Contactpersonen bij Calamiteitenprotocol

(11 KB)

 

9 juli 2019

 

Beste Zorgaanbieder,

 

In de overeenkomsten is opgenomen dat u in geval van calamiteiten de gemeente zal informeren. Hierbij treft u de emailadressen van de personen die u moet informeren in geval van calamiteit. Zie bijlage.

2e werksessie Inkoop 2018 Jeugdhulp & Wmo Midden-Holland

12 april 2017: uitnodiging en concept notulen (incl. presentatie en toelichting Bestuurlijk Aanbesteden in de bijlage).

1e werksessie Inkoop 2018 Jeugdhulp & Wmo Midden-Holland

20 februari 2017: uitnodiging en presentatie.

Overige presentaties 1e werksessie:
* Zorgbelang;
* Analyse Verblijf Jeugd en Wmo;
* Begeleiding en dagbesteding Jeugd en Wmo.

Notulen 1e werksessie (deelsessies):
* Verblijf en bouwstenen Verblijf;
* Ambulante Ondersteuning Begeleiding;
* Ambulante Behandeling.

Beoordelingskader transformatie Beschermd Wonen

Zoals in het Inkoopdocument ten behoeve van Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen voor het jaar 2016 is vermeld, beoogt de gemeente samen met leveranciers te werken aan transformatie, passend binnen de financiële kaders van beschermd wonen. Uitgangspunt daarbij is, dat de beweging “de trap af” wordt gemaakt, van intensieve, dure specialistische zorg en ondersteuning, naar het versterken van de eigen kracht van inwoners. Binnen dit perspectief, biedt de gemeente aan leveranciers de mogelijkheid om een deel van de extra korting van 5% terug te verdienen. Deze middelen worden niet toegevoegd aan het innovatiebudget, maar worden uitgekeerd aan de leverancier op het moment dat wordt voldaan aan de door de fysieke overlegtafel vastgestelde prestatie indicatoren. Op deze manier beoogt de gemeente de inzet op transformatie te belonen. Dit betekent dus dat leveranciers die geen inzet plegen om de beoogde transformatie te bewerkstelligen, geen (gedeeltelijke) compensatie voor de extra tariefkorting ontvangen.

In bijgevoegde documenten vind u het beoordelingskader en de bijbehorende beoordelingssystematiek ten behoeve van het beoordelen van de inzet op het gebied van de transformatie in het beschermd wonen.

Uitnodiging Learning Community

Zorg- en welzijnsaanbieders en uitvoerend medewerkers, Sociaal Teams en gemeenten in de regio Midden-Holland zijn van harte uitgenodigd voor de inspiratiebijeenkomst op 21 juni 2016 in Reeuwijk. Tijdens de bijeenkomst wordt meer verteld over de digitale en fysieke Learning Community die opgestart wordt. Meer informatie vindt u in de uitnodiging.