Declaratie meerkosten corona 2022

2 mei 2023

Beste zorgaanbieders,

In een eerder bericht heeft NSDMH aan u gecommuniceerd dat zorgaanbieders enkel de aan corona gerelateerde meerkosten die gemaakt zijn in het eerste kwartaal van 2022 mogen declareren. Een aantal zorgaanbieders heeft in reactie hierop beargumenteerd aangegeven het niet eens te zijn met de periode waarover gedeclareerd mag worden. De regio Midden-Holland zal haar eerdere besluit heroverwegen. Eind mei 2023 wordt bestuurlijk bepaald over welke periode (eerste kwartaal van 2022 of heel 2022) zorgaanbieders meerkosten kunnen declareren. Het NSDMH houdt u via de website op de hoogte.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens Regio Midden-Holland

1 oktober 2020

Beste zorgaanbieder,

Tijdens de Fysieke Overlegtafels in juni zijn aanpassingen (verdeeld over drie verschillende voorlopige voorstellen) besproken in de Basis- en Deelovereenkomsten en dienstomschrijvingen Begeleiding en Dagbesteding (bijlage 2B van bijlage 2 bij de Deelovereenkomsten). Naar aanleiding van de ontvangen opmerkingen tijdens deze Fysieke Overlegtafels zijn enkele zaken in deze voorstellen aangepast. Daarna zijn de nieuwe versies van de voorlopige voorstellen op 1 juli 2020 via de mail en www.nsdmh.nl met u gedeeld. Aanbieders zijn in de gelegenheid gesteld hierop te reageren en dit is ook gebeurd. De regio Midden-Holland merkt de volgende twee voorstellen per vandaag aan als uitgewerkte voorstellen:

–              Aanpassing overeenkomsten n.a.v. toetsing kwaliteit – met inbegrip van een aantal kleine wijzigingen (zie hier) die de regio naar aanleiding van reacties van aanbieders op het voorstel met publicatiedatum 1 juli 2020 gekregen heeft.

–              Aanpassing overeenkomsten diverse onderwerpen – inhoudelijk ongewijzigd t.o.v. de versie die op 1 juli 2020 gepubliceerd is.

Het voorstel voor aanpassing van de dienstomschrijvingen Begeleiding en Dagbesteding (Bijlage 2B van de Bijlage 2 Jeugdhulp en van Bijlage 2 Maatwerkvoorziening begeleiding) stelt de regio nog niet vast. In het kader van de samenhang met het project Tarief is besloten dat de regio hier later op terugkomt.

De nieuwe versies van de Basis- en Deelovereenkomsten vindt u hier.

Met vriendelijke groet, het team van de RDS


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>