Voortgang project herijking tarief

26 november 2020

Beste zorgaanbieders,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van het project herijking tarief.

2 en 3 november j.l. hebben wij sessies georganiseerd met zorgaanbieders over de tariefvoorstellen voor begeleiding en dagbesteding, HbH en Jeugd en Opvoedhulp. De regio kijkt terug op goede bijeenkomsten waarin naast het tarief ook constructief werd gesproken over volume beheersing. Hierbij treft u het verslag van de bijeenkomsten  met de zorgaanbieders van Begeleiding, Dagbesteding, J&O en HbH aan.

Een aantal opmerkingen in  de bijeenkomsten hebben geleid tot een aangepast voorstel of nader onderzoek. Dit voorstel is 25 november besproken in het bestuurlijk overleg van de wethouders van de 5 gemeenten. Dit voorstel gaat nu ter besluitvorming naar de colleges. Wij zijn voornemens de tarieven en onderbouwing te publiceren na goedkeuring van de colleges. Ook de beantwoording van de vragen, die zowel schriftelijk zijn gesteld als tijdens de bijeenkomsten,  wordt dan gepubliceerd. Streefdatum van behandeling in de colleges is 8 december a.s.

Op 15 december wordt een Fysieke overlegtafel gepland om het voorstel te delen.

Voor een aantal diensten lopen nog onderzoeken (onder andere SGGZ en verblijfsproducten). Wij streven er naar deze in het eerste kwartaal van 2021 af te ronden.

Voortgang project herijking tarief

26 november 2020

Beste zorgaanbieders, hierbij informeren wij u over de voortgang van het project herijking tarief.

2 en 3 november j.l. hebben wij sessies georganiseerd met zorgaanbieders over de tariefvoorstellen voor begeleiding en dagbesteding, HbH en Jeugd en Opvoedhulp. De regio kijkt terug op goede bijeenkomsten waarin naast het tarief ook constructief werd gesproken over volume beheersing. Hierbij treft u het verslag van de bijeenkomsten  met de zorgaanbieders van Begeleiding, Dagbesteding, J&O en HbH aan.

Een aantal opmerkingen in  de bijeenkomsten hebben geleid tot een aangepast voorstel of nader onderzoek. Dit voorstel is 25 november besproken in het bestuurlijk overleg van de wethouders van de 5 gemeenten. Dit voorstel gaat nu ter besluitvorming naar de colleges. Wij zijn voornemens de tarieven en onderbouwing te publiceren na goedkeuring van de colleges. Ook de beantwoording van de vragen, die zowel schriftelijk zijn gesteld als tijdens de bijeenkomsten,  wordt dan gepubliceerd. Streefdatum van behandeling in de colleges is 8 december a.s.

Op 15 december wordt een Fysieke overlegtafel gepland om het voorstel te delen.

Voor een aantal diensten lopen nog onderzoeken (onder andere SGGZ en verblijfsproducten). Wij streven er naar deze in het eerste kwartaal van 2021 af te ronden.

Met vriendelijke groet, het team RDS.

 

Herijking Tarieven Jeugd en Wmo

20 oktober 2020

Beste zorgaanbieder,

Hierbij de voorlopige uitkomsten van het project herijking tarieven Jeugd en Wmo.  U wordt verzocht uw eventuele vragen uiterlijk 29 oktober a.s. in te dienen bij nsdmh@gouda.nl

N.B. Definitieve vaststelling van de tarieven is afhankelijk van de goedkeuring door de 5 colleges van de gemeenten van Midden-Holland.

Hierbij alle documenten op een rijtje:
Memo met toelichting op de herijking van tarieven
Bijlage advies HHM
Bijlage Dienstenomschrijving BL en DB met wijziging zichtbaar
Bijlage Dienstenomschrijving BL en DB wijzigingen onzichtbaar
Rekenmodel HbH
Rekenmodel Begeleiding
Rekenmodel Dagbesteding
Rekenmodel individuele behandeling
Rekenmodel Groepsbehandeling
Rekenmodel BGGZ
Rekenmodel Curatieve GGZ

Met vriendelijke groet, het team RDS

Uitnodiging Zoomsessies

14 oktober 2020

Beste zorgaanbieder,

Net zoals in de rest van ons land, zijn ook in de regio Midden Holland de kosten voor Jeugdhulp en Wmo in de afgelopen jaren enorm gestegen. Een eenduidige oorzaak daarvan is moeilijk te geven. Het lijkt een combinatie van maatschappelijke factoren, het landelijke wettelijke stelsel en de inrichting van – en afspraken met – het zorglandschap. Deze trend moet doorbroken worden. Gemeenten kunnen de stijgende uitgaven niet meer betalen en verdere kostenstijging gaat direct ten koste van andere voorzieningen in de stad.. Dat is niet langer acceptabel. We zien het als een gezamenlijke opgave om ondersteuning en zorg beschikbaar te houden voor de jeugdigen en volwassenen die deze zorg echt nodig hebben. Wij hebben uw expertise daarom hard nodig om dit binnen de beschikbare schaarse middelen te kunnen blijven doen.

Project Tarief

Een van de onderdelen voor een goed functionerend zorglandschap zijn reële tarieven. Zoals u weet kijken we opnieuw naar de tariefstelling voor de diensten Jeugd en Wmo. Het betalen van reële tarieven vinden we een belangrijke basis voor onze samenwerking, omdat het u in staat stelt een gezonde bedrijfsvoering te hebben en kwalitatief goede ondersteuning en zorg te leveren. Naar aanleiding van onze uitvraag in de zomer hebben een 30-tal zorgaanbieders opmerkingen ingestuurd, waarvoor hartelijk dank.

Op uiterlijk 20 oktober publiceren we de uitgangspunten en bevindingen van het ‘Project Tarief’. Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Mailt u ons dan uiterlijk 29 oktober uw vragen of opmerkingen op nsdmh@gouda.nl .

Uitnodiging Zoomsessies

Op 2 en 3 november organiseren wij (zoom)sessies voor een aantal aanbieders van de diensten hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en jeugd & opvoedhulp. Tijdens deze sessies gaan wij in gesprek over de tarieven. Indien de tarieven naar boven worden bijgesteld en om de totale uitgaven niet te laten stijgen, betekent dit dat de zorgzwaarte per cliënt en/of het aantal cliënten naar beneden moet. Graag gaan we samen met u in gesprek over hoe we dit kunnen realiseren.

Daarom zetten wij, naast het onderwerp tarief, ook het onderwerp optimalisatie van de inkoop van de maatwerkvoorzieningen op de agenda. Hoe kunnen wij met elkaar afspraken maken over de omvang van de geleverde ondersteuning? Vanuit de gemeenten zijn hier inmiddels een aantal concrete ideeën over in ontwikkeling die we graag aan u voorleggen. Uw input hierop alsmede uw voorstellen zijn onmisbaar.

Helaas is het niet mogelijk alle zorgaanbieders uit te nodigen voor de zoomsessies, daarom hebben wij een selectie gemaakt. Ook indien u niet aanwezig bent bij de sessies kunt u eventuele vragen uiterlijk 29 oktober via de mail stellen. Achteraf zorgen we voor een schriftelijke beantwoording van alle vragen.

N.B. Voor BGGZ en de curatieve GGZ zijn vooralsnog geen sessies benodigd. Voor de SGGZ wordt eerst een vervolgonderzoek gestart. De betrokken zorgaanbieders zullen hier separaat informatie over ontvangen.  Op EED en KDC komen wij in een later stadium terug.

Met vriendelijke groet, het team RDS

Liesbeth Zaat regionaal toezichthouder Wmo/Jeugdwet

“Erop toezien dat in de regio goede zorg wordt geboden aan inwoners die dat nodig hebben”, zo vat Liesbeth Zaat haar nieuwe taken samen die zij met ingang van zomer 2020 vervult. Ze licht toe: “In de regio Midden-Holland maken veel kinderen/jongeren gebruik van jeugdzorg en ook het gebruik van andere vormen van zorg en ondersteuning is hoog. Het is belangrijk dat deze zorg en ondersteuning aansluit bij de behoeften van (jonge) mensen en dat het geld dat hiermee gemoeid is op de juiste manier wordt besteed.”

Liesbeth Zaat
Liesbeth Zaat (fotograaf: Astrid den Haan)

Tegelijk met de aanwijzing van de regionaal toezichthouder gaat het regionale meldpunt (vermoedelijke) zorgfraude van start. Iedereen die een vermoeden heeft van verkeerd gebruik van zorggeld kan dit melden. Hierbij gaat het zowel om het persoonsgebonden budget als over zorg in natura.

Zaat voert haar toezichthoudende taken uit  in samenwerking met diverse ketenpartners (zorgkantoor, SVB, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en in nauw overleg met medewerkers van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Sinds de start in 2014 werkt Liesbeth Zaat bij de zorginkoop Wmo/Jeugd van Midden-Holland. Eerst als programmasecretaris, later als inkoper en contractmanager bij de Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS). Momenteel is zij naast toezichthouder Wmo/Jeugdwet ook programmamanager rechtmatigheid en kwaliteit bij de RDS.

Zaat was eerder onder andere beleidsmedewerker re-integratie en inburgering bij de gemeente Gouda en actief als trainer en mediator. “Met veel energie en enthousiasme lever ik mijn bijdrage aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Ik houd van duidelijkheid, dialoog en werk graag oplossingsgericht. In mijn werk voor het sociaal domein zoek ik de balans tussen een zakelijke insteek en de menselijke maat”, aldus Zaat.

Update over het project Tarief

26 augustus 2020

Beste zorgaanbieders,

Hierbij geven wij u graag een update over het proces Tarief. Op 1 augustus hebben wij 29 reacties ontvangen van zorgaanbieders op onze uitvraag in juli. Wij hadden gevraagd om aan te geven welke onderdelen in ons rekenmodel u niet langer reëel acht, en met een onderbouwd voorstel te komen. Heel weinig aanbieders hebben dat laatste gedaan. De meeste zorgaanbieders gaan in op hun eigen bedrijfsvoering en bijna iedereen geeft aan hierover met ons in gesprek te willen.
Ik reken op uw begrip dat het voor ons onmogelijk is met ieder individueel in gesprek te gaan en rekening te houden met individuele bedrijfsvoering. De regio kent immers uniforme tarieven en we houden vast aan de uitgangspunten van de inkoop 2018.
We gaan geen kostprijsonderzoek uitvoeren. Er zijn zoveel kostprijsonderzoeken in het land gedaan, dat er genoeg informatie is om uit te putten.

Naar aanleiding van de reacties zullen we een aantal parameters in het rekenmodel herijken en daarbij ook aandacht geven aan de benodigde onderbouwing. Deze parameters hebben betrekking op de functiemix, de productiviteit en de overhead. Daarnaast zullen we de wijze van indexering her-beoordelen.
Komende maand september hebben wij ook nog nodig om de herijking uit te voeren, het resultaat daarvan willen we met zorgaanbieders in oktober bespreken.

Met vriendelijke groet, het team RDS

17 juli 2020

Beste deelnemer aan de Fysieke Overlegtafel,

Op 1 juli 2020 heeft de regio Midden-Holland, n.a.v. de ontvangen opmerkingen tijdens de Fysieke Overlegtafels in juni,  een nieuw tekstvoorstel gepubliceerd voor de kwaliteitseisen in de overeenkomsten en dienstomschrijvingen Begeleiding en Dagbesteding (Bijlage 2B van de Bijlage 2 Jeugdhulp en van Bijlage 2 Maatwerkvoorziening begeleiding). Tot 13 juli 2020 bent u in de gelegenheid gesteld om te reageren op dit voorstel. Een aantal van u heeft hierop gereageerd. Naar aanleiding van reacties heeft de regio besloten het voorstel nog niet aan te merken als een uitgewerkt voorstel – en dus nog niet over te gaan tot vaststelling van het document. Dit omdat de regio meer onderzoekstijd wil nemen. Op korte termijn zal de regio contact opnemen met de aanbieders die gereageerd hebben op het eerdere voorlopige voorstel om de door hen gegeven adviezen te bespreken. We houden u via deze website op de hoogte.

 Met vriendelijke groet, het team van de RDS


Contact Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina