Procedure vaststellen budgetplafonds 2019

Eind november zullen de nieuwe budgetplafonds voor 2019 worden verstrekt aan de aanbieders van JGGZ, EED (dyslexie) en de verblijfsvormen. Bij het opstellen van de nieuwe budgetplafonds zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

1. Het beschikbare budget per zorgsoort 2019 is gebaseerd op het beschikbare budget per zorgsoort voor 2018, verhoogd met de indexatie voor 2019.

2. De initiële budgetplafonds 2019 zijn gebaseerd op 90% van de budgetplafonds 2018.
Binnen het beschikbare budget per zorgsoort worden de budgetplafonds voor 2019 vastgesteld op 90% van de uiteindelijke budgetplafonds 2018 (+ indexatie 2019). Indien blijkt dat de uitnutting van het budgetplafond 2018 zeer laag is, of dat er bepaalde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden waardoor aanpassing wenselijk is, kan het budgetplafond 2019 verder worden bijgesteld.

3. Het resterende budget per zorgsoort wordt gereserveerd voor de instroom van nieuwe partijen en het kunnen toekennen van extra budget in het derde kwartaal van 2019.
Het resterende budget per zorgsoort wordt gereserveerd. Dit budget kan worden ingezet voor nieuwe dienstverleners die in 2019 instromen. Het is ook mogelijk om dit budget op een later moment extra toe te kennen aan het reeds beschikte budget per zorgsoort (zie voor de werkwijze punt 3).

4. Er zijn twee criteria en twee randvoorwaarden opgesteld voor het toekennen van extra budgetruimte in het derde kwartaal van 2019.
In de loop van het derde kwartaal kan het resterende budget worden verdeeld onder de actieve dienstverleners. Er zijn twee criteria en twee randvoorwaarden voor eventuele budgetophoging opgesteld, die in het eerste kwartaal van 2019 verder worden uitgewerkt.

Criteria:
– de mate waarin voor de dienstverlener extra budgetruimte nodig is (marktwerking)
– de mate waarin de dienstverlener positieve ontwikkelingen laat zien in termen van efficiency van de dienstverlening, cliënttevredenheid en toegevoegde waarde aan het zorglandschap in Midden-Holland (waarbij ook gekeken kan worden naar behaalde resultaten in eerdere jaren).

Randvoorwaarden:
– er vindt tijdige declaratie plaats van de geleverde zorg door de dienstverlener
– de dienstverlener draagt zorg voor het frequent doorgeven van beschikbaarheidsinformatie via Zorgkeuze Midden-Holland (www.zorgkeuzemiddenholland.nl).

2018-11-05