Bijlage Dienstenomschrijving BL en DB wijzigingen onzichtbaar
Rekenmodel HbH
Rekenmodel Begeleiding
Rekenmodel Dagbesteding
Rekenmodel individuele behandeling
Rekenmodel Groepsbehandeling
Rekenmodel BGGZ
Rekenmodel Curatieve GGZ

Met vriendelijke groet, het team RDS

Uitnodiging Zoomsessies

14 oktober 2020

Beste zorgaanbieder,

Net zoals in de rest van ons land, zijn ook in de regio Midden Holland de kosten voor Jeugdhulp en Wmo in de afgelopen jaren enorm gestegen. Een eenduidige oorzaak daarvan is moeilijk te geven. Het lijkt een combinatie van maatschappelijke factoren, het landelijke wettelijke stelsel en de inrichting van – en afspraken met – het zorglandschap. Deze trend moet doorbroken worden. Gemeenten kunnen de stijgende uitgaven niet meer betalen en verdere kostenstijging gaat direct ten koste van andere voorzieningen in de stad.. Dat is niet langer acceptabel. We zien het als een gezamenlijke opgave om ondersteuning en zorg beschikbaar te houden voor de jeugdigen en volwassenen die deze zorg echt nodig hebben. Wij hebben uw expertise daarom hard nodig om dit binnen de beschikbare schaarse middelen te kunnen blijven doen.

Project Tarief

Een van de onderdelen voor een goed functionerend zorglandschap zijn reële tarieven. Zoals u weet kijken we opnieuw naar de tariefstelling voor de diensten Jeugd en Wmo. Het betalen van reële tarieven vinden we een belangrijke basis voor onze samenwerking, omdat het u in staat stelt een gezonde bedrijfsvoering te hebben en kwalitatief goede ondersteuning en zorg te leveren. Naar aanleiding van onze uitvraag in de zomer hebben een 30-tal zorgaanbieders opmerkingen ingestuurd, waarvoor hartelijk dank.

Op uiterlijk 20 oktober publiceren we de uitgangspunten en bevindingen van het ‘Project Tarief’. Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Mailt u ons dan uiterlijk 29 oktober uw vragen of opmerkingen op nsdmh@gouda.nl .

Uitnodiging Zoomsessies

Op 2 en 3 november organiseren wij (zoom)sessies voor een aantal aanbieders van de diensten hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en jeugd & opvoedhulp. Tijdens deze sessies gaan wij in gesprek over de tarieven. Indien de tarieven naar boven worden bijgesteld en om de totale uitgaven niet te laten stijgen, betekent dit dat de zorgzwaarte per cliënt en/of het aantal cliënten naar beneden moet. Graag gaan we samen met u in gesprek over hoe we dit kunnen realiseren.

Daarom zetten wij, naast het onderwerp tarief, ook het onderwerp optimalisatie van de inkoop van de maatwerkvoorzieningen op de agenda. Hoe kunnen wij met elkaar afspraken maken over de omvang van de geleverde ondersteuning? Vanuit de gemeenten zijn hier inmiddels een aantal concrete ideeën over in ontwikkeling die we graag aan u voorleggen. Uw input hierop alsmede uw voorstellen zijn onmisbaar.

Helaas is het niet mogelijk alle zorgaanbieders uit te nodigen voor de zoomsessies, daarom hebben wij een selectie gemaakt. Ook indien u niet aanwezig bent bij de sessies kunt u eventuele vragen uiterlijk 29 oktober via de mail stellen. Achteraf zorgen we voor een schriftelijke beantwoording van alle vragen.

N.B. Voor BGGZ en de curatieve GGZ zijn vooralsnog geen sessies benodigd. Voor de SGGZ wordt eerst een vervolgonderzoek gestart. De betrokken zorgaanbieders zullen hier separaat informatie over ontvangen.  Op EED en KDC komen wij in een later stadium terug.

Met vriendelijke groet, het team RDS

Update over het project Tarief

26 augustus 2020

Beste zorgaanbieders,

Hierbij geven wij u graag een update over het proces Tarief. Op 1 augustus hebben wij 29 reacties ontvangen van zorgaanbieders op onze uitvraag in juli. Wij hadden gevraagd om aan te geven welke onderdelen in ons rekenmodel u niet langer reëel acht, en met een onderbouwd voorstel te komen. Heel weinig aanbieders hebben dat laatste gedaan. De meeste zorgaanbieders gaan in op hun eigen bedrijfsvoering en bijna iedereen geeft aan hierover met ons in gesprek te willen.
Ik reken op uw begrip dat het voor ons onmogelijk is met ieder individueel in gesprek te gaan en rekening te houden met individuele bedrijfsvoering. De regio kent immers uniforme tarieven en we houden vast aan de uitgangspunten van de inkoop 2018.
We gaan geen kostprijsonderzoek uitvoeren. Er zijn zoveel kostprijsonderzoeken in het land gedaan, dat er genoeg informatie is om uit te putten.

Naar aanleiding van de reacties zullen we een aantal parameters in het rekenmodel herijken en daarbij ook aandacht geven aan de benodigde onderbouwing. Deze parameters hebben betrekking op de functiemix, de productiviteit en de overhead. Daarnaast zullen we de wijze van indexering her-beoordelen.
Komende maand september hebben wij ook nog nodig om de herijking uit te voeren, het resultaat daarvan willen we met zorgaanbieders in oktober bespreken.

Met vriendelijke groet, het team RDS

1 juli 2020

Beste zorgaanbieder Midden-Holland,

Zorgaanbieders hebben aangegeven dat de tarieven voor een aantal diensten niet langer reëel zijn. Daarom heeft een aantal zorgaanbieders een open gesprek aangevraagd. De regio Midden-Holland heeft bij de fysieke overlegtafels in juni 2020 aangegeven dit open gesprek aan te willen gaan. Tegelijkertijd hebben we met de aanwezige zorgaanbieders op de fysieke overlegtafels de zorgen van de regio Midden-Holland gedeeld over de kostenstijging in Jeugd en Wmo.  In de begrotingen voor 2021 is slechts rekening gehouden met de verwachtte indexering. Hogere stijgingen zijn onderworpen aan positieve collegebesluiten door de 5 gemeenten. Laat ons allen bewust zijn van het feit dat we ons bewegen in een spanningsveld tussen almaar oplopende kosten, een dekkend zorglandschap met kwalitatief goede dienstverlening voor de inwoners van Midden-Holland en een reëel tarief voor de zorgaanbieders.

De basis voor het open gesprek is de bij de inkoop 2018 gehanteerde uitgangspunten en rekenmodellen. Dit omdat het niet de bedoeling is een nieuw inkooptraject te starten.
Het definitieve proces om te komen tot tarieven geldend vanaf 1 januari 2021 staat nog niet geheel vast. In de eerste fase wordt geïnventariseerd wat er volgens zorgaanbieders niet (langer) reëel is in de door Midden-Holland gehanteerde rekenmodellen en uitgangspunten. Afhankelijk van wat hier uitkomt, zal het proces nader worden vastgesteld. Uit onderstaande planning blijkt dat wij uiterlijk 1 augustus uw opmerkingen willen ontvangen. Wij ontvangen graag de opmerkingen per dienst, waarbij u concreet moet aangeven welke componenten of uitgangspunten niet reëel zijn, inclusief onderbouwing met bronvermelding. Concrete voorstellen voor aanpassingen zijn toegestaan, waarbij u het gehanteerde rekenmodel dient te gebruiken. U kunt deze zenden aan nsdmh@gouda.nl. Hier vindt u de planning.

De zorgaanbieders hebben gevraagd de rekenmodellen en uitgangspunten opnieuw te publiceren. Bij deze treft u voor de diensten waar vragen over zijn gesteld de rekenmodellen en de bijbehorende memo’s. Tevens is er 1 algemeen memo met uitgangspunten. Deze memo’s zijn allen in 2017 gepubliceerd bij de vaststelling van de tarieven voor 2018. Daarnaast publiceren we opnieuw het rapport van HHM uit 2017, omdat in de begeleidende memo’s bij de afzonderlijke diensten soms hierop wordt ingegaan.

1. Begeleiding en dagbesteding 2. Behandeling JenO 3. Logeeropvang 4. JGGZ 5. HbH 6. EED

Met vriendelijke groet, het team RDS

 

 


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina