Jaarverantwoording Jeugdwet & Wmo 2023 regio Midden-Holland

19 januari 2023

Beste zorgaanbieders,

De controllers van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2023. De RWO zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie bijlage: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2023’ ).

De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

– Elke zorgaanbieder levert een productieverantwoording aan per domein (Wmo en/of Jeugd). Gebruik hiervoor de formats productieverantwoording 2023 Jeugdwet/Wmo. De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking.

– Er wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau.

– Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen.

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dit houdt in dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2023 vóór 1 maart 2024 moet zijn ingeleverd bij de RWO en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2024.

In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal € 50.000,-  kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2024 de documenten in te leveren bij de RWO. Gebruik hiervoor het format bestuursverklaring 2023 Jeugdwet & Wmo. Tevens zijn als bijlagen de verantwoordingsdocumenten Jeugd en Wmo toegevoegd.

De ingevulde documenten kunt u per e-mail versturen naar ba.nsdmh@gouda.nl. Ook bij vragen kunt u ook terecht bij team business analyse via het mailadres ba.nsdmh@gouda.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens gemeenten regio Midden-Nederland
Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein (RWO)

Jaarverantwoording Jeugdwet & Wmo 2022 regio Midden-Holland

Geachte zorgaanbieders,

De controllers van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2022. De RDS zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie bijlage: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2022’ ). De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

• Elke zorgaanbieder levert een productieverantwoording aan per domein (Wmo en/ of Jeugd). Gebruik hiervoor de formats productieverantwoording 2022 Jeugdwet/ Wmo;
• Er wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau;
• Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen;
• De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dit houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2022 vóór 1 maart 2023 moet zijn ingeleverd bij de RDS en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2023.

In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal € 50.000,- kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2023 de documenten in te leveren bij de RDS. Gebruik hiervoor het format bestuursverklaring 2022 Jeugdwet & Wmo. Tevens zijn als bijlagen de verantwoordingsdocumenten Jeugd en Wmo toegevoegd.

De ingevulde documenten kunt u per e-mail versturen naar ba.nsdmh@gouda.nl.

Namens gemeenten regio Midden-Nederland

Afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS), gemeente Gouda

Jaarverantwoording jeugdwet & wmo 2021 regio Midden-Holland

17 januari 2022

Geachte zorgaanbieders,

De controllers van de deelnemende gemeenten binnen de regio Midden-Holland hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2021. De RDS zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2021’ ). De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

  • Elke zorgaanbieder levert een productieverantwoording aan per domein (Wmo en/ of Jeugd) gebruik hiervoor de formats productieverantwoording 2021 jeugdwet/ wmo;
    • Er wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau;
    • Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen;
  • De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2021 vóór 1 maart 2022 moet zijn ingeleverd bij de RDS en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2022.

In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal €50.000 kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2022 de documenten in te leveren bij de RDS. Gebruik hiervoor het Format bestuursverklaring 2021 jeugdwet & wmo. De gevraagde stukken kunt u aanleveren door deze te mailen naar ba.nsdmh@gouda.nl.

Als bijlagen zijn de verantwoordingsdocumenten van de Wmo en Jeugd toegevoegd.

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Team RDS

Indienen meerkosten coronacrisis 2021

23 februari 2021

Beste zorgaanbieder,

In 2021 kunt u evenals in 2020 een claim indienen betreffende meerkosten (conform de richtlijnen vanuit de VNG) ten gevolge van de coronacrisis bij de regio Midden-Holland.

Indien u vooraf akkoord heeft gevraagd voor het maken van opgevoerde meerkosten bij uw contractmanager dan kunt u met behulp van bijgevoegd format, uw facturen indienen en mailen naar nsdmh@gouda.nl.

Tevens verzoeken wij u om desbetreffende mail van uw contractmanager bij te sluiten waarin wordt aangegeven dat hij/zij akkoord heeft gegeven.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team RDS

Jaarverantwoording jeugdzorg en wmo regio Midden-Holland

11 januari 2021

Geachte zorgaanbieders,

De controllers van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2020. De RDS zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2020’ ). De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:
• Per zorgaanbieder wordt een financiële productieverantwoording aangeleverd per domein (Wmo en Jeugd) op totaalniveau met een controleverklaring van de accountant per domein;
• Per gemeente wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau;
• Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen;
• De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2020 vóór 1 maart 2021 moet zijn ingeleverd bij de RDS en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2021. In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal €50.000 kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2021 de documenten in te leveren bij de RDS.
Voorgaande jaren is ons opgevallen dat een aantal aanbieders niet tijdig of helemaal geen verantwoording hebben ingediend en er slecht op mails / rappels vanuit de regio wordt gereageerd. Momenteel inventariseren we als regio Midden-Holland of we in zulke gevallen artikel 13 ‘ontbinding en sanctie’ toe willen passen. Op grond van artikel 13 ‘Ontbinding en sanctie’, van de met zorgaanbieders met een regulier contract afgesloten basisovereenkomst, heeft de gemeente de bevoegdheid om deelname van een dienstverlener aan de overeenkomst op te schorten, als blijkt dat de dienstverlener niet aan de voorwaarden van deze overeenkomst en/of onderliggende Deelovereenkomst(en) voldoet;

Als bijlagen zijn de verantwoordingsdocumenten van de Wmo en Jeugd toegevoegd.

Met vriendelijke groet, het team RDS

Deadlines omzetderving

06 oktober 2020

Beste zorgaanbieders,

Indien u voor zover van toepassing reeds alle formats voor omzetderving ingediend heeft en deze goedgekeurd zijn, kunt u deze e-mail als niet verzonden beschouwen.
De initiële deadlines voor het indienen van de formats omzetderving zijn reeds verstreken. Tot nu toe is uitstel van deadlines mogelijk geweest. Hieronder de verschillende uitgestelde deadlines voor de verdere afwikkeling van het proces met betrekking tot omzetderving.

• Aanbieders hebben tot en met 31 oktober 2020 om het format omzetderving ingediend te hebben met betrekking tot alle periodes waarover zij nodig achten het format in te dienen. Indien u al een format ingediend heeft waarbij aangegeven is dat dit niet in behandeling is genomen en/of is afgekeurd, dan geldt dezelfde deadline van 31 oktober voor het opnieuw indienen indien van toepassing. Formats die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
• RDS heeft tot en met 20 november 2020 om de ingediende formats te beoordelen en aanbieders te informeren over eventueel afgekeurde formats.
• Aanbieders hebben tot en met 4 december 2020 om afgekeurde formats opnieuw in te dienen. Herziene formats die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
• RDS heeft tot en met 18 december 2020 om de her ingediende formats opnieuw te beoordelen en de facturen met de aanbieders gedeeld te hebben. Formats die nogmaals afgekeurd zijn, worden niet meer in behandeling genomen.
• Aanbieders hebben tot en met 15 januari 2021 om de facturen omzetderving in te dienen. Facturen die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Met vriendelijke groet, het team RDS

Regeling omzetderving

22 september 2020

Zoals u weet loopt de regeling omzetderving tot en met 30 juni. In het huidige format voor omzet verlies staat benoemt dat periode 7 tot en met 12 juli loopt voor Wmo. Begrijpelijk roept dit vragen op tot welke datum de omzet ingevuld dient te worden. Omzet dient ingevuld te worden tot en met 30 juni. Hier vindt u het aangepaste format.

Heeft u het omzetverlies van periode 7 Wmo reeds ingediend en heeft u de omzet tot en met 12 juli ingevuld? Dient u dan het aangepaste format opnieuw in.

Met vriendelijke groet, het team van de RDS


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>