1 oktober 2020

Beste zorgaanbieder,

Tijdens de Fysieke Overlegtafels in juni zijn aanpassingen (verdeeld over drie verschillende voorlopige voorstellen) besproken in de Basis- en Deelovereenkomsten en dienstomschrijvingen Begeleiding en Dagbesteding (bijlage 2B van bijlage 2 bij de Deelovereenkomsten). Naar aanleiding van de ontvangen opmerkingen tijdens deze Fysieke Overlegtafels zijn enkele zaken in deze voorstellen aangepast. Daarna zijn de nieuwe versies van de voorlopige voorstellen op 1 juli 2020 via de mail en www.nsdmh.nl met u gedeeld. Aanbieders zijn in de gelegenheid gesteld hierop te reageren en dit is ook gebeurd. De regio Midden-Holland merkt de volgende twee voorstellen per vandaag aan als uitgewerkte voorstellen:

–              Aanpassing overeenkomsten n.a.v. toetsing kwaliteit – met inbegrip van een aantal kleine wijzigingen (zie hier) die de regio naar aanleiding van reacties van aanbieders op het voorstel met publicatiedatum 1 juli 2020 gekregen heeft.

–              Aanpassing overeenkomsten diverse onderwerpen – inhoudelijk ongewijzigd t.o.v. de versie die op 1 juli 2020 gepubliceerd is.

Het voorstel voor aanpassing van de dienstomschrijvingen Begeleiding en Dagbesteding (Bijlage 2B van de Bijlage 2 Jeugdhulp en van Bijlage 2 Maatwerkvoorziening begeleiding) stelt de regio nog niet vast. In het kader van de samenhang met het project Tarief is besloten dat de regio hier later op terugkomt.

De nieuwe versies van de Basis- en Deelovereenkomsten vindt u hier.

Met vriendelijke groet, het team van de RDS

17 juli 2020

Beste deelnemer aan de Fysieke Overlegtafel,

Op 1 juli 2020 heeft de regio Midden-Holland, n.a.v. de ontvangen opmerkingen tijdens de Fysieke Overlegtafels in juni,  een nieuw tekstvoorstel gepubliceerd voor de kwaliteitseisen in de overeenkomsten en dienstomschrijvingen Begeleiding en Dagbesteding (Bijlage 2B van de Bijlage 2 Jeugdhulp en van Bijlage 2 Maatwerkvoorziening begeleiding). Tot 13 juli 2020 bent u in de gelegenheid gesteld om te reageren op dit voorstel. Een aantal van u heeft hierop gereageerd. Naar aanleiding van reacties heeft de regio besloten het voorstel nog niet aan te merken als een uitgewerkt voorstel – en dus nog niet over te gaan tot vaststelling van het document. Dit omdat de regio meer onderzoekstijd wil nemen. Op korte termijn zal de regio contact opnemen met de aanbieders die gereageerd hebben op het eerdere voorlopige voorstel om de door hen gegeven adviezen te bespreken. We houden u via deze website op de hoogte.

 Met vriendelijke groet, het team van de RDS

Publicatie stukken n.a.v. 2e Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen

Publicatiedatum 1 juli 2020

Beste deelnemer aan de FO regio Midden-Holland,

Tijdens de Fysieke overlegtafels in juni zijn aanpassingen besproken in de basis- en deelovereenkomsten alsmede een wijziging in de vakbekwaamheidseisen voor begeleiding en dagbesteding.
Naar aanleiding van de ontvangen commentaren zijn enkele zaken veranderd. De eisen voor de vakbekwaamheid zijn o.a. naar beneden bijgesteld. Wij zijn benieuwd om van jullie te horen of dit nu nog een verhogende impact heeft op de tarieven. Van enige aanbieders hebben wij mails ontvangen waarbij wordt aangedrongen op competentie gericht beoordelen van medewerkers, i.p.v. een opleidingsdiploma.  Dit is zeker interessant om uit te werken in de toekomst. Voor nu vinden wij het belangrijk een objectiveerbaar instrument te hebben om te kunnen toetsen. Het staat de zorgaanbieders vrij dit onderwerp op een volgend FO te agenderen en met een concreet voorstel te komen.

Daarnaast zijn sommige artikelen in de overeenkomsten zijn aangepast n.a.v. de ontvangen commentaren.
Om makkelijk te kunnen zien wat er is aangepast zijn de volgende 3 documenten van belang:
– Aanpassing overeenkomsten diverse onderwerpen
– Aanpassing overeenkomsten n.a.v. toetsing kwaliteit
– Vakbekwaamheidseisen BG en DB

Daarnaast treft u ook alle overeenkomsten aan met de aangepaste teksten, met uitzondering van jeugdzorg +. Daar troffen wij o.a. een foute termijn aan, waarover met de aanbieders moet worden gesproken.

Zonder tegenbericht voor 13 juli 2020 stellen wij later in juli de definitieve versies vast,  die vervolgens op de website zullen worden gepubliceerd.


Contact Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina