Jaarverantwoording Jeugdwet & Wmo 2022 regio Midden-Holland

Geachte zorgaanbieders,

De controllers van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2022. De RDS zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie bijlage: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2022’ ). De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

• Elke zorgaanbieder levert een productieverantwoording aan per domein (Wmo en/ of Jeugd). Gebruik hiervoor de formats productieverantwoording 2022 Jeugdwet/ Wmo;
• Er wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau;
• Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen;
• De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dit houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2022 vóór 1 maart 2023 moet zijn ingeleverd bij de RDS en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2023.

In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal € 50.000,- kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2023 de documenten in te leveren bij de RDS. Gebruik hiervoor het format bestuursverklaring 2022 Jeugdwet & Wmo. Tevens zijn als bijlagen de verantwoordingsdocumenten Jeugd en Wmo toegevoegd.

De ingevulde documenten kunt u per e-mail versturen naar ba.nsdmh@gouda.nl.

Namens gemeenten regio Midden-Nederland

Afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS), gemeente Gouda


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>