Factsheet calamiteiten Wmo GGD

Beste zorgaanbieders,

De GGD Hollands Midden is toezichthouder Wmo bij calamiteiten en
geweldsincidenten in een aantal gemeenten. Wij hebben hiervoor een
Meldpunt calamiteiten en geweldsincidenten. U bent als aanbieder van
zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo verplicht om calamiteiten
en geweldsincidenten binnen drie werkdagen te melden bij de toezichthouder.
Via deze factsheet vertellen wij u hoe een melding werkt.

Team RDS

Invloed strenge lockdown

17 december 2020

Beste zorgaanbieder,

Vanaf 15 december 2020 bevinden we ons in een strenge lockdown.
We kunnen ons voorstellen dat de impact van deze lockdown, net als in het voorjaar, invloed heeft op uw dienstverlening.
Wij hebben het vertrouwen dat u ook nu zich inspant om de ondersteuning, al dan niet in gepaste alternatieve vorm, te bieden waarvoor de cliënt een beschikking heeft ontvangen.

Wij willen nogmaals benadrukken dat wij het graag van u horen als deze nieuwe maatregelen, of het aantal coronabesmettingen van cliënten of medewerkers, van invloed zijn op uw dienstverlening. Neem in dat geval altijd contact op met uw contractmanager. *

Wij volgen de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid, uiteraard houden wij ook de berichtgeving over het coronavirus nauwlettend in de gaten. Mocht dit leiden tot wijzigingen in de huidige berichtgeving, dan zullen we u hierover informeren.

Wij willen u sterkte wensen in deze hectische tijden. En danken u voor alle inspanning die u in dat kader heeft gedaan.

* Indien het u niet bekend is wie de contactmanager is, kunt u mailen naar contractbeheer@gouda.nl

Met vriendelijke groet, het team RDS

Tussenbericht over voorlopig toetsingskader

1 december 2020

Tijdens de Fysieke Overlegtafels Jeugd/ Wmo/ Beschermd Wonen van oktober 2020 is gemeld: “In de aanloop naar een vast te stellen definitief toetsingskader, gaat de regio Midden-Holland werken met een voorlopig toetsingskader rechtmatigheid en kwaliteit;
dit is onderdeel van het programma R&K dat in FO juni 2020 is gepresenteerd¨. Afstemming van het voorlopig toetsingskader met wet- en regelgeving vraagt echter meer tijd dan was voorzien.
Wij melden u hierbij dan ook dat de publicatie van het voorlopig toetsingskader op https://www.nsdmh.nl/toezicht is uitgesteld. Wij houden u via deze website op de hoogte.¨

Met vriendelijke groet, het team RDS

Aangepast format meerkosten

9 juli 2020

Update Coronacrisis aangepast format meerkosten. Het format is aangepast omdat de compensatie voor omzetverlies per 1 juli is gestopt.

15 juli 2020: toevoeging voorwaarde in format. Per abuis was in de versie van 9 juli  een voorwaarde weggevallen nl. dat vergoeding van meerkosten door de gemeenten afhankelijk is van vergoeding door het Rijk.

Met vriendelijke groet, het team RDS

Voortzetting financiering sociaal domein

27 mei 2020

Op 25 maart 2020 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het kabinet afgesproken dat de omzet van zorgaanbieders tot 1 juni wordt vergoed. Deze afspraken zijn in april verder uitgewerkt. Vervolgens is in overleg met het kabinet besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd van 1 juni tot 1 juli en daarna stopt. Deze verlenging is in lijn met de afspraken in de overige zorgdomeinen.

1.1 Dagbesteding en vervoer

De afspraken met betrekking tot vervoer en dagbesteding voor volwassenen worden ook verlengd tot 1 juli. In overleg met betrokken partijen in de vervoersector en met aanbieders die dagbesteding voor volwassenen bieden, wordt gekeken of en in welke vorm verlenging hiervan na 1 juli nodig is.

1.2 Routekaart

Het kabinet heeft een routekaart opgesteld voor de verschillende onderdelen van het sociaal domein. Dit overzicht geeft aan op welke manier en vanaf wanneer hulp of ondersteuning weer plaats kan vinden. Het kabinet en de VNG roepen nadrukkelijk op om de zorg die vanwege het coronavirus tijdelijk is gestopt weer op te starten. De routekaart is daarbij het uitgangspunt.

1.3 Niet wachten tot 1 juli

De routekaart geeft aan vanaf wanneer de zorg weer moet worden aangeboden. De omzetgarantie tot 1 juli geeft de mogelijkheid dit in de komende weken daadwerkelijk vorm te geven.

1.4 Na 1 juli

Ook na 1 juli zal de coronacrisis gevolgen hebben voor het sociaal domein. Met name de maatregel van de 1,5 meter afstand heeft grote impact. De ruimte om alternatieve vormen van zorg te bieden, wanneer dit op reguliere wijze nog niet mogelijk is, blijft bestaan.

1.5  De Q en A geldt tot 1 juni a.s. De handleiding met betrekking tot meerkosten en compensatie van omzetverlies blijft van kracht.

1.6 Overleg met zorgaanbieders van dagbestedingDe reguliere zorg moet zoveel mogelijk worden opgepakt door de zorgaanbieders. Voor dagbesteding treden wij in overleg met de gecontracteerde zorgaanbieders voor de mogelijkheden.

1.7   Zorgaanbieders met een omzet tot 50.000 euro

Naar aanleiding van het addendum zijn er vragen gekomen van zorgaanbieders of de accountantsverklaring, die genoemd wordt voor de verantwoording,  voor iedereen verplicht is.
Het antwoord is nee. Die zorgaanbieders die normaliter een bestuursverklaring mogen indienen, mogen dat ook bij de verantwoording over 2020.  Dit betreft de zorgaanbieders met een omzet tot 50.000 euro.
Bent u een dergelijke aanbieder, geldt deze eis in het addendum niet voor u.

Met vriendelijke groet, het team RDS

Financiële kant coronacrisis

9 april 2020

Beste aanbieder Jeugd, Wmo en/of beschermd wonen,

Zoals wij u eerder lieten weten zijn we ontzettend blij om te zien dat er naast de reguliere dienstverlening ook andere manieren zijn gevonden om ondersteuning te bieden aan de cliënten in onze regio. Met deze mail willen we u verder informeren over de financiële kant van de coronacrisis.

Financiële zekerheid
Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen, willen de gemeenten in Midden-Holland financiële duidelijkheid en ruimte bieden voor aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, inclusief beschermd wonen. Het is noodzakelijk om in deze fase van crisis continuïteit van ondersteuning te blijven garanderen en voldoende capaciteit beschikbaar te houden voor toekomstige jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Uitgangspunten voor zorgaanbieders
Vanuit Midden-Holland hanteren wij tijdens de coronacrisis de volgende uitgangspunten voor u als gecontracteerde zorgaanbieder:

1. De ondersteuning aan kwetsbare inwoners wordt zoveel mogelijk geborgd. We verwachten dat zorgaanbieders zich inzetten om hun doelgroep(en) zo goed mogelijk te ondersteunen en alle zeilen bijzetten om alternatieve vormen van dienstverlening te bieden als de reguliere dienstverlening niet geboden kan worden.
We maken ons namelijk zorgen over toename van problematiek in gezinnen en bij mensen met psychische problemen en daarmee het risico op escalatie. Wij gaan uit van de professionaliteit van de aanbieders om alternatieve dienstverlening aan te bieden, daar waar regulier niet mogelijk is.

2. We sluiten aan op de richtlijnen vanuit het Rijk en de VNG met betrekking tot de afspraken met onze zorgaanbieders, zodat we eenduidig met andere gemeenten optrekken. Op dit moment vindt nog uitwerking plaats van de afspraken tussen Rijk en VNG.

3. Een zorgaanbieder Jeugdwet of Wmo die wordt geconfronteerd met acute liquiditeits- en andere financiële problemen moet in eerste instantie in overleg treden met de gemeenten (via de RDS).  In de kabinetsbrief van 17 maart roept het kabinet aanbieders die worden geconfronteerd met liquiditeits- en andere financiële problemen op daarover in overleg te treden met hun reguliere financiers, voordat zij een beroep doen op het vangnet van Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).

4. We zetten als regio in op het voorkomen van acute liquiditeitsproblemen bij zorgaanbieders op de korte termijn ten behoeve van het in stand houden van het zorglandschap op de langere termijn. We hebben elkaar immers nu en in de toekomst hard nodig. Daarnaast wijst het Rijk ons als gemeenten ook nadrukkelijk op onze  verantwoordelijkheid: Gemeenten hebben de wettelijke opdracht om de continuïteit van zorg en ondersteuning, onder alle omstandigheden – dus nu ook ten tijde van de coronacrisis – te waarborgen.

Afspraken
Graag maken wij, op basis van bovenstaande uitgangspunten, afspraken met u over:
• De wijze waarop u de alternatieve dienstverlening kunt declareren.
• De vergoeding van meerkosten die u maakt.
• Het verlies aan omzet dat u heeft door vraaguitval of door de verminderde inzetbaarheid van personeel.
• De uitgestelde dienstverlening.
• De eindafrekening 2020.

De bovenstaande afspraken gelden voor zorgaanbieders die op 13 maart 2020 een contract hadden met de regio Midden-Holland. De afspraken gelden volgens de brief van de minister in ieder geval tot 1 juni 2020. Verlenging of aanpassing van deze afspraken is afhankelijk van ontwikkelingen die zich de komende periode voordoen

De afspraken formaliseren we in een addendum op de lopende overeenkomsten.
De lopende overeenkomsten geven de juridische en financiële structuur om via een addendum tijdelijk afwijkende afspraken te maken onder de noemer ‘onvoorziene omstandigheden’.

Vragen en antwoorden
In de bijgevoegde Q&A en handleiding worden bovenstaande punten verder toegelicht. In geval van verdere ontwikkelingen zullen we een update publiceren.

We vertrouwen erop dat wij met deze informatie uw onzekerheid over uw bedrijfsvoering weg  kunnen nemen, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de kwetsbare inwoners en gezinnen in Midden Holland.

Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard contact opnemen. U kunt ons bereiken via nsdmh@gouda.nl.

Met vriendelijke groet, het team RDSF


Contact Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina