Uitnodiging voor het leveren van JeugdzorgPlus voor de periode 2020 e.v.

De Nota van Inlichtingen vindt u in bijlage 7 van de hieronder gepubliceerde inkoopstukken.

Hieronder vindt u de uitnodiging en bijlagen waarmee de betrokken gemeenten van de regio Midden-Holland dienstverleners uitnodigen om in te tekenen voor dienstverlening op het gebied van JeugdzorgPlus. Middels intekening maakt de dienstverlener aan de regio Midden-Holland bekend in aanmerking te willen komen voor overeenkomsten ten behoeve van deze dienstverlening. De uitnodiging is zowel gericht aan bestaande dienstverleners als aan dienstverleners die voor het eerst in aanmerking willen komen voor overeenkomsten ten behoeve van JeugdzorgPlus.

Planning inkoop JeugdzorgPlus 2020 e.v. regio Midden-Holland

1 juli 2019: Publicatie van de inkoopstukken op de website van NSDMH
26 juli 2019: Sluitingsdatum inlichtingenronde
9 augustus 2019: Uiterlijke publicatiedatum Nota van Inlichtingen
30 augustus 2019: Sluitingsdatum intekening dienstverleners
2 september t/m 13 september 2019: Beoordelingsperiode
16 september 2019: Gunning
6 oktober t/m 31 oktober 2019: Dienstverlener ontvangt (Basis- en) deelovereenkomst en bijlage 2 ter ondertekening
4 november t/m 8 november 2019: (Basis- en) deelovereenkomst en bijlage 2 worden ter ondertekening aan wethouder aangeboden
vanaf 11 november: (Basis- en) deelovereenkomst en bijlage 2 worden verstuurd naar dienstverleners

Uitwerking randvoorwaarden eventuele budgetophoging 2019

16 april 2019

Uitwerking randvoorwaarden eventuele budgetophoging 2019
Op 5 november 2018 is de procedure voor het vaststellen van de budgetplafonds 2019 gepubliceerd op www.nsdmh.nl. Hierbij zijn randvoorwaarden voor eventuele budgetophoging in 2019 benoemd, waarbij is aangegeven dat deze in 2019 verder zouden worden uitgewerkt. Via dit bericht willen wij u informeren over deze uitwerking.

Randvoorwaarden:

 • Er vindt tijdige declaratie plaats van de geleverde zorg door de dienstverlener.
  Uitwerking: Op basis van de Deelovereenkomst zijn aanbieders verplicht om uiterlijk binnen drie weken na het einde van de maand waarin de zorg is geleverd te declareren. Op het moment dat er sprake is van een declaratieachterstand van meer dan 2 maanden, voldoet de zorgaanbieder niet aan de randvoorwaarde voor eventuele ophoging van het budgetplafond.

 • De dienstverlener draagt zorg voor het frequent doorgeven van beschikbaarheidsinformatie via de Zorgkeuze Midden-Holland (www.zorgkeuzemiddenholland.nl).
  Uitwerking: Aanbieders worden gevraagd om hun beschikbaarheidsinformatie minimaal 1 maal per 3 weken te actualiseren. Op het moment dat de beschikbaarheidsinformatie 13 weken lang niet is geactualiseerd, voldoet de zorgaanbieder niet aan de randvoorwaarde voor eventuele ophoging van het budgetplafond. In dat geval is er minimaal 4 keer een verzoek tot actualisatie (d.m.v. een herinneringsmail) genegeerd.

Indien u vragen hebt over dit bericht, kunt u contact opnemen met uw contractmanager of via nsdmh@gouda.nl
NB: Voor EED gelden aanvullende criteria voor eventuele budgetophoging in 2019. Zie hiervoor het bericht hieronder.

Uitwerking criteria eventuele budgetophoging 2019

16 april 2019

Uitwerking criteria eventuele budgetophoging 2019 voor EED
Op 5 november 2018 is de procedure voor het vaststellen van de budgetplafonds 2019 gepubliceerd op www.nsdmh.nl. Hierbij zijn, naast randvoorwaarden, ook criteria voor eventuele budgetophoging in 2019 benoemd. Voor EED zijn deze criteria verder uitgewerkt. Via dit bericht willen wij u informeren over deze uitwerking.

Criteria EED:

 • Ureninzet zorgtraject
  In de veldnorm dyslexiezorg (versie 1 januari 2014) is vastgelegd dat 90% van de kinderen behandeld kan worden binnen 69 uur (directe en indirecte tijd). Als gevolg daarvan komen aanbieders die bij meer dan 10% van de behandeltrajecten meer dan 69 uur inzetten niet in aanmerking voor eventuele budgetophoging.

 • Aanlevering gegevens
  Aanbieders kunnen worden gevraagd om relevante spiegelinformatie aan te leveren, zoals monitorgegevens en de spiegelrapportages van het CBS. Aanbieders die de gevraagde informatie niet binnen de daarvoor gestelde termijn aanleveren komen niet in aanmerking voor eventuele budgetophoging.

Indien u vragen hebt over dit bericht, kun u contact opnemen met uw contractmanager of via nsdmh@gouda.nl

Contactpersonen bij Calamiteitenprotocol

(11 KB)

 

9 juli 2019

 

Beste Zorgaanbieder,

 

In de overeenkomsten is opgenomen dat u in geval van calamiteiten de gemeente zal informeren. Hierbij treft u de emailadressen van de personen die u moet informeren in geval van calamiteit. Zie bijlage.

Accountantsverklaring 2018

Geachte zorgaanbieders,

De controllers van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2018. De RDS zal de bestuurs- en accountantsverklaringen voor alle deelnemende gemeenten verzamelen voor de domeinen Jeugd én Wmo. Hierbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie: ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2018’ ). De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

 • Per zorgaanbieder wordt een financiële productieverantwoording aangeleverd per domein (Wmo en Jeugd) op totaalniveau met een controleverklaring van de accountant per domein;
  • Per gemeente wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau;
  • Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen;
 • De productieverantwoordingen van Jeugd en Wmo dienen in Excel format aangeleverd te worden t.b.v. een automatische verwerking

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2018 vóór 1 maart 2019 moet zijn ingeleverd bij de RDS (nsdmh@gouda.nl) en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2019.

In navolging op voorgaande jaren is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal €50.000 kunnen volstaan met een bestuursverklaring. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2019 de documenten in te leveren bij de RDS via nsdmh@gouda.nl.

Als bijlagen zijn de verantwoordingsdocumenten van de Wmo en Jeugd toegevoegd.

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wolter van Dam
Data-analist sociaal domein

Afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS), gemeente Gouda

Procedure vaststellen budgetplafonds 2019

Eind november zullen de nieuwe budgetplafonds voor 2019 worden verstrekt aan de aanbieders van JGGZ, EED (dyslexie) en de verblijfsvormen. Bij het opstellen van de nieuwe budgetplafonds zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

1. Het beschikbare budget per zorgsoort 2019 is gebaseerd op het beschikbare budget per zorgsoort voor 2018, verhoogd met de indexatie voor 2019.

2. De initiële budgetplafonds 2019 zijn gebaseerd op 90% van de budgetplafonds 2018.
Binnen het beschikbare budget per zorgsoort worden de budgetplafonds voor 2019 vastgesteld op 90% van de uiteindelijke budgetplafonds 2018 (+ indexatie 2019). Indien blijkt dat de uitnutting van het budgetplafond 2018 zeer laag is, of dat er bepaalde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden waardoor aanpassing wenselijk is, kan het budgetplafond 2019 verder worden bijgesteld.

3. Het resterende budget per zorgsoort wordt gereserveerd voor de instroom van nieuwe partijen en het kunnen toekennen van extra budget in het derde kwartaal van 2019.
Het resterende budget per zorgsoort wordt gereserveerd. Dit budget kan worden ingezet voor nieuwe dienstverleners die in 2019 instromen. Het is ook mogelijk om dit budget op een later moment extra toe te kennen aan het reeds beschikte budget per zorgsoort (zie voor de werkwijze punt 3).

4. Er zijn twee criteria en twee randvoorwaarden opgesteld voor het toekennen van extra budgetruimte in het derde kwartaal van 2019.
In de loop van het derde kwartaal kan het resterende budget worden verdeeld onder de actieve dienstverleners. Er zijn twee criteria en twee randvoorwaarden voor eventuele budgetophoging opgesteld, die in het eerste kwartaal van 2019 verder worden uitgewerkt.

Criteria:
– de mate waarin voor de dienstverlener extra budgetruimte nodig is (marktwerking)
– de mate waarin de dienstverlener positieve ontwikkelingen laat zien in termen van efficiency van de dienstverlening, cliënttevredenheid en toegevoegde waarde aan het zorglandschap in Midden-Holland (waarbij ook gekeken kan worden naar behaalde resultaten in eerdere jaren).

Randvoorwaarden:
– er vindt tijdige declaratie plaats van de geleverde zorg door de dienstverlener
– de dienstverlener draagt zorg voor het frequent doorgeven van beschikbaarheidsinformatie via Zorgkeuze Midden-Holland (www.zorgkeuzemiddenholland.nl).

2018-11-05