Proces van contracteren jeugdhulp regio Midden Holland

Aan: zorgaanbieders Jeugd

Geachte dames/heren,

Graag wil ik u informeren over het proces van contracteren jeugdhulp in de regio Midden Holland, specifiek over de onderdelen die onderwerp zijn aan de fysieke overlegtafel.

Dit proces van contracteren wordt sectoraal, J&O, GGZ en AWBZ, afgerond waarbij de planning voor de komende weken er als volgt uitziet:
– op 29 oktober worden er per sector fysieke overlegtafels gehouden
– op 30 en 31 oktober worden er met de grootste aanbieders individuele gesprekken gevoerd
– op 4 november zullen wij contractvoorstellen doen
– op 5 en 6 november zullen er per sector volgende fysieke overlegtafels worden gehouden
We koersen op het sluiten van de contracten uiterlijk in de week van 17 november en zo mogelijk in de week van 10 november.

De fysieke overlegtafels (J&O, GGZ en AWBZ) op 29 oktober zullen met name gaan over het financiële kader, waarbij de regio Midden-Holland zal toelichten welke kortingspercentages volgens hen realistisch zijn en waar zo nodig afspraken worden gemaakt over het verdere proces.

Over de afronding van het proces van contracteren van jeugdhulp zijn in overleg tussen de regio Midden-Holland en de Ministeries van VWS en VenJ op 21 oktober afspraken gemaakt. Een van deze afspraken is dat door Bianca den Outer van het ondersteuningsteam decentralisaties (OTD) vanuit het Ministerie van VWS nog een analyse zal worden uitgevoerd op de gegevens van aanbieders in de AWBZ en GGZ sector. Deze analyse zal worden gebruikt bij de gesprekken om tot contracten te komen binnen het beschikbare financiële kader.

Wij rekenen op uw medewerking. Mocht u vragen hebben of willen overleggen dan kunt u contact opnemen met ondergetekende of met de transitiemanager Jeugd Friso van Abbema via het algemeen e-mailadres: nsdmh@gouda.nl.

Met vriendelijke groet,

Michel Tettero
projectmanager inkoop Jeugdhulp Midden-Holland


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>