Uitnodiging Zoomsessies

14 oktober 2020

Beste zorgaanbieder,

Net zoals in de rest van ons land, zijn ook in de regio Midden Holland de kosten voor Jeugdhulp en Wmo in de afgelopen jaren enorm gestegen. Een eenduidige oorzaak daarvan is moeilijk te geven. Het lijkt een combinatie van maatschappelijke factoren, het landelijke wettelijke stelsel en de inrichting van – en afspraken met – het zorglandschap. Deze trend moet doorbroken worden. Gemeenten kunnen de stijgende uitgaven niet meer betalen en verdere kostenstijging gaat direct ten koste van andere voorzieningen in de stad.. Dat is niet langer acceptabel. We zien het als een gezamenlijke opgave om ondersteuning en zorg beschikbaar te houden voor de jeugdigen en volwassenen die deze zorg echt nodig hebben. Wij hebben uw expertise daarom hard nodig om dit binnen de beschikbare schaarse middelen te kunnen blijven doen.

Project Tarief

Een van de onderdelen voor een goed functionerend zorglandschap zijn reële tarieven. Zoals u weet kijken we opnieuw naar de tariefstelling voor de diensten Jeugd en Wmo. Het betalen van reële tarieven vinden we een belangrijke basis voor onze samenwerking, omdat het u in staat stelt een gezonde bedrijfsvoering te hebben en kwalitatief goede ondersteuning en zorg te leveren. Naar aanleiding van onze uitvraag in de zomer hebben een 30-tal zorgaanbieders opmerkingen ingestuurd, waarvoor hartelijk dank.

Op uiterlijk 20 oktober publiceren we de uitgangspunten en bevindingen van het ‘Project Tarief’. Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Mailt u ons dan uiterlijk 29 oktober uw vragen of opmerkingen op nsdmh@gouda.nl .

Uitnodiging Zoomsessies

Op 2 en 3 november organiseren wij (zoom)sessies voor een aantal aanbieders van de diensten hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en jeugd & opvoedhulp. Tijdens deze sessies gaan wij in gesprek over de tarieven. Indien de tarieven naar boven worden bijgesteld en om de totale uitgaven niet te laten stijgen, betekent dit dat de zorgzwaarte per cliënt en/of het aantal cliënten naar beneden moet. Graag gaan we samen met u in gesprek over hoe we dit kunnen realiseren.

Daarom zetten wij, naast het onderwerp tarief, ook het onderwerp optimalisatie van de inkoop van de maatwerkvoorzieningen op de agenda. Hoe kunnen wij met elkaar afspraken maken over de omvang van de geleverde ondersteuning? Vanuit de gemeenten zijn hier inmiddels een aantal concrete ideeën over in ontwikkeling die we graag aan u voorleggen. Uw input hierop alsmede uw voorstellen zijn onmisbaar.

Helaas is het niet mogelijk alle zorgaanbieders uit te nodigen voor de zoomsessies, daarom hebben wij een selectie gemaakt. Ook indien u niet aanwezig bent bij de sessies kunt u eventuele vragen uiterlijk 29 oktober via de mail stellen. Achteraf zorgen we voor een schriftelijke beantwoording van alle vragen.

N.B. Voor BGGZ en de curatieve GGZ zijn vooralsnog geen sessies benodigd. Voor de SGGZ wordt eerst een vervolgonderzoek gestart. De betrokken zorgaanbieders zullen hier separaat informatie over ontvangen.  Op EED en KDC komen wij in een later stadium terug.

Met vriendelijke groet, het team RDS


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>