Brieven aan cliënten over eigen bijdrage CAK

Hier vindt u de brieven die de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Zuidplas (begeleiding) / Zuidplas (HbH) verstuurd hebben naar cliënten Wmo. De brieven gaan over de eigen bijdrage die cliënten via het CAK moeten betalen.

Waarom heeft de gemeente Waddinxveen geen brief gestuurd aan cliënten over de eigen bijdrage?

De gemeente denkt dat een algemene brief veel verwarring veroorzaakt bij cliënten. De reden daarvoor is dat veel cliënten binnen Waddinxveen wel een factuur hebben ontvangen.
Het CAK heeft de gegevens van de cliënten Hulp bij het Huishouden en gegevens van de helft van de cliënten Begeleiding / Dagbesteding. Al deze cliënten hebben een factuur ontvangen. De overige cliënten Begeleiding / Dagbesteding hebben over 2015 nog geen factuur ontvangen. Deze ontvangen zij binnenkort. Cliënten die financieel in de problemen komen, kunnen een betalingsregeling met het CAK te treffen.

Visie Sociaal Domein

Dit visiedocument bevat de visie van de gemeenten in Midden-Holland op het sociale domein. Aanleiding is de decentralisatie van taken naar gemeenten. Deze transitie betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, de uitvoering van de Participatiewet en voor de oorspronkelijke AWBZ functies ondersteuning, begeleiding & verzorging. De aangesloten gemeenten willen deze ontwikkelingen aangrijpen om het sociale domein fundamenteel te veranderen en te verbeteren.
Doelstellingen:

  • inwoners blijven meedoen in de samenleving;
  • organisaties werken optimaal samen;
  • we houden de kosten in de hand.

De visie is visueel weergegeven in de afbeelding op de voorpagina van het document.

Kadernota Gebundelde Krachten

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor uitvoering van taken op het terrein van jeugd, zorg en werk. Dat betekent veranderingen op vele beleidsterreinen. Ze gaan gepaard met forse bezuinigingen. De gemeenten in Midden-Holland werken daarom samen om praktisch invulling te geven aan bovenlokale vraagstukken. Samenwerken is niet alleen op sommige onderdelen wettelijk verplicht, het kan ook kosten beperken. Deze beleidsnota van december 2013 schetst de regionale kaders van de nieuwe sociale infrastructuur. U leest hierin wat we regionaal en lokaal organiseren en uitvoeren in Midden-Holland. De inhoud is gebaseerd op de regionale visie en vormt het fundament voor lokale uitwerkingsplannen. Deze kadernota Gebundelde Krachten is het resultaat van de reacties op het bespreekstuk Gebundelde Krachten. Dit bespreekstuk werd in de toenmalige negen Midden-Holland-gemeenten voor consultatie aangeboden. Reacties van zorginstellingen, schoolbesturen, cliëntenraden en burgers zijn zo goed als mogelijk in de kadernota verwerkt. Dit geldt ook voor koerswijzigingen.

Samenvatting Gebundelde Krachten

Lees in vijf pagina’s de kern van de kadernota Gebundelde Krachten.
Thema’s die aan bod komen in deel I:

  • Sociaal Team
  • Expertteam
  • Jeugd- en gezinswerker
  • Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)
  • Bureau Jeugdzorg
  • Vervoer.

Deel II gaat over sturing, financien en inkoop. Deel III beschrijft de impact op de verschillende beleidsterreinen per 1 januari 2015. Deel IV sluit af met financien en risico’s.

Regionaal Transitiearrangement Midden-Holland

Het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) is een verplichte overgangsregeling in het kader van de Jeugdwet. Er is voor Midden Holland één RTA opgesteld. De inhoud vloeit voort uit de visie op het sociaal domein (integrale zorg) en de daaraan ontleende visie op jeugdhulp. Het vormt een bestuurlijk uitvoeringskader voor de overeenkomst met de betrokken zorgaanbieders van jeugdhulp. Zowel gemeenten als zorgaanbieders spannen zich in om de gemaakte afspraken te realiseren. Het RTA is een dynamisch document. Een gezamenlijke werkagenda ziet toe op tijdige agendering van zaken die vragen om nadere uitwerking. Daarbij maken partijen afspraken over het geleidelijk invoeren van de veranderingen vanaf 1 januari 2015.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina