Werkwijze

Bestuurlijk aanbesteden
De afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS) van de gemeente Gouda contracteert zorg en ondersteuning voor de regio Midden-Holland. Dat doet zij voor de diensten Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. De afdeling RDS  sluit contracten met professionele dienstverleners Jeugdhulp en Wmo via Bestuurlijk Aanbesteden. Daarmee worden de dienstverleners onderdeel van het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH). Deze manier van contracteren houdt een hechte samenwerking met zorgaanbieders in bij de organisatie van zorg en ondersteuning. De werkwijze binnen het Netwerk Sociaal Domein MH is beschreven in de Basisovereenkomst. Dat houdt in dat wijzigingen in de Deelovereenkomsten Wij werken transparant met een Fysieke Overlegtafel en een Digitale Tafel. Aan een Fysieke Overlegtafel wordt periodiek issues besproken over de uitvoering van de sociale zorg die van invloed zijn op de deelovereenkomst. Alle zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers kunnen het proces volgen via de Digitale Tafel: de website van het NSDMH.

Fysieke Overlegtafel
Aan de Fysieke Overlegtafel gaan partijen uit het zorgveld en gemeenten met elkaar in gesprek. De dialoog gaat over integraliteit en inhoudelijke vernieuwing in relatie tot de inhoud van de deelovereenkomsten. Cliëntvertegenwoordiging en een vaste groep van grote, middelgrote en kleine zorgaanbieders nemen deel aan de overlegtafel. Per deelnemende zorgaanbieder neemt één persoon plaats. Overige gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers kunnen bespreekpunten inbrengen via deze website.

Digitale Tafel
Deze website vervult de rol van Digitale Tafel. Zo kunt u zich als zorgaanbieder via de website aanmelden en stukken bekijken.

Wilt u een voorstel doen of een signaal afgeven? Het NSDMH besluit of uw punt op de agenda van de Fysieke Overlegtafel komt. U krijgt persoonlijk altijd een reactie van het NSDMH op uw voorstel/idee.

Stukken Fysieke tafel op de digitale tafel
Wilt u de agenda en conceptnotulen van de fysieke tafel inzien? Klik op: Agenda van het domein Jeugd, Wmo of Beschermd Wonen. Wij publiceren de stukken uiterlijk een week voor de eerstvolgende Fysieke Overlegtafel.
Wilt u de definitieve notulen van de fysieke tafel lezen? Klik op: Notulen van het domein Jeugd, Wmo of Beschermd Wonen. De vastgestelde notulen geven wij na afloop van een overlegtafel vrij.

Contractering
U kunt als dienstverlener Jeugdhulp of WMO toetreden tot het netwerk. Zie daarvoor de pagina aanmelding Zorgaanbieder.

Administratie, berichtenverkeer en facturatie
Dit wordt in de regio Midden-Holland door de gemeenten verzorgd. Hiervoor kunt u het administratieprotocol raadplegen.

Lijst van Partijen
U vindt een overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders per domein in de Bijlagen van de pagina Actueel.