Werkgroep Administratieprotocol Regio Midden-Holland

Dit Administratieprotocol beschrijft het administratieve proces voor zorgaanbieders en gemeenten over de afhandeling van alle administratieve taken, vanaf de melding/aanvraag/verzoek om toewijzing tot en met de afhandeling van de declaratie rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) vanaf 1 januari 2018 in de regio Midden-Holland.

 • Pdf Administratieprotocol Midden-Holland (zie bijlage)
  Indien nodig wordt het administratieprotocol aangepast. Dit wordt, indien nodig met u gecommuniceerd en tevens gemeld via deze pagina.
  Bovendien vindt er jaarlijks een evaluatie plaats.

In dit protocol staan een aantal werkwijzen nader uitgewerkt:

 • Pdf Werkwijze EED (zie bijlage)
 • Pdf Curatieve GGZ zorg (zie bijlage)
 • Pdf Werkwijze toewijzing SGGZ / HSGGZ (zie bijlage)

Als u als aanbieder van jeugdhulp wordt ingezet via een gecertificeerde instelling, geldt de volgende administratieve werkwijze zoals hieronder beschreven (zie tevens de geldende Deelovereenkomst jeugdhulp:

 • Administratief proces bepalingen jeugdhulp (bijlage zie kader al geplaatst)
 • Format bepaling jeugdhulp (bijlage zie kader al geplaatst)

Contactgegevens gemeenten voor vragen op cliënt inhoudelijk niveau

 • (pdf zie bijlage)

Handboek inzet ondersteuning en behandeling

Dit handboek is ontwikkeld om consulenten en medewerkers van sociale teams te ondersteunen in hun zoektocht (samen met de cliënt) naar de best passende zorg, die aansluit op de hulpvraag. Hiernaast kan het als naslagwerk dienen en/of als onderbouwing voor een keuze voor een specifieke dienst.Bij vragen kunt u contact opnemen met:- Over individuele zorgvragen: het algemene nummer van de gemeente en vragen naar iemand van het sociale team (of loket samenleving en zorg).<br />
– Algemene vragen: het algemene nummer van de gemeente en vragen naar een beleidsmedewerker Jeugd.

Toekomstplan

Ter bevordering van een goede overgang van 18-min naar 18-plus heeft de regio Midden Holland een aantal materialen beschikbaar gesteld. Zo zijn er digitale folders voor de jongere zelf, ouders/verzorgers en voor professionals waarin de belangrijkste onderwerpen worden besproken waar aan gedacht moet worden.

Naast voorlichtingsmateriaal is via contracten afgesproken dat vanaf 2018 vanuit jeugdhulp gewerkt wordt met het toekomstplan. Dat plan helpt de jongere en de professional om gaandeweg de overgang te maken naar volwassenheid. Het plan benoemt alle leefgebieden en helpt de jongere om met steeds een beetje meer eigen regie en verantwoordelijkheid zijn eigen toekomst te organiseren.

U vindt de folders en het toekomstplan 18-18+ op deze website. Voel u vrij om ze ook via uw eigen website beschikbaar te stellen aan uw netwerk en/of cliënten.
Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de afdeling jeugdbeleid van uw gemeente. Daarnaast is Maartje Jongbloed (M.jongbloed@krimpenerwaard.nl), beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente Krimpenerwaard, regionaal aanspreekpunt op dit onderwerp.

Overgangsbeleid en conversie

Overgangsbeleid (M. van der Meulen, Waddinxveen – M.vanderMeulen@waddinxveen.nl). In deze leidraad wordt beschreven hoe de gemeenten omgaan met de diensten van dienstverleners Jeugd en/of Wmo die niet of niet tijdig intekenen voor zorg in natura in de regio Midden-Holland.
Overgangsbeleid
Conversietabel (bijlage bij Overgangsbeleid)
Productcodetool

Visie Sociaal Domein

Dit visiedocument bevat de visie van de gemeenten in Midden-Holland op het sociale domein. Aanleiding is de decentralisatie van taken naar gemeenten. Deze transitie betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, de uitvoering van de Participatiewet en voor de oorspronkelijke AWBZ functies ondersteuning, begeleiding & verzorging. De aangesloten gemeenten willen deze ontwikkelingen aangrijpen om het sociale domein fundamenteel te veranderen en te verbeteren.
Doelstellingen:

 • inwoners blijven meedoen in de samenleving;
 • organisaties werken optimaal samen;
 • we houden de kosten in de hand.

De visie is visueel weergegeven in de afbeelding op de voorpagina van het document.