Aanpassing Bijlage 2 van de Deelovereenkomst Jeugdhulp

Via dit bericht willen wij u graag informeren over een voorgenomen wijziging van Bijlage 2 van de Deelovereenkomst Jeugdhulp 2018-2020. In de huidige Bijlage 2 is op pagina 2 de volgende tekst opgenomen: “Gemeente kan een in bijlage 2A genoemd budgetplafond aanpassen tot 1 oktober 2018 als een kwartaalrapportage hiertoe aanleiding geeft.” Hier is echter sprake van een kennelijke verschrijving, aangezien bijlage 2A geldt voor de contractperiode 2018-2020 (exclusief de verlengingsopties van twee maal een periode van twee jaar). Het is voor beide partijen niet wenselijk dat er gedurende de looptijd van de overeenkomst geen mogelijkheid bestaat om het budgetplafond bij te stellen. Er zijn alleen budgetplafonds voor die diensten Verblijf (Jeugd), Specialistische J-GGZ en EED (Dyslexie).

Wij stellen daarom voor om de huidige tekst te vervangen door: “Gemeente kan een in bijlage 2A genoemd budgetplafond elk kalenderjaar aanpassen tot 1 oktober van datzelfde kalenderjaar”. Door deze aanpassing blijft het mogelijk om het budgetplafond tijdens de looptijd van de overeenkomst jaarlijks bij te stellen, conform eerdere communicatie. Het voorgenoemde voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de deelnemers van de Fysieke Overlegtafel (per mail). Zij hebben de mogelijkheid om tot 15 november hun reactie te geven op het voorstel. Afhankelijk van de reacties die binnenkomen, wordt na 15 november het voorstel als uitgewerkt aangemerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenten.

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u deze tot 15 november richten aan nsdmh@gouda.nl.