Ervaringen van mensen met autisme, ouders en zorgverleners met ABA-behandelingen in Nederland – Nederlands Autisme Register

27 mei 2024

Beste zorgaanbieders,

De NSDMH heeft kennis genomen van het onlangs verschenen rapport met betrekking tot de ABA-behandeling aan mensen met autisme. Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd, naar aanleiding van de (toenemende) kritiek op deze methode en het aantal klachten dat is binnengekomen bij de LBVSO (Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs).
Het onderzoek geeft geen inhoudelijke conclusies en/of aanbevelingen omtrent de ABA-methodiek. Wel zijn er zorgen ontstaan over de behandelmethode in de regio. Daarom kunnen (ouders/verzorgers van) cliënten die deze zorg krijgen, door de gemeenten uit de regio Midden-Holland worden benaderd én gevraagd worden naar hun ervaringen met deze behandelmethode. Deze input wordt meegenomen in het al dan niet overnemen van de aanbevelingen die gedaan zullen worden vanuit het Ministerie van VWS. Zij komen nog met een inhoudelijke reactie op het rapport.

Zorgaanbieder de Driestroom en Op Weg Jeugdhulp hebben zelf een reactie gegeven op het onderzoek. De reactie van de Driestroom kunt u vinden op de website van de Driestroom en de reactie van Op Weg Jeugdhulp vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Namens Regio Midden-Holland

Update Inkoop Jeugd en Wmo 2025

7 februari 2024

Beste aanbieder,

De inkooptrajecten 2025 voor de Jeugd en Wmo regio Midden-Holland worden 15 februari 2024 gepubliceerd. Dit is onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de colleges van burgemeester en wethouders. Dit doen wij via www.mercell.com. De links naar de inkooptrajecten publiceren wij ook op www.nsdmh.nl.

Wanneer u interesse heeft in deelname aan één of meerdere van deze inkooptrajecten, nodigen wij u uit voor de betreffende (digitale) startbijeenkomst(en).

In de startbijeenkomst lichten wij de procedure toe, de belangrijkste veranderingen, wat er van u verwacht wordt en geven wij nuttige tips om de aanmelding zo goed mogelijk te laten verlopen. Via Mercell kunt u vóór de bijeenkomst al de contracten, productomschrijvingen, tarieven en andere nuttige documenten inzien.

Tijdens de startbijeenkomst mogen wij niet ingaan op inhoudelijke vragen over deze documenten: deze kunt u stellen via Mercell.

Open House: donderdag 22 februari 2024 van 15:30-16:30 uur.

Webinar

Dit betreft de contracten

 • Ambulant Jeugd
 • Ambulant Wmo
 • Dagbesteding Jeugd
 • Dagbesteding Wmo
 • Wonen Jeugd en jongvolwassenen
 • Hulp bij huishouding

Inschrijven kan via de link: Inschrijving Startbijeenkomst Webinar Open House

Aanbesteding Hoog Specialistisch: dinsdag 20 februari 2024 van 10:00 – 12:00 uur

Locatie: Huis van de Stad, Gouda

Maximaal twee deelnemers per aanbieder.

Dit betreft de producten

 • Jeugd-ggz Crisis Behandeling
 • Jeugd-ggz Crisis Behandeling bij Verblijf
 • Ambulante Crisishulp
 • Behandelgroep verblijf Crisis
 • marathon/ ambulant team jeugdzorgplus
 • Behandeling verblijf
 • Behandeling verblijf 3 milieuvoorziening
 • Hoog-specialistische GGZ
 • Jeugd-ggz verblijf licht
 • Jeugd-ggz verblijf zwaar
 • Jeugd-ggz Verblijf zonder Overnachting (VZO)
 • Geïntegreerde specialistische GGZ
 • Groepsbehandeling Plus
 • complexe casusregie
 • Trajectprijs inVerbinding
 • consultatie

Inschrijven kan via deze link: Inschrijving Startbijeenkomst Aanbesteding Hoog Specialistisch

Aanbesteding Wonen Wmo: dinsdag 20 februari van 13:30 – 15:30 uur

Locatie: Huis van de Stad, Gouda

Maximaal twee deelnemers per aanbieder.

Dit betreft de producten

 • Overbruggingszorg BW bij crisis
 • Tijdelijk Verblijf Gewoon Thuis
 • Beschermd Wonen met 24-uurs toezicht regulier
 • Beschermd Wonen met 24-uurs toezicht Intensief
 • Beschut Wonen
 • Gewoon thuis
 • Gewoon thuis intensief

Inschrijven kan via deze link: Inschrijving Startbijeenkomst Aanbesteding Wonen Wmo

Wij hopen u te zien tijdens de startbijeenkomst en wensen u vast veel succes met uw inschrijving!

Heeft u vragen over deze bijeenkomsten of andere algemene vragen met betrekking tot deze inkoop? U kunt ons bereiken op inkoopjeugdwmo@gouda.nl.

Namens het projectteam Inkoop Jeugd en Wmo 2025

Niek Blonk

Inkoper

Informatie omtrent vervanging Zorgkeuzemodule

31 oktober 2023

Beste zorgaanbieders,

Vanuit de regio Midden-Holland is er gekozen om de huidige Zorgkeuzemodule te gaan vervangen door een nieuwe applicatie. De applicatie waarvoor uiteindelijk gekozen is, is Startpunt. Sommige aanbieders zullen wellicht al bekend zijn met deze applicatie vanuit een andere regio.

Midden-Holland is dit najaar gestart met de implementatie van deze applicatie met als doel dat deze per 1 januari 2024 de huidige Zorgkeuzemodule gaat vervangen.

De website blijft wel hetzelfde; u bent voor de verwijzers straks nog steeds vindbaar via: https://zorgkeuzemiddenholland.nl/

In de loop van deze week of begin volgende week gaat u gevraagd worden om informatie aan te leveren. Zou u dit zo spoedig mogelijk willen (laten) beantwoorden? Dit om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en voor uw organisatie de juiste informatie straks wordt getoond op de website. De uitvraag zal worden gestuurd naar de e-mailadressen die nu bij ons bekend zijn als account voor de Zorgkeuzemodule.

Wij hopen u hierbij voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Regio Midden-Holland

Opening de Break

30 oktober 2023

Op 23 oktober heeft wethouder Femke Vleij, samen met wethouder Frans Klovert en wethouder Dirk Jan Knol De Break officieel geopend. Het is de tweede locatie van de Break, naast de locatie in Sliedrecht in de regio Zuid-Holland Zuid.

Een veilige omgeving
“Ieder kind verdient een thuis. De Break is een plek voor groei en samenzijn voor jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De verschillende zorgorganisaties onder één dak zoeken samen naar een oplossing om de druk van de ketel te halen. Waardoor thuis wonen weer mogelijk wordt. We vinden het belangrijk om zo te investeren in onze jeugd en trekken er hard aan. Kinderen verdienen deze vorm van ondersteuning. Want zij zijn de toekomst.” – wethouder Femke Vleij.”Kinderen verdienen deze vorm van ondersteuning. Want zij zijn de toekomst!”

De Break als oplossing
Ook de andere wethouders benadrukken trots te zijn dat deze vorm van jeugdhulp nu beschikbaar is in de regio. “Belangrijk om met elkaar de goede dingen te doen voor de jeugd, aldus Frans Klovert. Daar sluit Dirk Jan Knol zich bij aan. “Een oplossing als de Break waarin meerdere organisaties samenwerken aan een betere toekomst voor jeugdigen is zeer welkom in de regio.”

De Break
De Break biedt ondersteuning aan jeugdigen tot 18 jaar met psychische problemen, gedragsproblematiek en/of een lichte verstandelijke beperking. We zijn er trots op dat we een veilige en vertrouwde omgeving kunnen bieden waar jongeren en hun families op kunnen rekenen. Samen werken we aan een betere toekomst voor de jeugd.

Deadline vergoeding corona meerkosten over Q1 2022

17 oktober 2023

Beste zorgaanbieders,

Regio Midden-Holland houdt vast aan haar eerdere besluit om de Corona meerkosten te vergoeden tot en met Q1 2022. De argumentatie hiervoor is dat de Corona maatregelen in maart 2022 zijn losgelaten. Ook de andere regio’s in Zuid-Holland volgen deze lijn en Midden-Holland sluit zich hierbij aan. De komende periode zullen de nog openstaande facturen over Q1 2022, na goedkeuring, verwerkt worden. U kunt hierover afstemming zoeken met uw contractmanager. De deadline voor het indienen van facturen voor de corona meerkosten is 31 december 2023.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Namens Regio Midden-Holland

Webinar voorgenomen inkoop jeugd en Wmo 2025

11 september 2023

Beste zorgaanbieder,

Inmiddels begint het ontwerp voor de inkoop Jeugd en Wmo voor de regio Midden-Holland vorm te krijgen. Zoals u wellicht weet, liggen de beleidskaders hiervoor inmiddels ter goedkeuring bij de 5 gemeenteraden. U vindt het document zoals dat is aangeboden aan de gemeenteraden op https://www.nsdmh.nl/assets/uploads/Kaderdocument-inkoop-jeugd-en-Wmo-2025-versie-mei.pdf.

In oktober starten wij met de marktconsultatie waar wij zowel mondeling als schriftelijk uw input willen ophalen. Voor de mondelinge gesprekken worden aanbieders individueel uitgenodigd. De schriftelijke marktconsultatie zal via Mercell worden uitgezet.

Op 26 oktober bieden wij voor alle geïnteresseerde zorgaanbieders een webinar aan, waarbij wij de inkoopplannen in grote lijnen uiteen zullen zetten. Via de website zal een link komen waar u zich in kunt schrijven maar we hopen dat u de datum vast wilt reserveren in uw agenda. U kunt zich ook aanmelden via een mail naar inkoopjeugdwmo@gouda.nl o.v.v. uw naam, mailadres en organisatie. Ook andere vragen met betrekking tot dit project kunt u daar stellen. Voor vragen over de lopende contracten, verwijs ik u naar uw contractmanager.

Webinar voorgenomen inkoop Jeugd en Wmo 2025
Regio Midden Holland
donderdag 26 oktober van 13-15 uur

https://events.teams.microsoft.com/event/7510bc57-4e08-420b-9ec1-234b7de1bee1@20129e9e-7073-4933-aa41-1cc668b3b374

Wij kijken uit naar een prettig inkooptraject en natuurlijk een goede samenwerking!

Met vriendelijke groet,

Namens de regio Midden-Holland

Controleplan Jeugd (Toezicht)

Beste zorgaanbieders,

 

Regio Midden-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet. Toezicht houden op een rechtmatige en doelmatige besteding van die middelen is onderdeel van die verantwoordelijkheid. De Regeling Jeugdwet verplicht gemeenten om een algemeen controleplan (inclusief een algemene risicoanalyse) vast te stellen om zorgaanbieders en inwoners inzicht te geven in de gemeentelijke werkwijze rondom de uitvoering van controles op (gecontracteerde) zorg Jeugdwet. Recent is bijgevoegde Algemeen controleplan Jeugdwet regio Midden-Holland vastgesteld.

 

Dit controleplan informeert de zorgaanbieders en inwoners over:

1.     Het (wettelijk) kader waarbinnen de gemeenten van regio Midden- Holland de rechtmatigheidscontrole van de gedeclareerde zorg uitvoert;

2.     De verschillende controleprocessen die kunnen worden doorlopen en

3.     Maatregelen die kunnen worden ingezet.

 

Op basis van het plan, inclusief de daarin opgenomen algemene risicoanalyse, zijn de gemeenten van de regio Midden-Holland gerechtigd een materiële controle te starten indien nodig.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Namens Regio Midden-Holland

Nieuwe dienst Geïntegreerde Specialistische Behandeling

20 juli 2023

Beste zorgaanbieders,

In week 27 hebben de colleges in Midden-Holland besloten tot de inkoop van een nieuwe dienst voor de SGGZ per 1 april 2023; Geïntegreerde Specialistische Behandeling. Deze nieuwe dienst doet recht aan het gat dat was ontstaan tussen de dienst voor de reguliere SGGZ (Behandeling; 54002) en de dienst voor de hoog-specialistische GGZ (Behandeling Hoog-Specialistisch; 5003). Voor een uitgebreide beschrijving van de dienst en de specifieke aanvullende eisen verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde dienstomschrijving.

Partijen kunnen interesse voor inschrijving voor deze dienst kenbaar maken via een mail aan nsdmh@gouda.nl. De periode voor intekenen en contractering is vastgesteld van 24 juli t/m 24 augustus.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom, u kunt deze richten aan nsdmh@gouda.nl

Met vriendelijke groet,

Namens Regio Midden-Holland

Corona gerelateerde meerkosten

14 juli 2023

Beste zorgaanbieders,

In een eerder bericht heeft NSDMH aan u gecommuniceerd dat zorgaanbieders enkel de aan corona gerelateerde meerkosten die gemaakt zijn in het eerste kwartaal van 2022 mogen declareren. Een aantal zorgaanbieders heeft in reactie hierop beargumenteerd aangegeven het niet eens te zijn met de periode waarover gedeclareerd mag worden. De regio Midden-Holland zal haar eerdere besluit heroverwegen. Helaas is de besluitvorming hierover vertraagd en zal pas plaatsvinden na de zomer, onze excuses hiervoor. Wij zullen u via de website op de hoogte houden.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens Regio Midden-Holland

Declaratie meerkosten corona 2022

2 mei 2023

Beste zorgaanbieders,

In een eerder bericht heeft NSDMH aan u gecommuniceerd dat zorgaanbieders enkel de aan corona gerelateerde meerkosten die gemaakt zijn in het eerste kwartaal van 2022 mogen declareren. Een aantal zorgaanbieders heeft in reactie hierop beargumenteerd aangegeven het niet eens te zijn met de periode waarover gedeclareerd mag worden. De regio Midden-Holland zal haar eerdere besluit heroverwegen. Eind mei 2023 wordt bestuurlijk bepaald over welke periode (eerste kwartaal van 2022 of heel 2022) zorgaanbieders meerkosten kunnen declareren. Het NSDMH houdt u via de website op de hoogte.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens Regio Midden-Holland


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>