Financiële kant coronacrisis

9 april 2020

Beste aanbieder Jeugd, Wmo en/of beschermd wonen,

Zoals wij u eerder lieten weten zijn we ontzettend blij om te zien dat er naast de reguliere dienstverlening ook andere manieren zijn gevonden om ondersteuning te bieden aan de cliënten in onze regio. Met deze mail willen we u verder informeren over de financiële kant van de coronacrisis.

Financiële zekerheid
Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen, willen de gemeenten in Midden-Holland financiële duidelijkheid en ruimte bieden voor aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, inclusief beschermd wonen. Het is noodzakelijk om in deze fase van crisis continuïteit van ondersteuning te blijven garanderen en voldoende capaciteit beschikbaar te houden voor toekomstige jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Uitgangspunten voor zorgaanbieders
Vanuit Midden-Holland hanteren wij tijdens de coronacrisis de volgende uitgangspunten voor u als gecontracteerde zorgaanbieder:

1. De ondersteuning aan kwetsbare inwoners wordt zoveel mogelijk geborgd. We verwachten dat zorgaanbieders zich inzetten om hun doelgroep(en) zo goed mogelijk te ondersteunen en alle zeilen bijzetten om alternatieve vormen van dienstverlening te bieden als de reguliere dienstverlening niet geboden kan worden.
We maken ons namelijk zorgen over toename van problematiek in gezinnen en bij mensen met psychische problemen en daarmee het risico op escalatie. Wij gaan uit van de professionaliteit van de aanbieders om alternatieve dienstverlening aan te bieden, daar waar regulier niet mogelijk is.

2. We sluiten aan op de richtlijnen vanuit het Rijk en de VNG met betrekking tot de afspraken met onze zorgaanbieders, zodat we eenduidig met andere gemeenten optrekken. Op dit moment vindt nog uitwerking plaats van de afspraken tussen Rijk en VNG.

3. Een zorgaanbieder Jeugdwet of Wmo die wordt geconfronteerd met acute liquiditeits- en andere financiële problemen moet in eerste instantie in overleg treden met de gemeenten (via de RDS).  In de kabinetsbrief van 17 maart roept het kabinet aanbieders die worden geconfronteerd met liquiditeits- en andere financiële problemen op daarover in overleg te treden met hun reguliere financiers, voordat zij een beroep doen op het vangnet van Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).

4. We zetten als regio in op het voorkomen van acute liquiditeitsproblemen bij zorgaanbieders op de korte termijn ten behoeve van het in stand houden van het zorglandschap op de langere termijn. We hebben elkaar immers nu en in de toekomst hard nodig. Daarnaast wijst het Rijk ons als gemeenten ook nadrukkelijk op onze  verantwoordelijkheid: Gemeenten hebben de wettelijke opdracht om de continuïteit van zorg en ondersteuning, onder alle omstandigheden – dus nu ook ten tijde van de coronacrisis – te waarborgen.

Afspraken
Graag maken wij, op basis van bovenstaande uitgangspunten, afspraken met u over:
• De wijze waarop u de alternatieve dienstverlening kunt declareren.
• De vergoeding van meerkosten die u maakt.
• Het verlies aan omzet dat u heeft door vraaguitval of door de verminderde inzetbaarheid van personeel.
• De uitgestelde dienstverlening.
• De eindafrekening 2020.

De bovenstaande afspraken gelden voor zorgaanbieders die op 13 maart 2020 een contract hadden met de regio Midden-Holland. De afspraken gelden volgens de brief van de minister in ieder geval tot 1 juni 2020. Verlenging of aanpassing van deze afspraken is afhankelijk van ontwikkelingen die zich de komende periode voordoen

De afspraken formaliseren we in een addendum op de lopende overeenkomsten.
De lopende overeenkomsten geven de juridische en financiële structuur om via een addendum tijdelijk afwijkende afspraken te maken onder de noemer ‘onvoorziene omstandigheden’.

Vragen en antwoorden
In de bijgevoegde Q&A en handleiding worden bovenstaande punten verder toegelicht. In geval van verdere ontwikkelingen zullen we een update publiceren.

We vertrouwen erop dat wij met deze informatie uw onzekerheid over uw bedrijfsvoering weg  kunnen nemen, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de kwetsbare inwoners en gezinnen in Midden Holland.

Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard contact opnemen. U kunt ons bereiken via nsdmh@gouda.nl.

Met vriendelijke groet, het team RDSF


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>