1 juli 2020

Beste zorgaanbieder Midden-Holland,

Zorgaanbieders hebben aangegeven dat de tarieven voor een aantal diensten niet langer reëel zijn. Daarom heeft een aantal zorgaanbieders een open gesprek aangevraagd. De regio Midden-Holland heeft bij de fysieke overlegtafels in juni 2020 aangegeven dit open gesprek aan te willen gaan. Tegelijkertijd hebben we met de aanwezige zorgaanbieders op de fysieke overlegtafels de zorgen van de regio Midden-Holland gedeeld over de kostenstijging in Jeugd en Wmo.  In de begrotingen voor 2021 is slechts rekening gehouden met de verwachtte indexering. Hogere stijgingen zijn onderworpen aan positieve collegebesluiten door de 5 gemeenten. Laat ons allen bewust zijn van het feit dat we ons bewegen in een spanningsveld tussen almaar oplopende kosten, een dekkend zorglandschap met kwalitatief goede dienstverlening voor de inwoners van Midden-Holland en een reëel tarief voor de zorgaanbieders.

De basis voor het open gesprek is de bij de inkoop 2018 gehanteerde uitgangspunten en rekenmodellen. Dit omdat het niet de bedoeling is een nieuw inkooptraject te starten.
Het definitieve proces om te komen tot tarieven geldend vanaf 1 januari 2021 staat nog niet geheel vast. In de eerste fase wordt geïnventariseerd wat er volgens zorgaanbieders niet (langer) reëel is in de door Midden-Holland gehanteerde rekenmodellen en uitgangspunten. Afhankelijk van wat hier uitkomt, zal het proces nader worden vastgesteld. Uit onderstaande planning blijkt dat wij uiterlijk 1 augustus uw opmerkingen willen ontvangen. Wij ontvangen graag de opmerkingen per dienst, waarbij u concreet moet aangeven welke componenten of uitgangspunten niet reëel zijn, inclusief onderbouwing met bronvermelding. Concrete voorstellen voor aanpassingen zijn toegestaan, waarbij u het gehanteerde rekenmodel dient te gebruiken. U kunt deze zenden aan nsdmh@gouda.nl. Hier vindt u de planning.

De zorgaanbieders hebben gevraagd de rekenmodellen en uitgangspunten opnieuw te publiceren. Bij deze treft u voor de diensten waar vragen over zijn gesteld de rekenmodellen en de bijbehorende memo’s. Tevens is er 1 algemeen memo met uitgangspunten. Deze memo’s zijn allen in 2017 gepubliceerd bij de vaststelling van de tarieven voor 2018. Daarnaast publiceren we opnieuw het rapport van HHM uit 2017, omdat in de begeleidende memo’s bij de afzonderlijke diensten soms hierop wordt ingegaan.

1. Begeleiding en dagbesteding 2. Behandeling JenO 3. Logeeropvang 4. JGGZ 5. HbH 6. EED

Met vriendelijke groet, het team RDS

 

 


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>