17 juli 2020

Beste deelnemer aan de Fysieke Overlegtafel,

Op 1 juli 2020 heeft de regio Midden-Holland, n.a.v. de ontvangen opmerkingen tijdens de Fysieke Overlegtafels in juni,  een nieuw tekstvoorstel gepubliceerd voor de kwaliteitseisen in de overeenkomsten en dienstomschrijvingen Begeleiding en Dagbesteding (Bijlage 2B van de Bijlage 2 Jeugdhulp en van Bijlage 2 Maatwerkvoorziening begeleiding). Tot 13 juli 2020 bent u in de gelegenheid gesteld om te reageren op dit voorstel. Een aantal van u heeft hierop gereageerd. Naar aanleiding van reacties heeft de regio besloten het voorstel nog niet aan te merken als een uitgewerkt voorstel – en dus nog niet over te gaan tot vaststelling van het document. Dit omdat de regio meer onderzoekstijd wil nemen. Op korte termijn zal de regio contact opnemen met de aanbieders die gereageerd hebben op het eerdere voorlopige voorstel om de door hen gegeven adviezen te bespreken. We houden u via deze website op de hoogte.

 Met vriendelijke groet, het team van de RDS

Aangepast format meerkosten

9 juli 2020

Update Coronacrisis aangepast format meerkosten. Het format is aangepast omdat de compensatie voor omzetverlies per 1 juli is gestopt.

15 juli 2020: toevoeging voorwaarde in format. Per abuis was in de versie van 9 juli  een voorwaarde weggevallen nl. dat vergoeding van meerkosten door de gemeenten afhankelijk is van vergoeding door het Rijk.

Met vriendelijke groet, het team RDS

24 april 2020 Voorlopig voorstel addendum en format omzetverlies en meerkosten

24 april 2020

Voorlopig voorstel addendum en format omzetverlies en meerkosten

Graag leggen wij aan de deelnemers van de  Fysieke Overlegtafel een concept addendum voor waarin wij met onze zorgaanbieders aanvullende afspraken willen maken, mochten zij aanspraak maken op omzetverlies of meerkosten.
Tevens voegen wij een concept format toe wat een zorgaanbieder in moet vullen als hierop aanspraak wordt gemaakt.

Wij ontvangen graag uw reactie hierop voor donderdag 30 april a.s.
Bij geen reacties wordt het voorlopig voorstel definitief. In geval van reacties zullen wij beoordelen of deze tot wijzigingen zullen leiden.
Indien u iets wilt wijzigen/aanvullen wordt u verzocht een concreet tekstvoorstel indienen.

24 april 2020 Voorlopig voorstel addendum en format omzetverlies en meerkosten

24 april 2020

Voorlopig voorstel addendum en format omzetverlies en meerkosten

Graag leggen wij aan de deelnemers van de  Fysieke Overlegtafel een concept addendum voor waarin wij met onze zorgaanbieders aanvullende afspraken willen maken, mochten zij aanspraak maken op omzetverlies of meerkosten.
Tevens voegen wij een concept format toe wat een zorgaanbieder in moet vullen als hierop aanspraak wordt gemaakt.

Wij ontvangen graag uw reactie hierop voor donderdag 30 april a.s.
Bij geen reacties wordt het voorlopig voorstel definitief. In geval van reacties zullen wij beoordelen of deze tot wijzigingen zullen leiden.
Indien u iets wilt wijzigen/aanvullen wordt u verzocht een concreet tekstvoorstel indienen.

24 april – voorlopig voorstel addendum en format omzetverlies en meerkosten

24 april 2020

Voorlopig voorstel addendum en format omzetverlies en meerkosten

Graag leggen wij aan de deelnemers van de  Fysieke Overlegtafel een concept addendum voor waarin wij met onze zorgaanbieders aanvullende afspraken willen maken, mochten zij aanspraak maken op omzetverlies of meerkosten.
Tevens voegen wij een concept format toe wat een zorgaanbieder in moet vullen als hierop aanspraak wordt gemaakt.

Wij ontvangen graag uw reactie hierop voor donderdag 30 april a.s.
Bij geen reacties wordt het voorlopig voorstel definitief. In geval van reacties zullen wij beoordelen of deze tot wijzigingen zullen leiden.
Indien u iets wilt wijzigen/aanvullen wordt u verzocht een concreet tekstvoorstel indienen.

1 juli 2020

Beste zorgaanbieder Midden-Holland,

Zorgaanbieders hebben aangegeven dat de tarieven voor een aantal diensten niet langer reëel zijn. Daarom heeft een aantal zorgaanbieders een open gesprek aangevraagd. De regio Midden-Holland heeft bij de fysieke overlegtafels in juni 2020 aangegeven dit open gesprek aan te willen gaan. Tegelijkertijd hebben we met de aanwezige zorgaanbieders op de fysieke overlegtafels de zorgen van de regio Midden-Holland gedeeld over de kostenstijging in Jeugd en Wmo.  In de begrotingen voor 2021 is slechts rekening gehouden met de verwachtte indexering. Hogere stijgingen zijn onderworpen aan positieve collegebesluiten door de 5 gemeenten. Laat ons allen bewust zijn van het feit dat we ons bewegen in een spanningsveld tussen almaar oplopende kosten, een dekkend zorglandschap met kwalitatief goede dienstverlening voor de inwoners van Midden-Holland en een reëel tarief voor de zorgaanbieders.

De basis voor het open gesprek is de bij de inkoop 2018 gehanteerde uitgangspunten en rekenmodellen. Dit omdat het niet de bedoeling is een nieuw inkooptraject te starten.
Het definitieve proces om te komen tot tarieven geldend vanaf 1 januari 2021 staat nog niet geheel vast. In de eerste fase wordt geïnventariseerd wat er volgens zorgaanbieders niet (langer) reëel is in de door Midden-Holland gehanteerde rekenmodellen en uitgangspunten. Afhankelijk van wat hier uitkomt, zal het proces nader worden vastgesteld. Uit onderstaande planning blijkt dat wij uiterlijk 1 augustus uw opmerkingen willen ontvangen. Wij ontvangen graag de opmerkingen per dienst, waarbij u concreet moet aangeven welke componenten of uitgangspunten niet reëel zijn, inclusief onderbouwing met bronvermelding. Concrete voorstellen voor aanpassingen zijn toegestaan, waarbij u het gehanteerde rekenmodel dient te gebruiken. U kunt deze zenden aan nsdmh@gouda.nl. Hier vindt u de planning.

De zorgaanbieders hebben gevraagd de rekenmodellen en uitgangspunten opnieuw te publiceren. Bij deze treft u voor de diensten waar vragen over zijn gesteld de rekenmodellen en de bijbehorende memo’s. Tevens is er 1 algemeen memo met uitgangspunten. Deze memo’s zijn allen in 2017 gepubliceerd bij de vaststelling van de tarieven voor 2018. Daarnaast publiceren we opnieuw het rapport van HHM uit 2017, omdat in de begeleidende memo’s bij de afzonderlijke diensten soms hierop wordt ingegaan.

1. Begeleiding en dagbesteding 2. Behandeling JenO 3. Logeeropvang 4. JGGZ 5. HbH 6. EED

Met vriendelijke groet, het team RDS

 

 

Publicatie stukken n.a.v. 2e Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen

Publicatiedatum 1 juli 2020

Beste deelnemer aan de FO regio Midden-Holland,

Tijdens de Fysieke overlegtafels in juni zijn aanpassingen besproken in de basis- en deelovereenkomsten alsmede een wijziging in de vakbekwaamheidseisen voor begeleiding en dagbesteding.
Naar aanleiding van de ontvangen commentaren zijn enkele zaken veranderd. De eisen voor de vakbekwaamheid zijn o.a. naar beneden bijgesteld. Wij zijn benieuwd om van jullie te horen of dit nu nog een verhogende impact heeft op de tarieven. Van enige aanbieders hebben wij mails ontvangen waarbij wordt aangedrongen op competentie gericht beoordelen van medewerkers, i.p.v. een opleidingsdiploma.  Dit is zeker interessant om uit te werken in de toekomst. Voor nu vinden wij het belangrijk een objectiveerbaar instrument te hebben om te kunnen toetsen. Het staat de zorgaanbieders vrij dit onderwerp op een volgend FO te agenderen en met een concreet voorstel te komen.

Daarnaast zijn sommige artikelen in de overeenkomsten zijn aangepast n.a.v. de ontvangen commentaren.
Om makkelijk te kunnen zien wat er is aangepast zijn de volgende 3 documenten van belang:
– Aanpassing overeenkomsten diverse onderwerpen
– Aanpassing overeenkomsten n.a.v. toetsing kwaliteit
– Vakbekwaamheidseisen BG en DB

Daarnaast treft u ook alle overeenkomsten aan met de aangepaste teksten, met uitzondering van jeugdzorg +. Daar troffen wij o.a. een foute termijn aan, waarover met de aanbieders moet worden gesproken.

Zonder tegenbericht voor 13 juli 2020 stellen wij later in juli de definitieve versies vast,  die vervolgens op de website zullen worden gepubliceerd.

Publicatie stukken n.a.v. 2e Fysieke Overlegtafel WMO

Publicatiedatum 1 juli 2020

Beste deelnemer aan de FO regio Midden-Holland,

Tijdens de Fysieke overlegtafels in juni zijn aanpassingen besproken in de basis- en deelovereenkomsten alsmede een wijziging in de vakbekwaamheidseisen voor begeleiding en dagbesteding.
Naar aanleiding van de ontvangen commentaren zijn enkele zaken veranderd. De eisen voor de vakbekwaamheid zijn o.a. naar beneden bijgesteld. Wij zijn benieuwd om van jullie te horen of dit nu nog een verhogende impact heeft op de tarieven. Van enige aanbieders hebben wij mails ontvangen waarbij wordt aangedrongen op competentie gericht beoordelen van medewerkers, i.p.v. een opleidingsdiploma.  Dit is zeker interessant om uit te werken in de toekomst. Voor nu vinden wij het belangrijk een objectiveerbaar instrument te hebben om te kunnen toetsen. Het staat de zorgaanbieders vrij dit onderwerp op een volgend FO te agenderen en met een concreet voorstel te komen.

Daarnaast zijn sommige artikelen in de overeenkomsten zijn aangepast n.a.v. de ontvangen commentaren.
Om makkelijk te kunnen zien wat er is aangepast zijn de volgende 3 documenten van belang:
– Aanpassing overeenkomsten diverse onderwerpen
– Aanpassing overeenkomsten n.a.v. toetsing kwaliteit
– Vakbekwaamheidseisen BG en DB

Daarnaast treft u ook alle overeenkomsten aan met de aangepaste teksten, met uitzondering van jeugdzorg +. Daar troffen wij o.a. een foute termijn aan, waarover met de aanbieders moet worden gesproken.

Zonder tegenbericht voor 13 juli 2020 stellen wij later in juli de definitieve versies vast,  die vervolgens op de website zullen worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groet, het team van de RDS


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina