Afwikkeling openstaande facturen 2016

We willen graag met u in contact treden over de afwikkeling van de nog openstaande facturen over 2016.
In het kader van de verlaging van de administratieve lastendruk, tijdige betaling van facturen en de focus kunnen leggen op 2017 willen wij  de openstaande facturen 2016 niet meer per declaratieregel af wikkelen omdat dit een zeer arbeidsintensief proces is zowel voor u als aanbieder als voor de gemeenten. Zoals u bekend worden vaak regels afgekeurd die vervolgens weer aan u worden aangeboden op grond waarvan u weer in contact treedt met de gemeenten om deze alsnog betaald te krijgen, de gemeenten eventueel weer nieuwe beschikkingen opstelt etc. etc.
Deze manier van werken is inherent aan de gekozen werkwijze van P*Q.

Voor 2016 willen we als uitgangspunt nemen de productieverantwoording die ten grondslag ligt aan de ingediende goedgekeurde accountantsverklaring cq. bestuursverklaring.
Er van uitgaande dat  de productieverantwoording in overeenstemming is met de goedgekeurde verklaring willen we u een betalingsvoorstel doen conform het bedrag zoals opgenomen in uw accountantsverklaring. Dit  onder de voorwaarden van  finale kwijting over 2016 met wederzijds goedvinden.

Als er geen goedkeurende of geen verklaring aanwezig is of als u van mening bent dat de werkelijke  productieverantwoording hoger is dan de goedgekeurde verklaring aangeeft, vindt in principe geen versnelde betaling plaats tenzij u kan aantonen  dat aan de geleverde zorg beschikkingen ten grondslag liggen of er sprake is van een verwijzing door een autonome verwijzer. In dat geval treden wij graag met u in overleg om alsnog tot een versnelde afwikkeling te kunnen komen.

We zullen u als aanbieder met nog openstaande facturen over 2016 op korte termijn benaderen om een afspraak te plannen  met als doel te komen  tot een versnelde afwikkeling van de openstaande facturen uit 2016.

Uitnodiging Diensten Jeugdhulp en Wmo 2018-2020

De huidige dienstbeschrijvingen en de daarbij geldende tarieven voor Jeugdhulp en Wmo (inclusief Beschermd Wonen) vervallen per 1 januari 2018. Als u vanaf 1 januari 2018 in aanmerking wilt komen voor nieuwe cliënten in deze regio, dient u in te tekenen voor welke diensten u kunt leveren. Deze uitnodiging betreft zowel bestaande dienstverleners (met een getekende Basis- en Deelovereenkomst) als nieuwe (nog te tekenen Basis- en Deelovereenkomst).

Naar aanleiding van de vragen zijn de documenten geüpdatet. Het NSDMH verzoekt alle dienstverleners Wmo en Jeugdhulp om via het formulier in te tekenen op het verlenen van diensten in het kader van Jeugdwet en Wmo in de regio Midden-Holland. De toelichting op de uitnodiging vindt u in het (onderstaande) document Uitnodiging Intekenen.

De termijn om vragen te kunnen stellen is geëindigd. U kunt hier de vragen en antwoorden vinden.

Naar aanleiding van de vragen is een aantal errata in de documenten opgenomen. Let erop dat u de laatste versies gebruikt.
• De toelichting op capaciteit 2018 van het intekenformulier is consequent gemaakt. Bedoeld wordt een inschatting te geven van de jaarcapaciteit die bij u beschikbaar is om aan cliënten de betreffende dienst te verlenen.
• Wij wijzen u erop dat de Verklaring Specifieke Voorwaarden Groepsbehandeling en de Verklaring Specifieke Voorwaarden Groepsbehandeling Zwaar zijn aangepast. De aangepaste verklaringen onderscheiden zich door de kleur groen in de titelbalk en versiedatum 20171020 in de voetnoot.
• In Bijlage II van Deelovereenkomst Jeugd is een erratum gecorrigeerd en is inzichtelijk gemaakt welke teksten ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte van de tekst uit 2017.
• Het erratum ‘bijlage xxx uit Deelovereenkomst HbH is vervangen door ‘bijlage 4’.
• Bijlage 13 Checklist is geüpdatet zodat deze weer overeenkomt met de specifieke verklaringen.

Wij verzoeken u bij intekening gebruik te maken van de juiste stukken: in het bijzonder het intekenformulier en de verklaringen.

De sluitingsdatum voor het indienen van het intekenformulier (en eventuele bijlagen) is 31 oktober 2017, 12.00 uur.

Hieronder vindt u de bijbehorende documenten en bijlagen. Voor een aantal diensten gelden specifieke voorwaarden (bijlage 4).

Uitnodiging Intekenen Diensten Sociaal Domein 2018-2020
Bijlage 1 Omschrijving Diensten
– Wijzigingen Bijlage 1 tov eerdere versie
Bijlage 2 Intekenformulier Diensten 2018-2020 – (zie rectificatie)
Bijlage 3 Model Vragenformulier
Bijlage 4 Verklaringen Specifieke Voorwaarden per dienst
Bijlage 5a Deelovereenkomst voor het leveren van Jeugdhulp (net)
Bijlage 5b Deelovereenkomst voor het leveren van Jeugdhulp (compare)
Bijlage 6a Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding (net)
Bijlage 6b Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding (compare)
Bijlage 7a Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden (net)
Bijlage 7b Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden (compare)
Bijlage 8 Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen
Bijlage 9 Basisovereenkomst Jeugd
Bijlage 10 Basisovereenkomst Sociaal Domein Wmo
Bijlage 11 Basisovereenkomst Beschermd Wonen
Bijlage 12 Algemene inkoopvoorwaarden VNG Gouda
Bijlage 13 Checklist
Bijlage 14 Format Toekomstplan bijlage 8 bij de Deelovereenkomsten


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina