Samen scherper aan de wind: Regiovisie jeugd & Wmo Midden-Holland 2021 – 2024

19 oktober 2021

In oktober is de regiovisie jeugd & Wmo door alle gemeenteraden in Midden-Holland vastgesteld. Het voortzetten van de ingezette koers vormt de basis in deze visie.

De uitgangspunten in Midden-Holland zijn:

  1. De inwoner (in zijn sociale context) en de eigen regie staan centraal.
  2. Inwoners wonen zo zelfstandig mogelijk, hebben passende ondersteuning en kunnen participeren naar vermogen, daar waar nodig met hulp uit het eigen netwerk.
  3. De ondersteuningsvraag wordt integraal benaderd.
  4. De juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment.
  5. Het verdelen van de schaarste aan ondersteuning en zorg vraagt om keuzes gegeven de beperkte financiële middelen bij gemeenten.
  6. Aanbieders zijn meer dan een ingekochte dienstverlener: samenwerking en eigen verantwoordelijkheid zijn cruciaal.
  7. Het concept van positieve gezondheid biedt een gemeenschappelijke taal voor samenwerking met aanbieders en maatschappelijke partners.

Geen grote stelselveranderingen, wel het beter benutten van de sturingsmogelijkheden binnen het huidige inkoopmodel, doorontwikkeling van het contractmanagement en samenwerking met aanbieders en werken aan een heldere afbakening van de jeugdhulp en Wmo. De huidige transformatieprogramma’s worden voortgezet.

Met vriendelijke groet,

Team RDS

Factsheet calamiteiten Wmo GGD

Beste zorgaanbieders,

De GGD Hollands Midden is toezichthouder Wmo bij calamiteiten en
geweldsincidenten in een aantal gemeenten. Wij hebben hiervoor een
Meldpunt calamiteiten en geweldsincidenten. U bent als aanbieder van
zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo verplicht om calamiteiten
en geweldsincidenten binnen drie werkdagen te melden bij de toezichthouder.
Via deze factsheet vertellen wij u hoe een melding werkt.

Team RDS

Invloed strenge lockdown

17 december 2020

Beste zorgaanbieder,

Vanaf 15 december 2020 bevinden we ons in een strenge lockdown.
We kunnen ons voorstellen dat de impact van deze lockdown, net als in het voorjaar, invloed heeft op uw dienstverlening.
Wij hebben het vertrouwen dat u ook nu zich inspant om de ondersteuning, al dan niet in gepaste alternatieve vorm, te bieden waarvoor de cliënt een beschikking heeft ontvangen.

Wij willen nogmaals benadrukken dat wij het graag van u horen als deze nieuwe maatregelen, of het aantal coronabesmettingen van cliënten of medewerkers, van invloed zijn op uw dienstverlening. Neem in dat geval altijd contact op met uw contractmanager. *

Wij volgen de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid, uiteraard houden wij ook de berichtgeving over het coronavirus nauwlettend in de gaten. Mocht dit leiden tot wijzigingen in de huidige berichtgeving, dan zullen we u hierover informeren.

Wij willen u sterkte wensen in deze hectische tijden. En danken u voor alle inspanning die u in dat kader heeft gedaan.

* Indien het u niet bekend is wie de contactmanager is, kunt u mailen naar contractbeheer@gouda.nl

Met vriendelijke groet, het team RDS

Tussenbericht over voorlopig toetsingskader

1 december 2020

Tijdens de Fysieke Overlegtafels Jeugd/ Wmo/ Beschermd Wonen van oktober 2020 is gemeld: “In de aanloop naar een vast te stellen definitief toetsingskader, gaat de regio Midden-Holland werken met een voorlopig toetsingskader rechtmatigheid en kwaliteit;
dit is onderdeel van het programma R&K dat in FO juni 2020 is gepresenteerd¨. Afstemming van het voorlopig toetsingskader met wet- en regelgeving vraagt echter meer tijd dan was voorzien.
Wij melden u hierbij dan ook dat de publicatie van het voorlopig toetsingskader op https://www.nsdmh.nl/toezicht is uitgesteld. Wij houden u via deze website op de hoogte.¨

Met vriendelijke groet, het team RDS

Aangepast format meerkosten

9 juli 2020

Update Coronacrisis aangepast format meerkosten. Het format is aangepast omdat de compensatie voor omzetverlies per 1 juli is gestopt.

15 juli 2020: toevoeging voorwaarde in format. Per abuis was in de versie van 9 juli  een voorwaarde weggevallen nl. dat vergoeding van meerkosten door de gemeenten afhankelijk is van vergoeding door het Rijk.

Met vriendelijke groet, het team RDS

Voortzetting financiering sociaal domein

27 mei 2020

Op 25 maart 2020 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het kabinet afgesproken dat de omzet van zorgaanbieders tot 1 juni wordt vergoed. Deze afspraken zijn in april verder uitgewerkt. Vervolgens is in overleg met het kabinet besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd van 1 juni tot 1 juli en daarna stopt. Deze verlenging is in lijn met de afspraken in de overige zorgdomeinen.

1.1 Dagbesteding en vervoer

De afspraken met betrekking tot vervoer en dagbesteding voor volwassenen worden ook verlengd tot 1 juli. In overleg met betrokken partijen in de vervoersector en met aanbieders die dagbesteding voor volwassenen bieden, wordt gekeken of en in welke vorm verlenging hiervan na 1 juli nodig is.

1.2 Routekaart

Het kabinet heeft een routekaart opgesteld voor de verschillende onderdelen van het sociaal domein. Dit overzicht geeft aan op welke manier en vanaf wanneer hulp of ondersteuning weer plaats kan vinden. Het kabinet en de VNG roepen nadrukkelijk op om de zorg die vanwege het coronavirus tijdelijk is gestopt weer op te starten. De routekaart is daarbij het uitgangspunt.

1.3 Niet wachten tot 1 juli

De routekaart geeft aan vanaf wanneer de zorg weer moet worden aangeboden. De omzetgarantie tot 1 juli geeft de mogelijkheid dit in de komende weken daadwerkelijk vorm te geven.

1.4 Na 1 juli

Ook na 1 juli zal de coronacrisis gevolgen hebben voor het sociaal domein. Met name de maatregel van de 1,5 meter afstand heeft grote impact. De ruimte om alternatieve vormen van zorg te bieden, wanneer dit op reguliere wijze nog niet mogelijk is, blijft bestaan.

1.5  De Q en A geldt tot 1 juni a.s. De handleiding met betrekking tot meerkosten en compensatie van omzetverlies blijft van kracht.

1.6 Overleg met zorgaanbieders van dagbestedingDe reguliere zorg moet zoveel mogelijk worden opgepakt door de zorgaanbieders. Voor dagbesteding treden wij in overleg met de gecontracteerde zorgaanbieders voor de mogelijkheden.

1.7   Zorgaanbieders met een omzet tot 50.000 euro

Naar aanleiding van het addendum zijn er vragen gekomen van zorgaanbieders of de accountantsverklaring, die genoemd wordt voor de verantwoording,  voor iedereen verplicht is.
Het antwoord is nee. Die zorgaanbieders die normaliter een bestuursverklaring mogen indienen, mogen dat ook bij de verantwoording over 2020.  Dit betreft de zorgaanbieders met een omzet tot 50.000 euro.
Bent u een dergelijke aanbieder, geldt deze eis in het addendum niet voor u.

Met vriendelijke groet, het team RDS


Contact Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina