Presentatie Informatiebijeenkomst Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland en aankondiging bijeenkomst administratieprotocol

Op 18 november is een informatiebijeenkomst geweest over de voorbereidingen tot implementatie van de inkoop jeugd en WMO  voor 2018.
De gehouden presentaties die avond vind u in dit document.

Ter info willen wij u nog wijzen op de bijeenkomst op 14 december:

Wat:                      Informatie bijeenkomst administratieprotocol
Doel:                     Informeren administratie protocol
Locatie:               Stadhuis Gemeente Gouda
Voor wie:           Administratief medewerkers en toegang zorgaanbieders die zich bezig houden met de Wmo & Jeugdwet (berichtenverkeer, facturatie, aanvragen, etc.)
Datum:                Donderdag 14 dec
Tijden:                 Van 14:00 tot 17:00
Aanmelden:      Meld u (of uw collega) nu alvast aan via               anton.vandergaag@gouda.nl

Een officiële uitnodiging zal nog volgen.

Uitnodiging Diensten Jeugdhulp en Wmo 2018-2020

De huidige dienstbeschrijvingen en de daarbij geldende tarieven voor Jeugdhulp en Wmo (inclusief Beschermd Wonen) vervallen per 1 januari 2018. Als u vanaf 1 januari 2018 in aanmerking wilt komen voor nieuwe cliënten in deze regio, dient u in te tekenen voor welke diensten u kunt leveren. Deze uitnodiging betreft zowel bestaande dienstverleners (met een getekende Basis- en Deelovereenkomst) als nieuwe (nog te tekenen Basis- en Deelovereenkomst).

Naar aanleiding van de vragen zijn de documenten geüpdatet. Het NSDMH verzoekt alle dienstverleners Wmo en Jeugdhulp om via het formulier in te tekenen op het verlenen van diensten in het kader van Jeugdwet en Wmo in de regio Midden-Holland. De toelichting op de uitnodiging vindt u in het (onderstaande) document Uitnodiging Intekenen.

De termijn om vragen te kunnen stellen is geëindigd. U kunt hier de vragen en antwoorden vinden.

Naar aanleiding van de vragen is een aantal errata in de documenten opgenomen. Let erop dat u de laatste versies gebruikt.
• De toelichting op capaciteit 2018 van het intekenformulier is consequent gemaakt. Bedoeld wordt een inschatting te geven van de jaarcapaciteit die bij u beschikbaar is om aan cliënten de betreffende dienst te verlenen.
• Wij wijzen u erop dat de Verklaring Specifieke Voorwaarden Groepsbehandeling en de Verklaring Specifieke Voorwaarden Groepsbehandeling Zwaar zijn aangepast. De aangepaste verklaringen onderscheiden zich door de kleur groen in de titelbalk en versiedatum 20171020 in de voetnoot.
• In Bijlage II van Deelovereenkomst Jeugd is een erratum gecorrigeerd en is inzichtelijk gemaakt welke teksten ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte van de tekst uit 2017.
• Het erratum ‘bijlage xxx uit Deelovereenkomst HbH is vervangen door ‘bijlage 4’.
• Bijlage 13 Checklist is geüpdatet zodat deze weer overeenkomt met de specifieke verklaringen.

Wij verzoeken u bij intekening gebruik te maken van de juiste stukken: in het bijzonder het intekenformulier en de verklaringen.

De sluitingsdatum voor het indienen van het intekenformulier (en eventuele bijlagen) is 31 oktober 2017, 12.00 uur.

Hieronder vindt u de bijbehorende documenten en bijlagen. Voor een aantal diensten gelden specifieke voorwaarden (bijlage 4).

Uitnodiging Intekenen Diensten Sociaal Domein 2018-2020
Bijlage 1 Omschrijving Diensten
– Wijzigingen Bijlage 1 tov eerdere versie
Bijlage 2 Intekenformulier Diensten 2018-2020 – (zie rectificatie)
Bijlage 3 Model Vragenformulier
Bijlage 4 Verklaringen Specifieke Voorwaarden per dienst
Bijlage 5a Deelovereenkomst voor het leveren van Jeugdhulp (net)
Bijlage 5b Deelovereenkomst voor het leveren van Jeugdhulp (compare)
Bijlage 6a Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding (net)
Bijlage 6b Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding (compare)
Bijlage 7a Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden (net)
Bijlage 7b Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden (compare)
Bijlage 8 Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen
Bijlage 9 Basisovereenkomst Jeugd
Bijlage 10 Basisovereenkomst Sociaal Domein Wmo
Bijlage 11 Basisovereenkomst Beschermd Wonen
Bijlage 12 Algemene inkoopvoorwaarden VNG Gouda
Bijlage 13 Checklist
Bijlage 14 Format Toekomstplan bijlage 8 bij de Deelovereenkomsten

Opschorting intekening Diensten Jeugdhulp en Wmo, inclusief Beschermd Wonen 2018-2020

Beste Dienstverleners Jeugd en WMO,

Wij hebben gesignaleerd dat een aantal aspecten in de dienstenbeschrijvingen en tariefbepaling extra aandacht behoeft.

Daarom is besloten de procedure op te schorten en de intekentermijn te verlengen. Vanwege de samenhang tussen diverse diensten is besloten voor alle diensten dezelfde planning aan te houden.

Aangepaste planning

10 oktober Publicatie van de dienstomschrijvingen en tarieven voor alle diensten, inclusief de J-GGZ, publicatie van het intekenformulier.
16 oktober

12:00 uur

Uiterste termijn voor indiening van vragen.
20 oktober

15:00 uur

Uiterste termijn voor publicatie antwoorden.
31 oktober

12:00 uur

Uiterste termijn voor het indienen van intekenformulier.

Op TenderNed is een rectificatie van de aankondiging geplaatst.