Jaarverantwoording Jeugdwet & Wmo 2023 regio Midden-Holland

19 januari 2023

Beste zorgaanbieders,

De controllers van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2023. De RWO zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie bijlage: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2023’ ).

De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

– Elke zorgaanbieder levert een productieverantwoording aan per domein (Wmo en/of Jeugd). Gebruik hiervoor de formats productieverantwoording 2023 Jeugdwet/Wmo. De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking.

– Er wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau.

– Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen.

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dit houdt in dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2023 vóór 1 maart 2024 moet zijn ingeleverd bij de RWO en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2024.

In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal € 50.000,-  kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2024 de documenten in te leveren bij de RWO. Gebruik hiervoor het format bestuursverklaring 2023 Jeugdwet & Wmo. Tevens zijn als bijlagen de verantwoordingsdocumenten Jeugd en Wmo toegevoegd.

De ingevulde documenten kunt u per e-mail versturen naar ba.nsdmh@gouda.nl. Ook bij vragen kunt u ook terecht bij team business analyse via het mailadres ba.nsdmh@gouda.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens gemeenten regio Midden-Nederland
Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein (RWO)


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>