Werkwijze bij bereiken budgetplafond

Voor een aantal vormen van Jeugdhulp zijn per individuele aanbieder budgetplafonds vastgesteld. Het gaat daarbij om dyslexiezorg (EED), gespecialiseerde GGZ en verblijfszorg (met behandeling).
In bijlage 2 van de deelovereenkomst (DO) wordt aangegeven welke werkwijze van toepassing is m.b.t. het bereiken van het budgetplafond.
Hierbij zetten wij de verschillende aspecten daarvan onder elkaar.

Algemeen
– De hoogte van het budgetplafond wordt vermeld in Bijlage 2A Diensten en tarieven.
– Een aanbieder kan te maken hebben met verschillende budgetplafonds, voor respectievelijk dyslexiezorg (EED), gespecialiseerde GGZ en verblijfszorg (met behandeling). De verschillende budgetplafonds zijn niet onderling substitueerbaar.
– Bij het aannemen van cliënten neemt de aanbieder in overweging of de levering van toegewezen diensten past binnen zijn verwachte jaarproductie in relatie tot het budgetplafond voor betrokken diensten.

Melding bij RDS
– Als de aanbieder voorziet dat hij het budgetplafond gaat overschrijden (op basis van zijn verwachte jaarproductie) meldt hij dat bij de contractmanager.
– N.a.v. de melding hebben contractmanager en aanbieder overleg om te bezien welke oorzaken aan de overproductie ten grondslag liggen. Zij gaan na of en zo ja, welke acties ondernomen kunnen worden om te voorkomen dat het budgetplafond aan het einde van het jaar wordt overschreden.
– De contractmanager maakt met de aanbieder afspraken over de implicaties van de budgetoverschrijding voor de in artikel 33 van de DO genoemde acceptatieplicht.

‘Op rood staan’
– De RDS informeert gemeenten als een aanbieder het budgetplafond heeft bereikt (‘rood staat’).
– Verwijzers worden geïnformeerd via de Zorgkeuzemodule. Daarin wordt aangegeven dat voor informatie over de beschikbaarheid van betrokken diensten contact op moet worden genomen met het sociaal team van de gemeente.
– Aanbieders die een overschrijding van het budgetplafond hebben gemeld, kunnen er vanuit gaan dat voorafgaand aan een toewijzing er een voldoende zorgvuldige afweging door de gemeente heeft plaatsgehad. Dit geldt ook voor de besluiten van de gemeente via de Jeugdbeschermingstafel in het kader van kinderbeschermingsmaatregelen (waar geen beschikking wordt afgegeven).

Bekostiging verleende hulp
– Voor aanbieders die het bereiken van hun budgetplafond hebben gemeld, geldt het afgeven van een toewijzing door een gemeente als voldoende voorwaarde voor de verwerking van de declaratie.
– De productie die door een aanbieder boven het overeengekomen budgetplafond wordt geleverd, wordt niet vergoed als de aanbieder zich niet houdt aan de daarover contractueel vastgelegde afspraken (onder meer artikel 33 van de DO en artikel 3 van Bijlage 2 bij de DO).